Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը հա­մա­ցան­ցա­յին նո­րա­րա­րա­կան ար­շա­ւի մը սկսած է, Ար­ցա­խի ի նպաստ քա­րոզ­չու­թիւն կա­տա­րե­լու ու ա­նոր ա­պա­գա­յին եւ բար­գա­ւաճ­ման հա­մար դրա­մա­հա­ւաք կա­տա­րե­լու նպա­տա­կով։
«Anca.org/Artsakh» կայ­քէ­ջին մի­ջո­ցաւ ճամ­բայ ե­լած եւ «Ա­րօ­տում» ա­նու­նով մկրտո­ւած այս ար­շա­ւին գլխա­ւոր ե­րեք նպա­տակ­ներն են՝
-­Կա­րի­քա­ւոր­նե­րու ի նպաստ սպա­սար­կու­թեանց ա­պա­հո­վում.
-­Վերջ տալ ա­կան­նե­րու պայ­թու­մին իբ­րեւ հե­տե­ւանք պա­տա­հած ար­կած­նե­րուն.
-Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­պաշտ քայ­լե­րը բա­ցա­յայ­տող հա­մա­կար­գի մը հաս­տա­տու­մը։
Ար­շա­ւին կա­րե­լի է միա­նալ նաեւ «Facebook»ի, «Twitter»ի եւ «Tumblr»ի մի­ջո­ցաւ՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւով մաս­նակ­ցու­թիւն ա­պա­հո­վել մին­չեւ Օ­գոս­տոս 2, ա­ռա­ւօ­տեան ժամ 9 (­Խա­ղա­ղա­կա­նի ժա­մով), ար­շա­ւը հա­մա­ցան­ցին մէջ տի­րա­պե­տող դարձ­նե­լու հա­մար։
­Հայ ­Դա­տի կայ­քի «Quick Connect» բա­ժի­նին մէջ պատ­րաս­տո­ւած են նա­մակ­նե­րու պատ­ճէն­ներ, ո­րոնք ար­ձա­նագ­րո­ւող­նե­րուն ա­նու­նով պի­տի ա­ռա­քո­ւին քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րուն։
Ար­շա­ւը ձե­ւա­ւո­րո­ւած է Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Լէօ ­Սար­գի­սեա­նի եւ ­Յո­վիկ Ա­բօ ­Սաղտ­ճեա­նի ա­նուան վար­ժո­ղա­կան ծրա­գիր­նե­րու մաս­նա­կից­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնք այս նպա­տա­կով նաեւ տե­սա­նիւթ մը պատ­րաս­տած են (https://youtu.be/SL7orWQjnRo)։