­Վեր­ջերս Ա­թէն­քում լոյս է տե­սել հա­յա­գի­տա­կան կա­րե­ւոր մի ու­սում­նա­սի­րու­թիւն. ­Գէորգ ­Ղա­զա­րեան, ­Հայ-բիւ­զան­դա­կան ե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը Ժ.-ԺԱ. դդ., Ա­թէնք, 2022: ­Գիր­քը ներ­կա­յաց­նում է հե­ղի­նա­կի դոկ­տո­րա­կան ա­ւար­տա­ճա­ռը, ո­րը «գե­րա­զանց» գնա­հա­տա­կա­նով պաշտ­պա­նո­ւել է 2021 թ. ­Յու­լի­սին Ա­թէն­քի աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ֆա­կուլ­տե­տում:
Աշ­խա­տու­թիւնն սկսւում է նա­խա­բա­նով եւ նե­րա­ծու­թեամբ, ո­րոն­ցից յե­տոյ վեց գլուխ­նե­րով շա­րադ­րո­ւած է բուն նիւ­թը: Այն հիմ­նուած է թէ՛ հայ, թէ՛ բիւ­զան­դա­կան սկզբնաղ­բիւր­նե­րի ման­րակր­կիտ հե­տա­զօ­տու­թեան վրայ՝ լու­սա­բա­նե­լով պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներն ու ե­ղե­լու­թիւն­նե­րը: ­Յատ­կա­պէս մե­ծար­ժէք է վեր­ջին՝ Զ. գլու­խը, որ­տեղ բա­ւա­կա­նին ման­րա­մասն ներ­կա­յա­ցո­ւած եւ վեր­լու­ծո­ւած են հայ-բիւ­զան­դա­կան վար­դա­պե­տա­կան տա­րա­ձայ­նու­թիւն­ներն ու ծի­սա­կան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րը:
Ու­սում­նա­սի­րու­թեան ար­դիւնք­ներն ամ­փո­փո­ւած են եզ­րա­կա­ցու­թիւն­ներ բաժ­նում: ­Գէորգ ­Ղա­զա­րեա­նի սոյն աշ­խա­տու­թիւ­նը մե­ծար­ժէք է ոչ միայն նեղ մաս­նա­գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րի, այ­լեւ բո­լոր նրանց հա­մար, ո­րոնք հե­տաքրք­րո­ւած են հայ-բիւ­զան­դա­կան եւ հայ-յու­նա­կան կա­պե­րի պատ­մու­թեամբ:
­Խիստ սահ­մա­նա­փակ տպա­քա­նա­կով լոյս տե­սած գիր­քը կա­րե­լի է գնել ­Յու­նաս­տա­նի Ե­կե­ղեց­ւոյ «Ա­պոս­տո­լի­կի ­Դիա­կո­նիա» գրա­խա­նութ­նե­րում Ա­թէն­քում (Δραγατσανίου 2 — πλ. Κλαυθμώνος), ­Սա­լո­նի­կում (Εθν. Αμύνης 9α) եւ ­Փաթ­րա­յում (Ρήγα Φεραίου 143 και Φιλοποίμενος 24):