­Չո­րեք­շաբ­թի, 26 Ապ­րիլ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 08:30-ին, «­Մե­ղա­րօ ­Մու­սի­քիս»-ի գե­ղա­րուես­տա­կան տնօ­րէն Ք­րիս ­Ղա­լի­լէա­սի ջան­քե­րով ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մե­ղա­րօ ­Մու­սի­քիս» սրա­հէն ներս կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած նո­ւա­գա­հան­դէս:
­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած նո­ւա­գա­հան­դէ­սին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Տ. Ե­ղիա աբղ. ­Մալ­խա­սեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Հ. հիւ­պա­տո­սա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Սար­գիս ­Տա­կա­զեան, «­Մե­ղա­րօ ­Մու­սի­քիս»-ի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տնօ­րէն Ք­րիս ­Ղա­լի­լէաս, ազգ. հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հայ­րե­նա­կից­ներ:
­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ե­լոյ­թը սկիզբ ա­ռաւ «­Մա­կար Եկ­մա­լեան»-ի «­Սուրբ, ­Սուրբ» եր­գով, կա­տա­րո­ղու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի խառն երգ­չա­խում­բի եւ «Ս. ­Գի­րի­լոս եւ ­Մէ­թո­տիոս ե­կե­ղեց­ւոյ երգ­չա­խում­բին:
«­Սուրբ, ­Սուրբ»-ի եր­գե­ցո­ղու­թե­նէն ետք հան­դէս ե­րեք յատ­կան­շա­կան նու­ագող դէմ­քեր՝ Եան­նիս ­Ղէօր­ղիա­տիս ծա­գու­մով հայ, ջու­թա­կա­հար, ­Նա­րէկ ­Հաղ­նա­զա­րեան ­Հա­յաս­տա­նէն ժա­մա­նած հռչա­կա­ւոր եւ բազ­միցս պար­գե­ւատ­րուած, թաւ­ջու­թակ­հար եւ Ս­տաւ­րոս Տ­րի­ցաս յոյն դաշ­նա­մուր նո­ւա­գող: Ի­րենց միա­ցան նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նուա­գա­խում­բը՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ հայ աշ­խար­հահռ­չակ ­Մաէսթ­րօ ­Նուր­հան Ար­մա­նի, ներ­կա­նե­րուն հրամ­ցու­ցին ­Պէ­թո­վէ­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կտոր­նե­րէն ե­րեք նուագ­ներ:
­Պէ­թո­վէ­նի կտոր­նե­րէն ետք նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նո­ւա­գա­խում­բը ղե­կա­վա­րու­թեամբ ­Նուր­հան Ար­մա­նի, ներ­կա­նե­րուն հրամ­ցու­ց Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հիաս­քանչ կտոր­նե­ր, ո­րոնց­մով յու­զում պատ­ճա­ռե­ցին ներ­կայ ունկն­դիր հա­յոր­դի զա­ւակ­նե­րուն:
­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան սրբա­դա­սո­ւած նա­հա­տակ­նե­րուն 108-ա­մեա­կի նո­ւի­րո­ւած տպա­ւորիչ եւ ան­մո­ռա­նա­լի ե­լոյ­թը իր ա­ւար­տին հա­սաւ Էտ­կար ­Յով­հան­նէ­սեա­նի «Ե­րե­ւան Է­րէ­բու­նի» եր­գով, երգ­չա­խումբ­նե­րու եր­գե­ցո­ղու­թեամբ եւ նո­ւա­գա­խում­բի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ՝ ­Մաէսթ­րօ ­Նուր­հան Ար­մա­նի, ո­րուն ըն­թաց­քին ներ­կա­ները ա­ւե­լի մեղմ ձայ­նով ըն­կե­րակ­ցե­ցան եւ եր­գե­ցին այս հրա­շա­լի եւ Ե­րե­ւա­նին նո­ւի­րո­ւած եր­գը:

ԹՂԹԱԿԻՑ