Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը պի­տի շա­րու­նա­կէ աշ­խա­տիլ Եւ­րո­պա­ցի գոր­ծիչ­նե­րու` Ար­ցախ այ­ցե­լու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու ուղ­ղու­թեամբ:
Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես»-ի մամ­լոյ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­սու­լի­սի մը ըն­թաց­քին նշեց Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան: ­Կա­րա­պե­տեա­նի հա­մա­ձայն, Ազր­պէյ­ճա­նը ­Լափ­շի­նի դէպ­քով կը փոր­ձէր խա­թա­րել այդ հո­լո­վոյ­թը, սա­կայն տե­սաւ, որ ա­նի­կա ոչ մէկ ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ:
«­Լափ­շի­նի դէպ­քը ազ­դե­ցու­թիւն չու­նե­ցաւ, այդ պատ­ճա­ռով ալ Ազր­պէյ­ճա­նը խօ­սե­ցաւ Ար­ցախ այ­ցե­լած եւ­րո­պա­ցի ե­րես­փո­խան­նե­րու  նկատ­մամբ մի­ջազ­գա­յին հե­տա­խու­զում յայ­տա­րա­րե­լու մա­սին: Ի­րա­կա­նու­թիւ­նը այն է, որ եւ­րո­պա­ցի ե­րես­փո­խան­նե­րը ե­կած են, կու գան եւ պի­տի շա­րու­նա­կեն գալ Ար­ցախ: Այդ մա­սին ի­րենք նոյն­պէս յայ­տա­րա­րած են», ը­սաւ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան: Ա­նոր խօս­քով, ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան մէջ նոյն­պէս պի­տի ըլ­լայ եւ­րո­պա­ցի գոր­ծիչ­նե­րու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րու այ­ցե­լու­թիւ­նը Ար­ցախ: Եւ­րո­պա­ցի գոր­ծիչ­նե­րը պէտք է ան­ձամբ տեղ­ւոյն վրայ հասկ­նան խնդի­րը:
«­Տա­րի­ներ շա­րու­նակ Ար­ցա­խի հար­ցը եւ­րո­պա­ցի գոր­ծիչ­նե­րը կ­՛ըն­կա­լէին այս­պէս` պա­տե­րազմ, տա­րած­քի խնդիր: ­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն զգա­լի աշ­խա­տան­քի շնոր­հիւ ի­րո­ղու­թիւ­նը փո­խո­ւած է, հա­սա­րա­կու­թեան տար­բեր շեր­տե­րու կը հաս­նի Ար­ցա­խի ի­րա­կան խնդի­րը: Աս­կէ բա­ցի, եւ­րո­պա­ցի գոր­ծիչ­նե­րը, ան­ձամբ այ­ցե­լե­լով Ար­ցախ, կա­րե­լիու­թիւն կ­՛ու­նե­նան տեղ­ւոյն վրայ յա­րա­բե­րե­լու բնա­կիչ­նե­րուն հետ, հասկ­նա­լու, թէ ա­նոնք ինչ­պէ՛ս կը պատ­կե­րաց­նեն ի­րենց ա­պա­գան», ա­ւել­ցուց ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան: Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը նա­խա­տե­սէ ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան մէջ աշ­խու­ժաց­նել աշ­խա­տան­քը Եւ­րո­պա­յի զբօ­սաշր­ջա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն հետ: Ն­պա­տակն է աշ­խու­ժաց­նել եւ­րո­պա­ցի զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու Ար­ցախ այ­ցե­լու­թիւ­նը: «­Յա­ռա­ջի­կա­յին կը նա­խա­տե­սեմ հան­դի­պում­ներ զբօ­սաշրջու­թեան մար­զի մեծ ըն­կե­րու­թեան հետ: Այդ ըն­կե­րու­թիւ­նը մեծ թի­ւով զբօ­սաշր­ջա­յին ծրար­ներ կը վա­ճա­ռէ: ­Նախ­նա­կան պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն կայ, որ այդ ըն­կե­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լեն ­Հա­յաս­տան, Ար­ցախ, գնա­հա­տեն զբօ­սաշր­ջա­յին կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը», ը­սաւ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան: Ան ընդգ­ծեց, որ Ար­ցա­խը զբօ­սաշր­ջա­յին մեծ կա­րե­լիու­թիւն­ներ ու­նի, յատ­կա­պէս կրօ­նա­կան շեշ­տադ­րու­մով:
2016-ին ­Պել­ճի­քա­յի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած են ձեռ­նարկ­ներ, ո­րոնց  ըն­թաց­քին ներ­կա­յա­ցո­ւած են Ար­ցա­խի զբօ­սաշր­ջա­յին, տնտե­սա­կան կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը: ­Թուր­քիան հետզ­հե­տէ միա­պե­տա­կան եր­կիր կը դառ­նայ, զրոյ­ցին ըն­թաց­քին ը­սաւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան` նշե­լով, որ ­Թուր­քիան կը հե­ռա­նայ Եւ­րո­պա­յէն: «­Մենք կ­՛աշ­խա­տինք, որ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցո­ւի, հա­տուց­ման հար­ցը կը բարձ­րաց­նենք: ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը  ըն­թաց­քի մէջ մտած է: ­Պէտք է հե­տա­մուտ ըլ­լանք, որ­պէս­զի ­Թուր­քիոյ մէջ ալ տա­րա­ծո­ւի եւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հարցն ու հա­տուց­ման հար­ցը բարձ­րա­ցո­ւի: ­Բայց ­Թուր­քիան հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի միա­պե­տա­կան եր­կիր կը դառ­նայ», ը­սաւ ան: ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան նշեց, որ Յու­նի­սին եւ Հոկ­տեմ­բե­րին կը  նա­խա­տե­սեն կազ­մա­կեր­պել կլոր սե­ղան մը, ո­րուն ըն­թաց­քին պի­տի քննար­կո­ւի ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ հա­տուց­ման հար­ցը: