­­Կի­րա­կի՝ 29 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկրորդ փու­լը: Առաջին փուլը տեղի ունեցած էր Կիրակի՝ 15 Ապրիլին, Գոքինիոյ «Զաւարեան» Կեդրոնէն ներս ու ապահովուած էր 13 շիշ արիւն, թէեւ ներկայացած էին աւելի մեծ թիւով հայրենակիցներ:
Այս ան­գամ, կա­րե­լի ե­ղաւ 31 հո­գիէ ա­րիւն ստա­նալ, հա­կա­ռակ որ 45 հոգի ներ­կա­յացաւ, սա­կայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով՝ մէկ մա­սը մեր­ժո­ւե­ցաւ:
Գոքինիոյ եւ Ֆիքսի շրջաններէն ներս կատարուած արիւնատուութեան ընթացքին ստա­ցո­ւած ա­րեան քա­նա­կու­թիւ­նը տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ Է­վան­կե­լիզ­մոս հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­կար­գի պա­հես­տա­նոց­նե­րուն՝ հարս­տաց­նե­լով Հ. Կ. ­Խա­չի ա­նու­նով պահ դրո­ւած ա­րեան քա­նա­կը:
Ամէն տա­րի ի­րա­գոր­ծո­ւող այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, միշտ իր շուրջ կը հա­մախմ­բէ ա­րիւն տա­լու կամաւորներ, ո­րոնց­մէ շա­տեր ա­մէն տա­րի ներ­կայ կ’ըլ­լան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւին, հո­գե­կան բարձր գո­հու­նա­կու­թիւն ստա­նա­լով ի­րենց կա­տա­րած մա­տու­ցու­մով։