Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 7 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ­Յու­նա­հա­յոց նո­րըն­տիր ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ըն­դա­ռա­ջեց ­Յու­նաս­տա­նի հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քա­պետ ­Վեր. ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեա­նի եւ հա­մայն­քի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Յո­վիկ ­Ներ­սէ­սեա­նի ընթ­րի­քի հրա­ւէ­րին:
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին հետ միա­սին հրա­ւի­րեալ հիւր էին ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ընտ­րու­թեան առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րա­կան եւ յա­ջո­ղու­թեան բա­րե­մաղ­թու­թեամբ եւ եղ­բայ­րա­կան ազ­նիւ տրա­մադ­րու­թեամբ ե­ղած այս հրա­ւէ­րը, միա­ժա­մա­նակ, բա­րե­պա­տեհ ա­ռիթ մը ե­ղաւ յօ­գուտ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հայ ա­ռա­քե­լա­կան եւ հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայնք­նե­րու փո­խա­դարձ ա­ջակ­ցու­թեան եւ գոր­ծակ­ցու­թեան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րու ամ­րապնդ­ման։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քե­րով յա­ջո­ղու­թեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի ­Վեր. ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեա­նին եւ ա­տե­նա­պե­տին:

Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. Պ. ­Չո­լա­քեան
մաս­նակ­ցե­ցաւ 
Փոքր Ա­սիոյ յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան
զո­հե­րու յի­շա­տա­կին հո­գե­հան­գիս­տին

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի «գաղ­թա­կա­նաց միու­թեանց» ա­տե­նա­պե­տի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռա­ջե­լով՝ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ յու­նաց ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նիստ մայր ­Տա­ճար, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն՝ ­Փոքր Ա­սիոյ յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րուն յի­շա­տա­կին։
­Պաշտ­պա­նու­թեան փոխ-նա­խա­րար պրն. ­Տի­միթ­րիս ­Վի­ցաս, իր խօս­քի ըն­թաց­քին, մայր ­Տա­ճա­րին մէջ բա­ւա­կան ան­գամ յղում­ներ կա­տա­րեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին։
­Պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րու ա­ռա­ջին կար­գին՝ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը, յա­նուն ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան՝ դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղեց Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի դամ­բա­նին։
­Նաեւ՝ պրն. ­Չո­լա­քեան մտեր­միկ զրոյց ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թեանց հետ։