­Շա­բաթ՝ 15 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5էն սկսեալ, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը այ­ցե­լե­ցին ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բը, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րի­նե­րու ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղին կազ­մա­կեր­պած պա­զա­րը, հայ թէ յոյն իր հա­ւա­տա­րիմ հե­տե­ւորդ­նե­րը ու­նե­նա­լով, ո­րոնք ա­մէն տա­րի կը սպա­սեն յայ­տա­րա­րո­ւած թո­ւա­կա­նին, այ­ցե­լե­լու հա­մար ­Ֆիք­սի ա­կում­բը եւ գնե­լու ­Խա­չեան ըն­կե­րու­հի­նե­րու հո­գա­տա­րու­թեամբ պատ­րաս­տած հայ­կա­կան հա­մեղ ճա­շե­րը եւ ա­նու­շե­ղէն­նե­րը:

Ս­րա­հը զար­դա­րո­ւած էր տօ­նա­կան զար­դե­րով ու սե­ղան­նե­րը լե­ցո­ւած էին ճա­շե­րով, ա­նու­շե­ղէն­նե­րով եւ խմո­րե­ղէն­նե­րով՝ տրա­մադ­րո­ւած Հ. Կ. ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կող­մէ: Այ­ցե­լու­նե­րը՝ ի­րենց գնում­նե­րը ը­նե­լով եւ ի­րենց մաղ­թանք­նե­րը փոխանցելով մեր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, ու­րախ եւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ մը կը ստեղ­ծէին:

­Վար­չու­թիւ­նը սե­ղան տրա­մադ­րած էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րուն ու Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան, ո­րոնք ի­րենց պատ­րաս­տած ի­րե­րը կը ծա­խէին՝ հա­սոյթ ա­պա­հո­վե­լով ի­րենց միու­թիւն­նե­րուն: ­Նաեւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան ներ­կա­յու­թիւ­նը սրա­հէն ներս յա­ւե­լեալ ե­ռանդ կը ներշն­չէ ու ցոյց կու­տայ, թէ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը Հ. Կ. ­Խա­չին մօտ կը գտնո­ւի եւ բո­լոր միու­թիւն­նե­րը գոր­ծակ­ցու­թեամբ կրնան աշ­խա­տիլ եւ լա­ւա­գոյն ար­դիւնք­նե­րու հաս­նիլ: Ս­րա­հէն դուրս, սե­ղան­նե­րու շուրջ հա­մախմ­բո­ւած պա­զա­րի այ­ցե­լու­նե­րը, սուր­ճով եւ ա­նու­շե­ղէն­ներ համ­տե­սե­լով, հա­ճե­լի ըն­կե­րա­յին ժա­մեր կ­՚անց­նէին:

­Պա­զա­րը մաս­նա­ճիւ­ղին հա­մար հա­սու­թա­բեր ձեռ­նարկ մըն է, որ­մէ գո­յա­ցած գու­մար­նե­րով մաս­նա­ճիւ­ղը կա­րե­լիու­թիւն կ­՚ու­նե­նայ կա­տա­րե­լու իր գոր­ծու­նէու­թեան ծախ­սա­լից ծրա­գիր­նե­րը, խնա­մա­տա­րա­կան, բա­րե­սի­րա­կան մար­զե­րէն ներս, նոյն պա­հուն օ­ժան­դա­կե­լով ա­կում­բի մա­տա­կա­րար­ման ծախ­սե­րուն:

­Պա­զա­րի շա­բաթ­նե­ր տեւող նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը կը կա­րօ­տին մեր ըն­կե­րու­հի­նե­րու կա­մա­ւոր մաս­նակ­ցու­թեան, ո­րոնք տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին չեն վա­րա­նիր ի­րենց օգ­նու­թեան ձեռ­քը եր­կա­րե­լու միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան:

­Վարձ­քը կա­տար վար­չու­թեան, բո­լոր աշ­խա­տող ըն­կե­րու­հի­նե­րուն եւ օ­ժան­դա­կող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց ան­սա­կարկ նո­ւի­րու­մով աշ­խա­տե­ցան պա­զա­րի յա­ջո­ղու­թեան հա­մար: ­Նաեւ՝ շնոր­հա­կա­լու­թիւն բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք այ­ցե­լե­ցին պա­զար, սպա­ռե­ցին ծա­խո­ւած ապ­րանք­նե­րը եւ ան­գամ մը եւս քա­ջա­լե­րե­ցին միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:

Թղ­թա­կից