Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, ­Հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մով մը 2020 տա­րին ձօ­նած է յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ հա­յոր­դի­նե­րու տա­րի։
­Յու­նա­հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի գոր­ծադ­րու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. ­Պա­տա­րա­գի ժա­մա­նակ, ­Յու­նաս­տա­նի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս ըն­թեր­ցո­ւե­ցաւ ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի սոյն պատ­գա­մը։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ, ներ­կա­յու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի կա­ռոյց­նե­րու, ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ խուռ­նե­րամ բազ­մու­թեան։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան։ ­Քա­րո­զի պա­հուն, ան ըն­թեր­ցեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի պատ­գա­մը, նո­ւի­րո­ւած՝ յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ հա­յոր­դի­նե­րու տա­րո­ւան, ուր ­Նո­րին սրբու­թիւ­նը ման­րա­մասն կեր­պով անդ­րա­դար­ձած է յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ հա­յոր­դի­նե­րու մա­սին եւ կոչ ուղ­ղած բո­լո­րին ու մաս­նա­ւո­րա­բար մեր ազ­գա­յին­նե­րուն, թէ՛ նիւ­թա­պէս եւ թէ բա­րո­յա­պէս գործ­նա­պէս օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լու, պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն ստանձ­նե­լու զա­նոնք գուր­գու­րան­քի եւ հո­գա­տա­րու­թեան ար­ժա­նաց­նե­լու մաս­նա­ւո­րա­բար մեր ըն­կե­րա­յին ու հայ կեան­քէն ներս։