Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան ա­նո­ւան մէջ յե­ղա­փո­խա­կան բա­ռը ու­նե­ցած է, եւ միշտ ալ պի­տի ու­նե­նայ, բազ­մե­րես ի­մաստ ու պի­տի ըն­կա­լո­ւի իբ­րեւ մնա­յուն պատ­գամ, ո­րով­հե­տեւ ինչ­պէս ար­դա­րա­տենչ ու պա­հան­ջա­տէր այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հա­ման­ման կու­սակ­ցու­թիւն­ներն ու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը, ­Դաշ­նակ­ցու­թիւնն ալ հա­յու­թեան կեան­քին մէջ յե­ղաշր­ջում յա­ռաջ բե­րաւ ու­ժա­կան, գա­ղա­փա­րա­կան, ըն­կե­րա­յին, մշա­կու­թա­յին, քա­ղա­քա­կան, քա­րոզ­չա­կան եւ, մէկ խօս­քով, հա­ւա­քա­կա­նու­թեան կեան­քի բո­լոր ո­լորտ­նե­րուն մէջ:
­Սա ե­ղաւ ու կը մնայ իր ա­ռաջ­նա­հերթ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը:
­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը հայ կեան­քի մէջ ա­ռա­ջին ու միակ յե­ղա­փո­խա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը չէր, սա­կայն ա­նոր 126 տա­րի­նե­րու գործն ու ներ­կա­յու­թիւ­նը ապ­րող վկա­յու­թիւն են, որ ան յա­րա­տե­ւօ­րէն հա­ւա­տա­րիմ մնա­ցած է յե­ղա­փո­խա­կա­նի այն վար­քա­գի­ծին, զոր զգե­ցած էր իր մկրտու­թեան օ­րէն սկսեալ: ­Չենք ու­զեր եր­կար կանգ առ­նել այն թե­րի մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րուն առ­ջեւ, իբր թէ յե­ղա­փո­խա­կան ըլ­լալ` կը նշա­նա­կէ կեան­քի պայ­ման­ներ ու կա­ցու­թիւն­ներ յե­ղաշր­ջել-բա­րեշր­ջել միայն ու միայն զէն­քի մի­ջո­ցով: Ա­յո՛, զէն­քի-բա­զու­կի ու­ժը հիմ­նա­կան տեղ ու­նի ի­րա­ւուն­քի ու ար­դա­րու­թեան, ըն­կե­րա­յին ու մարդ­կա­յին հա­ւա­սա­րու­թիւն­նե­րու հե­տապնդ­ման մէջ. ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը փաս­տօ­րէն հա­ւա­տա­րիմ ժա­ռան­գոր­դը ե­ղաւ մեր աննման ֆե­տա­յի­նե­րու այն սկզբուն­քին, որ իբ­րեւ դրօշ պար­զո­ւած էր հա­յու­թեան կեան­քին մէջ` մեր կու­սակ­ցու­թեանց ու յե­ղա­փո­խա­կան միա­ւոր­նե­րու կազ­մու­թե­նէն ա­ռաջ իսկ, եւ այդ սկզբուն­քը կ­՛ը­սէր.- «ՅԱՃԱԽ ՄԷԿ ԲՌՈՒՆՑՔԸ ԱՒԵԼԻ՛ ԱԶԴՈՒ Է, ՔԱՆ` ՀԱԶԱՐ ԽՕՍՔԸ». այս սկզբուն­քին մարմ­նա­ւո­րումն ալ լու­սա­ւո­րեց ­Դաշ­նակ­ցու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռա­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րը, ին­չո՞ւ չէ, նաեւ` «­Նե­մե­սիս»եան ու ա­ւե­լի ուշ փու­լե­րը` հաս­նե­լով մին­չեւ Ար­ցախ, իր այժ­մէա­կա­նու­թիւ­նը հա­ղոր­դե­լով նաե՛ւ մեր սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­նող ժա­մա­նա­կա­կից զի­նուո­րին, հրա­մա­նա­տա­րին ու ֆե­տա­յի­նե­րուն:
­Սա­կայն ­Դաշ­նակ­ցու­թեան յե­ղա­փո­խա­կա­նու­թիւ­նը թե­րի պի­տի մնար, ե­թէ սահ­մա­նա­փա­կո­ւած մնար միայն ու­ժա­կան ո­լոր­տին մէջ, ո­րով­հե­տեւ ար­դա­րու­թեան ու ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու հե­տա­մուտ ժո­ղո­վուրդ­ներ, զէն­քի-բա­զու­կի ու­ժի կող­քին, պէտք ու­նե­ցած են եւ պէտք ու­նին բազ­մա­թիւ այլ յե­նա­րան­նե­րու, ո­րոնց­մէ ո­րե­ւէ մէ­կը ար­հա­մար­հե­լի չէ, մէ­կը միւ­սը չ­՛ար­ժեզր­կեր, այլ մէ­կը միւ­սը կ­՛ի­մաս­տա­ւո­րէ:
Ինչ­պէս իր ծննդեան օ­րե­րուն ու յա­ջոր­դող տաս­նա­մեակ­նե­րուն, ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը այ­սօր եւս կո­չո­ւած է պահ­պա­նե­լու իր յե­ղա­փո­խա­կա­նի ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը: Ի դէպ, պէտք է ընդգ­ծել, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ընդ­հան­րա­պէս ու­ժի դի­մած է մեր թշնա­մի­նե­րուն դէմ, այ­սինքն` ընդ­դէմ ա­նոնց, ո­րոնք փոր­ձած են ստրկաց­նել մեր ժո­ղո­վուր­դը, այ­լա­սե­րու­մի մատ­նել, տար­բեր ձե­ւե­րով բնաջն­ջել հա­յու­թիւ­նը, խլել ա­նոր ի­րա­ւունք­նե­րը, հողն ու ստա­ցո­ւածք­նե­րը, փճաց­նել մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րը: ­Սա­կայն ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը չէ վա­րա­նած նաեւ հա­զո­ւա­դէ­պօ­րէն ու­ժի ընտ­րան­քին դի­մե­լու, երբ դի­մագ­րա­ւած է դա­ւա­ճան­ներ, օ­տար բռնա­տէր­նե­րու գոր­ծա­կալ­ներ եւ ա­նուղ­ղայ հարս­տա­հա­րող­ներ: ­Դաշ­նակ­ցու­թեան յե­ղա­փո­խա­կա­նու­թիւ­նը, սա­կայն, տա­րածք գտած է կեան­քի այլ աս­պա­րէզ­նե­րու մէջ եւս, ա­ռանց­քա­յին դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­ցած է հա­յու­թեան կեան­քի մա­կար­դակն ու բազ­մա­կող­մա­նի աշ­խար­հա­յեաց­քը բա­րե­փո­խե­լու ա­ռու­մով:
­Հիմ­նա­կան նպա­տա­կա­կէտ ե­ղած է եւ այ­սօր ալ է՛ ժո­ղո­վուր­դի կեն­սա­մա­կար­դա­կի բա­րե­լա­ւու­մը. ե­թէ ե­ղած է օ­տար հարս­տա­հա­րող-բռնա­տէր, ­Դաշ­նակ­ցու­թեան գա­ղա­փա­րա­կան ար­ժէք­նե­րը մղած են հայ մտա­ւո­րա­կա­նը` ժո­ղո­վուր­դին մէջ սե­փա­կան ու ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու պահ­պան­ման գի­տակ­ցու­թեան տա­րած­ման: Եւ այս դրօ­շը բարձ­րաց­նող բա­նաս­տեղծ­ներ ու եր­գիչ­ներ ար­ժա­նա­ցած են ժո­ղո­վուր­դի պաշ­տա­մուն­քին, ո­րով­հե­տեւ կեան­քի-ապ­րե­լու ի­րա­ւուն­քին չափ կա­րե­ւոր է ար­ժա­նա­պա­տիւ կեանք ու­նե­նա­լը, չա­րա­շա­հող­նե­րուն խա­ղա­լիք չդառ­նա­լը (չա­րա­շա­հո­ղը ըլ­լայ օ­տար թէ հայ), երկ­րի տար­բեր շրջան­նե­րու եւ տար­բեր աս­պա­րէզ­նե­րու մէջ գոր­ծող­նե­րու ըն­կե­րա­յին հա­ւա­սա­րակ­շիռ դրու­թեան ի­րա­կա­նա­ցու­մը: ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մար հիմ­նա­կան նպա­տակ ե­ղած է ու կը մնայ ար­տադ­րող զան­գո­ւած­նե­րուն բա­րօր կեան­քի ա­պա­հո­վու­մը, դա­սա­կար­գե­րու մի­ջեւ վի­հե­րու չքա­ցու­մը (տար­բե­րու­թիւն­ներ միշտ ալ պի­տի ըլ­լան. խօս­քը վի­հի մա­սին է), հա­մա­չափ բա­րօ­րու­թեան ստեղ­ծու­մը: Այ­սօր, երբ մեր հայ­րե­նի­քը ա­ւե­լի քան 25 տա­րիէ ի վեր ան­կախ է, այս ա­ռա­ջադ­րան­քը կը մնայ հիմ­նա­կան ար­ժէք ու նպա­տակ. մե­նաշ­նորհ­նե­րու հա­կակշ­ռու­մը նոյն­քա՛ն այժ­մէա­կան է, որ­քան 126 եւ ա­ւե­լի տա­րի­ներ ա­ռաջ…
­Պէտք է անդ­րա­դառ­նալ նաեւ յե­ղա­փո­խա­կան գոր­ծի այն ազ­դե­ցու­թեան, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ մեր մշա­կու­թա­յին կեան­քին մէջ: Մ­շա­կոյ­թը ըն­դար­ձակ հաս­կա­ցո­ղու­թիւն է, բազ­մա­շերտ կա­լո­ւած. մշա­կոյ­թը գիր է, լե­զու ու հրա­տա­րա­կու­թիւն, ո­րուն մի­ջո­ցով մտա­ւո­րա­կա­նը ա­մէն օր կապ կը պա­հէ զան­գո­ւած­նե­րուն հետ, կը փոր­ձէ ա­ռաջ­նոր­դել զայն: Մ­շա­կոյ­թը երգ է ու թատ­րոն, ե­րաժշ­տու­թիւն է ու կեր­պա­րո­ւեստ: ­Տա­կա­ւին, մշա­կոյ­թը ու­նի իր քա­ղա­քա­կան ե­րե­սը, որ կը կո­չո­ւի քա­ղա­քա­կան մշա­կոյթ, եւ պայ­մա­նա­ւո­րուած է ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կա­նա­ցու­մով, այ­սինքն` իր պատ­մու­թեան, ի­րա­ւունք­նե­րուն, կո­րուստ­նե­րուն եւ ա­նոնց վե­րա­տի­րաց­ման մի­ջոց­նե­րուն գի­տակ­ցու­թեան զար­գա­ցու­մով: ­Գի­տա­կից, իր ան­ցեա­լին, ներ­կա­յին ու դէ­պի ա­պա­գայ ըն­թաց­քին ի­րա­զեկ ժո­ղո­վուր­դը կրնայ ա­ւե­լի՛ ազ­դու պայ­քար տա­նիլ ­Հայ ­Դա­տի հե­տապնդ­ման նպա­տա­կով:
Այս ծի­րին մէջ ալ պէտք է դի­տել լայն ի­մաս­տով քա­րոզ­չա­կան այն յե­ղաշր­ջու­մը, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը իր կա­րե­լի մի­ջոց­նե­րով` ­Հայ ­Դա­տի գոր­ծիչ­նե­րով, մար­մին­նե­րով, ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ ու­սա­նո­ղա­կան խմբակ­նե­րով ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն շատ ա­ռաջ ու յա­ջոր­դող տաս­նա­մեակ­նե­րուն, մաս­նա­ւո­րա­բար այն 70 տա­րի­նե­րուն, երբ ­Հա­յաս­տան հար­կա­դիր բա­նադ­րան­քի տակ էր ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու մա­սին ար­տա­յայ­տո­ւե­լու ի­մաս­տով:
­Վեր­ջա­պէս, ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մար յե­ղա­փո­խա­կան գործ է ե­ղած, այ­սօ՛ր ալ է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան լիար­ժէք մարմ­նա­ւո­րու­մը մաս­նա­ւո­րա­բար մեր հայ­րե­նի­քին մէջ, ­Հա­յաս­տա­նով ու Ար­ցա­խով: Այս գետ­նին վրայ, ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր տի­րող ե­րե­ւու­թա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը իս­կա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան տա­նե­լու հա­մար, հայ­րե­նի քո­ւէար­կո­ղը յե­ղա­փո­խա­կա­նա­նա­լու մար­տահ­րա­ւէ­րը կը դի­մագ­րա­ւէ այ­սօր, որ­պէս­զի փոք­րա­մաս­նու­թեան մը կող­մէ երկ­րի կա­րո­ղա­կա­նու­թեանց վրայ հաս­տա­տո­ւած մե­նաշ­նորհ­նե­րու է­ջի փակ­ման գոր­ծը մտնէ ամ­բող­ջաց­ման հու­նի մէջ, նո­րա­կազմ կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ որ­դեգ­րո­ւած նա­խա­քայ­լե­րը չդա­տա­պար­տո­ւին մնա­լու սահ­մա­նա­փակ ու շպա­րա­յին: ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան յե­ղա­փո­խա­կա­նա­ցում կը նշա­նա­կէ իս­կա­կան հա­շո­ւե­տո­ւու­թեան բե­րել այն փոք­րա­մաս­նու­թիւ­նը, որ ըստ կամս օ­րէնք­նե­րու մշա­կու­մով սե­փա­կա­նա­ցո­ւած է հսկա­յա­կան նիւ­թա­կան մի­ջոց­ներ, ո­րոնք այ­լա­պէս պէտք էր հո­սէին պե­տու­թեան, երկ­րի՛ն ու ժո­ղո­վուր­դին հա­ւա­քա­կա­նու­թեան բա­րօ­րու­թիւ­նը ե­րաշ­խա­ւո­րող գան­ձա­նակ­նե­րուն մէջ: ­Պէտք է թօ­թա­փել այն հո­գե­բա­նու­թիւնն ու ներ­մու­ծո­ւած մտա­ծո­ղու­թիւ­նը, ըստ ո­րուն, աշ­խար­հի մեծ ու փոքր եր­կիր­նե­րուն մէջ ալ նոյն վի­ճա­կը կը տի­րէ, մենք կրնա՞նք զար­տու­ղի ըլ­լալ (չէ՞ որ եր­գի, պատ­կե­րաս­փիւ­ռա­յին յայ­տա­գիր­նե­րու մէջ ալ ա­ռա­ւե­լա­բար կը յա­րինք ու­րի­շը կապ­կե­լու, եւ հոն ալ պէտք ու­նինք յե­ղա­փո­խա­կան ձեռ­քի մը ներ­գոր­ծու­թեան…):
Այս բո­լո­րէն ան­դին, մեր ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու հե­տապն­դու­մը, ինչ­պէս ան­ցեա­լին, նոյն­պէս ալ այ­սօր ու վա­ղը կը կա­րօ­տի յա­րա­տեւ յե­ղա­փո­խա­կա­նու­թեան: ­Գի­տե՛նք. մեզ շրջա­պա­տող պայ­ման­նե­րը, աշ­խար­հի մօ­տա­կայ թէ հե­ռա­ւոր շրջան­նե­րու մէջ վե­րի­վայ­րում­նե­րը, մին­չեւ իսկ մեր գլխա­ւոր թշնա­միին` ­Թուր­քիոյ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան դիրքն ու խու­սա­նա­ւում­նե­րը ո­րոշ հանգ­րո­ւան­նե­րու եւ փու­լե­րու կը ստեղ­ծեն ան­վա­ղոր­դայն հո­րի­զոն­ներ, սա­կայն նոյն այդ զար­գա­ցում­նե­րու ճշգրիտ «ըն­թեր­ցումն» իսկ մեզ կը մղէ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ո­ճով յե­ղա­փո­խա­կա­նա­ցու­մի, ո­րով­հե­տեւ`
­Յե­ղա­փո­խա­կա­նը ո՛չ միայն կա­րո­ղու­թիւ­նը կը զար­գաց­նէ ճշգրտօ­րէն գի­տակ­ցե­լու իր բազ­մե­րես ի­րա­ւունք­նե­րուն, այլ նաեւ ճկու­նու­թիւ­նը ձեռք կը բե­րէ տո­ւեալ պայ­ման­նե­րուն մէջ իր գոր­ծա­ծե­լիք մի­ջոց­նե­րը ընտ­րե­լու եւ քայլ առ քայլ ուղ­ղո­ւե­լու իր նպա­տա­կին:
­Յե­ղա­փո­խա­կա­նու­թիւնն է, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան (նաեւ ո­րե­ւէ այլ կազ­մա­կեր­պու­թեան) կ­՛ա­պա­հո­վէ ժո­ղո­վուր­դին հա­մակ­րան­քը շա­հե­լու եւ պահ­պա­նե­լու վկա­յա­կա­նը: ­Յե­ղա­փո­խա­կա­նու­թե­նէ հե­ռա­ցում եւ յե­ղա­փո­խա­կա­նու­թեան ներշն­չու­մի տկա­րա­ցում կ­՛ա­ռաջ­նոր­դեն դէ­պի ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն-ժո­ղո­վուրդ կա­պե­րու թու­լա­ցում: ­Մինչ­դեռ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ե­ղած է ու պի­տի մնայ ժո­ղովրդա­յին լայն հող ու յե­նա­րան վա­յե­լող կազ­մա­կեր­պու­թիւն, թէ՛ մայր հայ­րե­նի­քին եւ թէ՛ ար­տերկ­րի մէջ:
126 տա­րի­նե­րու պատ­մու­թիւ­նը վկա­յու­թիւնն է այս ճշմար­տու­թեան: