Հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ Հա­յաս­տա­նի դիր­քո­րոշ­ման մէջ ո­րե­ւէ փո­փո­խու­թիւն չէ ե­ղած: Այս մա­սին՝ ըստ «Ար­մէնփրես»ի՝ ը­սած է Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան (Ա.Գ.Ն.) մամ­լոյ խօս­նակ Տիգ­րան Բա­լա­յեան` մեկ­նա­բա­նե­լով Հայ-Թր­քա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ Թուր­քիոյ Ա.Գ.Ն. վեր­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը:
«­Հա­յաս­տա­նի դիր­քո­րո­շու­մը հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ բազ­միցս ար­տա­յայ­տո­ւած է, իսկ վեր­ջին ան­գամ` եր­կու օր ա­ռաջ, Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նալ­պան­տեա­նի Ա­թէն­քի մէջ ու­նե­ցած ե­լոյ­թի ըն­թաց­քին: Ա­նի­կա ո­րե­ւէ փո­փո­խու­թիւն չէ կրած»,- ը­սած է Բա­լա­յեան:
Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մէջ Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ Նալ­պան­տեան՝ խօ­սե­լով Հա­յաս­տա­նի եւ Թուր­քիոյ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին, յի­շե­ցու­ցած էր, որ Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Թուր­քիոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թաց մեկ­նար­կած էր, որ յան­գե­ցուց 2009ի Հոկ­տեմ­բե­րին Ցիւ­րի­խի Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու ստո­րագրման: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, նա­խա­րա­րը ընդգ­ծած էր, որ մին­չեւ այ­սօր այս փաս­տա­թուղ­թե­րը չեն վա­ւե­րա­ցո­ւած, քա­նի որ Թուր­քիա ա­ռաջ քա­շեց ան­հիմն նա­խա­պայ­ման­ներ, ո­րոնք կը հա­կա­սէին Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ո­գիին: «Այս փաս­տա­թուղ­թե­րը չեն կրնար ընդ­միշտ պա­տանդ մնալ եւ այդ է պատ­ճա­ռը, որ Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը Սեպ­տեմ­բե­րին Մ.Ա.Կ.ի Գլ­խա­ւոր Վե­հա­ժո­ղո­վի ամ­պիո­նէն յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը չե­ղեալ կը յայ­տա­րա­րէ, քա­նի որ չկայ ո­րե­ւէ դրա­կան յա­ռա­ջըն­թաց ա­նոնց ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար, եւ մենք 2018ի գա­րու­նը պի­տի դի­մա­ւո­րենք ա­ռանց այդ Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն»,- յայ­տա­րա­րած էր Նալ­պան­տեան:
Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ար­ձա­գան­գած էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին` Հայ-Թր­քա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ յայ­տա­րա­րու­թեան: Թուր­քիոյ Ա.Գ.Ն.էն նշած էին, թէ Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու չվա­ւե­րաց­ման հա­մար մե­ղա­ւո­րը ոչ թէ ի­րենք են, այլ՝ հայ­կա­կան կող­մը: «­Հա­կա­ռակ Հա­յաս­տա­նի բա­ցա­սա­կան դիր­քո­րոշ­ման` Թուր­քիա հա­ւա­տա­րիմ է Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հիմ­նա­կան դրոյթ­նե­րուն:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն մնալ Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին Մեծ Ժո­ղո­վի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ, ա­նոնց վա­ւե­րաց­ման հա­մար կա­րե­ւոր է Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ բա­րեն­պաստ քա­ղա­քա­կան մթնո­լոր­տի եւ խա­ղա­ղու­թեան առ­կա­յու­թիւ­նը»,- նշած էին Թուր­քիոյ Ա.Գ.Ն.էն` հեր­թա­կան ան­գամ հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւո­րու­մը ան­հիմն կեր­պով պայ­մա­նա­ւո­րե­լով Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­մամբ: