­Չո­րեք­շաբ­թի, 25 ­Յու­նո­ւար 2023–ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ՝ ­Գերպ. Հ. ­Յով­սէփ Ծ.Թ.Վ ­Պէ­զա­զեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նին, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։
­Գե­րա­պայծառ հայ­րը իր շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը յայտ­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր¸ նշե­լով որ տօ­նա­կան օ­րե­րուն Ա­ռաջ­նոր­դի ու իր պա­տո­ւի­րա­կու­թեան շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը եւ տօ­նա­կան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը, քրիս­տո­նէա­կան սի­րոյ եւ եղ­բայ­րա­կան մտեր­միկ հա­ղոր­դակ­ցու­թեանց գե­ղե­ցիկ պա­հեր հան­դի­սա­ցան։ ­Յու­նա­հայ հա­մայն­քին աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ ծրա­գիր­նե­րուն կար­գին, ­Գե­րա­պայ­ծառ հայ­րը հա­ղոր­դեց, թէ այս տա­րի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քին 100-ա­մեա­կը պի­տի նշո­ւի, նաեւ յայտ­նեց, թէ ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Տէր Տ. ­Ռա­ֆա­յէլ ­Մի­նա­սեան ­Պատ­րիար­քը հո­վո­ւա­կան այ­ցե­լու­թիւն պի­տի կա­տա­րէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քին։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ող­ջու­նեց եւ ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց ­Գե­րա­պայ­ծառ հօր՝ այ­ցե­լու­թեան եւ բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րուն հա­մար։ ­Նաեւ, իր կար­գին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը տե­ղե­կա­ցուց ­Գե­րապայ­ծա­ռին, թէ ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւոյս ­Մարտ ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա ­Կա­թո­ղի­կոս հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թիւն պի­տի կա­տա­րէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մին։

ԹՂԹԱԿԻՑ