​­Չո­րեք­շաբ­թի, 25 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­կե­ղեց­ւոյս թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւն, ի պա­տիւ Ար­ցա­խի քա­ռա­սուն­չոր­սօ­րեայ պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից քա­ջա­րի հե­րոս­նե­րուն՝ ­Վա­րազ­դատ եւ ­Վար­դան ­Սա­նէեան­նե­րուն, ­Մա­նո­ւէլ ­Յա­կո­բեա­նին եւ ­Հեն­րիկ Գ­րի­գո­րեա­նին, ո­րոնք ժա­մա­նա­կա­ւոր կեր­պով կը գտնո­ւին ­Թե­սա­ղո­նի­կէ:
​­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան, որ ող­ջու­նեց  եւ վեր ա­ռաւ մեր քա­ջոր­դի­նե­րուն սխրանք­նե­րը, ա­պա հրա­ւի­րեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Ե­ղիա աբղ. ­Մալ­խա­սեա­նը, որ­պէս­զի իր եւ ե­կե­ղեց­ւոյս թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ սիր­տի խօս­քը փո­խան­ցէ: ­Յե­տոյ, բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ Հ.Հ. պա­տո­ւոյ հիւ­պա­տոս ­Սար­գիս ­Տա­կա­զեան, որ­պէս­զի իր խօս­քը փո­խան­ցէ յու­նա­րէն լե­զո­ւով: ­Հան­դէս ե­կան նաեւ մեր հե­րոս­նե­րը, ո­րոնք քա­ռա­սուն­չոր­սօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն դէպ­քեր, վկա­յու­թիւն­ներ, եւ ապ­րում­ներ փո­խան­ցե­ցին ներ­կա­նե­րուն: ­Մա­նո­ւէլ ­Յա­կո­բեա­նին հայ­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց սփիւռ­քա­հա­յու­թեան, որ պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին Ար­ցա­խին, մեր նո­ւի­րեալ զի­նո­ւոր­նե­րուն ու ար­ցա­խա­հա­յու­թեան զօ­րակ­ցե­ցաւ ու նե­ցուկ կանգ­նե­ցաւ:
­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րին ըն­թաց­քին, ­Պա­րոյր ­Սե­ւա­կի «­Խա­ղա­ղու­թիւն» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը աս­մուն­քեց Աստ­ղիկ ­Կա­րա­պե­տեան։ ­Յա­ջոր­դա­բար, Է­դո­ւարդ ­Պաղ­տա­սա­րեա­նի «­Գի­շե­րա­յին ­Ռո­մանս», ­Ռո­մա­նոս ­Մե­լի­քեա­նի «­Վարդ» եւ Ա­լեք­սանդր ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի «Ինք­նաս­տեղ­ծում» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը կա­տա­րե­ցին ­Նու­նէ ­Տօ­նի­կեան (դաշ­նա­մուր) ու ­Ռո­զա ­Թէր­զեան (թաւ­ջու­թակ): Ա­ւե­տիս Ա­հա­րո­նեա­նի «­Յար­գա՛նք ­Քեզ» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը՝ յու­նա­րէն թարգ­մա­նու­թեամբ, աս­մուն­քեց ­Մա­րի ­Հե­քի­մեան: ­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ե­լոյ­թը իր ա­ւար­տին հա­սաւ սոփ­րա­նօ ­Սի­րան ­Չա­լը­քեա­նի՝ Պ. Վ. ­Նա­թա­նեա­նի «Ա՜խ, ­Հա­յաս­տան» եր­գին մեկ­նա­բա­նու­թեամբ:
­Տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ յու­շա­նո­ւէր­նե­րու փո­խան­ցում: Ա­ռա­ջին հեր­թին, ­Սար­գիս Մ­նա­ցա­կա­նեան իր կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած յու­շա­նո­ւէր­նե­րը յանձ­նեց հե­րոս­նե­րուն, ա­պա Հ.Օ.Մ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չին կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած յու­շա­նո­ւէր­նե­րը հե­րոս­նե­րուն փո­խան­ցե­ցին շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վի­ւը, Հ.Գ.Խ.-ի ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Նո­ւարդ ­Ղա­լի­լէա-­Գալ­ֆա­յեան եւ Հ.Հ. պա­տո­ւոյ հիւ­պա­տոս ­Սար­գիս ­Տա­կա­զեան:
Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ կո­կիկ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։

ԹՂԹԱԿԻՑ