­Շա­բաթ, 22 Ապ­րիլ 2023-ի ե­րե­կո­յեան, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գո­հա­բա­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թին ­Դա­նիէլ քհնյ. ­Գա­լօղ­լեա­նին կող­մէ, նո­ւի­րո­ւած ցե­ղաս­պա­նու­թեան սուրբ նա­հա­տակ­նե­րուն: ­Տէր հայ­րը նաեւ փո­խան­ցեց օ­րո­ւան պատ­գա­մը: Ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ խաչ­քա­րին առ­ջեւ կա­տա­րո­ւե­ցաւ հո­գե­հան­գիստ՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի վեր­ջին տա­րի­նե­րու պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին զո­հո­ւած բո­լոր հո­գի­նե­րուն յի­շա­տա­կին:
­Սոյն ա­րա­րո­ղու­գեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցան, փրոֆ. ­Ֆի­լիս եւ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Ատ­րիկ Ս­տե­փա­նեան, նաեւ մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ:
­Կի­րա­կի, 23 Ապ­րի­լին, Ա­լեք­սանտ­րո­պոլ­սոյ Մ­շա­կու­թա­յին կեդ­րո­նին մէջ  նշո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-րդ ­տա­րե­լի­ցը, քա­ղա­քա­կան ե­լոյ­թով:
­Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Ա. ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ մարզ­պե­տա­րա­նի, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի եւ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ:
­Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան քա­ղա­քա­պե­տը, Էվ­րո­սի փոխ­մարզ­պե­տը, յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յով­հան­նէս Ծ. վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան, Ա. ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Դա­նիէլ քհնյ. ­Գա­լօղ­լեան, զի­նո­ւո­րա­կան եւ ոս­տի­կա­նու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, քա­ղա­քա­կան դէմ­քեր, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, միջ­թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տը, նաեւ Ա. ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ բո­լոր կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:
­Բա­ցու­մը կա­տա­րեց տիկ. Ար­մե­նու­հի ­Գուր­պա­նեան, հրա­ւի­րե­լով ­Գո­մո­թի­նիի եւ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ երգ­չա­խում­բե­րը, ո­րոնք հան­դէս ե­կան հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան ո­գերգ­նե­րով: Օ­րո­ւան նա­խա­գա­հը իր բաց­ման խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ մէ­կու­կէս մի­լիոն նա­հա­տակ­նե­րուն ու Ար­ցա­խի մէջ զո­հո­ւած մար­տիկ­նե­րուն, մին­չեւ օրս նոր զո­հո­ւած­նե­րուն Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան պատ­ճա­ռով:
Ող­ջոյ­նի խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին՝ քա­ղա­քա­պետ պրն. Իոան­նիս ­Զա­պու­քիս, Էվ­րո­սի փոխ­մարզ­պետ պրն. ­Տի­միդ­րիս ­Բետ­րո­վիչ, Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան խօս­քը ար­տա­սա­նեց հան­դի­սա­վա­րու­հին:
­Յա­ջոր­դեց ընկ. ­Վարդ­գէս ­Մա­րու­քեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քը ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի եւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ: Ան իր խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ Ար­ցա­խի զո­հե­րուն եւ լուրջ կա­ցու­թեան, որ մատ­նո­ւած է ժո­ղո­վուր­դը հոն, զրկո­ւած ըլ­լա­լով մարդ­կա­յին կեան­քին հա­մար կա­րե­ւոր ի­րե­րէ եւ ու­տես­տե­ղէն­նե­րէ: ­Նաեւ ը­սաւ, թէ «մեզ չեն կրցած ոջն­ջաց­նել, մենք կանգ ու պի­տի շա­րու­նա­կենք մեր պայ­քա­րը»:
Ա­պա բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ օ­րո­ւան դա­սա­խօ­սը՝ պրն. Եոր­ղոս ­Ֆի­լիս, ­Մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թեանց, աշ­խար­հա­քա­ղա­կան եւ եւ­րո­պա­կան հար­ցե­րու մաս­նա­գէտ փոր­ֆէ­սոր։
Պրն. ­Ֆի­լիս փաս­տե­րով լայն պատ­մա­կան մը կա­տա­րեց, սկսե­լով 19-րդ ­դա­րէն, ուր կը ծրագ­րո­ւէր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բո­լոր քրիս­տո­նեայ ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն հա­մար, բե­կա­նե­լով ­Թուր­քիոյ պնդում­նե­րը, թէ ո­րե­ւէ ո­ճիր կազ­մա­կեր­պո­ւած չէր: Անդ­րա­դար­ձաւ ցե­ղաս­պա­նու­թեան շրջա­նին եւ շեշ­տեց թէ հայ – ­յու­նա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կա­րե­ւոր է, քա­նի նոյն վտանգ­նե­րը կը դի­մագ­րա­ւենք իբ­րեւ ժո­ղո­վուրդ:
­Յա­ջոր­դեց գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րը, պատ­րաս­տո­ւած «ΦΑΕΘΩΝ» ե­րաժշ­տա­նո­ցին կող­մէ, ո­րու ա­շա­կերտ­նե­րը նո­ւա­գե­ցին ­Կո­մի­տա­սի, ­Պա­պի­կեա­նի եւ այլ ա­ւան­դա­կան եր­գեր:
­Ձեռ­նար­կը փա­կո­ւե­ցաւ երգ­չա­խում­բի կո­մէ եր­գո­ւած «Ա­տա­նա­յի ող­բը» եր­գով:
Երգ­չա­խում­բը կը վա­րէր ­Դա­նիէլ քհնյ. ­Գա­լօղ­լեան:
Ե­լոյ­թի ա­ւար­տէն ետք, ժո­ղովր­դա­յին թա­փօ­րը քա­լեց մին­չեւ քա­ղա­քի կեդ­րո­նա­կան յու­շա­դամ­բա­նը, ուր զե­տե­ղո­ւե­ցան ծաղ­կեպ­սակ­ներ: ­Քա­ղա­քի նո­ւա­գա­խում­բը հնչե­ցուց ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի ո­գերգ­նե­րը: ­Ծաղ­կեպ­սակ­ներ զե­տե­ղո­ւե­ցան քա­ղա­քա­պե­տի եւ մարզ­պե­տա­րա­նի կող­մէ, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ՝ ընկ. Ար­մէն ­Վա­խա­նե­լօֆ, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ՝ ընկ. ­Վարդ­գէս ­Մա­րու­քեան, միջ­թա­ղա­յի­նի կող­մէ պրն. ­Պետ­րոս ­Մել­քո­նեան: ­Նաեւ դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղե­ցին այլ յու­նա­կան միու­թիւն­ներ՝ յար­գե­լով հա­յու­թեան յի­շա­տա­կե­լի օ­րը:

ԹՂԹԱԿԻՑ

Հ.Յ.Դ. Հայ դատի յանձնախումբին կողմէ՝ ընկ. Վարդգէս Մարուքեանի ուղերձը

Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στην 108η Επέτειο τιμής της μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Τουρκία.
Είναι τιμή μου να βρίσκομαι ενώπιών σας ως Πρόεδρος της Αρμένικης Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και ως απόγονος θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους. Θυμάτων που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα…
Αρτούρ Σαχακιάν ετών 24, Μγκρντίτς Χαρουτουνιάν  ετών 34, Χένρικ Κοτσαριάν ετών 265 Ναρέκ Σαρκισιάν ετών 29.
Αυτά είναι τα 4 παλικάρια που έχασαν την ζωή τους από τον αζερικό στρατό που επιτέθηκε στις 11 Απριλίου 2023 στο χωριό Τεγ, στη περιοχή του Σιούνικ στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας.
Ως πότε πια; Ως πότε θα προσπαθεί η Τουρκία με του παρατρεχάμενούς τους να προσπαθούν να μας εξοντώσουν; Να προσπαθούν να μας πάρουν  αυτό που η ιστορία έμελλε να γράψει, την καινούργια αρχή της ανθρωπότητας από τη στιγμή που η κιβωτός του Νώε σταμάτησε στο βιβλικό βουνό Άραράτ; Να προσπαθούν να αφανίσουν τον πρώτο λαό που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό; Η απάντηση είναι φτάνει πια! Φτάνει πια!
‘Όλες οι προσπάθειες των Τούρκων και των Αζέρων, ξεκινώντας από το 1890 με τον Αμπτούλ Χαμίτ τον κόκκινο Σουλτάνο, τις σφαγές του 1915 που κόστισαν στον αφανισμό 1,500,00 ψυχών Αρμενίων, τον πόλεμο του Αρτσάχ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τον αφανισμό και τον ξεριζωμό των Αρμενίων του Ναχιτσεβάν, τη σφαγή του Σουμγκαίτ, τη δολοφονία του Χράντ Ντινκ, τον πόλεμο του 2020 που χάθηκαν πάνω από 5000 Αρμένιοι (στην πλειοψηφία τους νέοι), τον εγκλωβισμό του λαού του Αρτσάχ τους τελευταίους μήνες,  έως και σήμερα με τα τελευταία θύματα, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Δεν θα το κάνουν αυτό διότι ακόμα και σήμερα εκατομμύρια Αρμένιοι αδελφοί μας διατηρούν την πίστη τους, μιλάνε την ίδια γλώσσα με τα περίεργα 38 γράμματα εδώ και χιλιάδες χρόνια, διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά τους, διατηρούμε τα ονόματα μας και όταν μας ρωτάνε τί όνομα είναι αυτό, εμείς λέμε με περηφάνια ότι είναι Αρμενικό, τραγουδούν τους στίχους του Σαγιάτ Νοβά και τόσων άλλων, και παίζουν τη μουσική του Κομιτάς.
Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας και του Αζερμπαιτζάν εναντίον της Αρμενίας και του Αρτσάχ και απαιτεί δικαίωση και αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία. Η Διεθνής Κοινότητα έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι βρίσκεται δίπλα μας με την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Τουρκία το 1915 με τελευταία τις ΗΠΑ  και φυσικά πρέπει να αναφέρουμε την αναγνώριση από την Ελλάδα το 1996, μία χώρα που πάντα ήταν αρωγός και φιλόξενος τόπος για τους Αρμένιους. ‘Όμως θα πρέπει η Διεθνής Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αξιότιμοι προσκεκλημένοι που ασχολείστε με την πολιτική, να αντιδράσει και να επιβάλλει κυρώσεις στο Αζερμπαιτζάν που έχει αποκλείσει τον θύλακα του Αρτσά, με αποτέλεσμα εδώ και μήνες να μην μπορούν 120000 κόσμου να έχουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα βασικά στοιχεία επιβίωσης. Μην βάζετε τα συμφέροντα της ενέργειας του κράτους του Αλίεφ πάνω από την ανθρώπινη ψυχή και τον πόνο.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για την αμέριστη βοήθειά του, το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται δίπλα μας σε κάθε βήμα και τη διάθεση της Φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου, την ίδια την Φιλαρμονική ορχήστρα που παρά το δύσκολο της ημέρας (γιορτή Αγίου Γεωργίου) θα πλαισιώσει τη κατάθεση στεφάνων με την απόδοση των δύο Εθνικών ‘Υμνων, το ωδείο Φαέθων που πλαισιώνει καλλιτεχνικά την εκδήλωση, τις δύο Αρμενικές χορωδίες Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, και τον πατέρα Τανιέλ για τις προσπάθειες που καταβάλει για την οργάνωση και εξέλιξη των χορωδιών.
Τέλος θα αναφέρω αυτό που είπε ο Χίτλερ το 1940, πριν εισβάλλει στην Πολωνία.
«Ποιος ακόμα μιλάει σήμερα για την εξόντωση των Αρμενίων»… Εδώ μέσα η αίθουσα χωράει 273 άτομα, και είμαστε πάνω από 300……..Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟ, γιατί αν ξεχνάμε την ιστορία, αυτή επαναλαμβάνεται με τον χειρότερο τρόπο, με απόλυτο παράδειγμα το τι έκαναν οι  Ναζιστές στους Εβραίους. Είμαστε εδώ για να θυμίζουμε στους παλιούς και να γνωρίσουμε στους νέους το τι έγινε,  διότι όπως είπε και ο Γουίλιαμ Σαρογιάν «ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΜΕΝΙΑ».
ΚΑΙ ΝΑΙ, ΤΗ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΝΑΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΡΩΠ ΜΑΣΤΟΤΣ, ΤΟΥ ΣΑΓΙΑΤ ΝΟΒΑ, ΤΟΥ ΑΝΤΡΑΝΙΚ ΟΖΑΝΙΑΝ, ΤΟΥ ΚΟΜΙΤΑΣ, ΤΟΥ ΑΡΑΜ ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ ΤΟΥ ΣΟΓΟΜΩΝ ΤΕΧΛΕΡΙΑΝ, ΤΟΥ ΑΪΒΑΖΟΦΣΚΙ, ΤΟΥ ΧΡΑΝΤ ΝΤΙΝΚ, ΤΟΥ ΣΑΡΛ ΑΖΝΑΒΟΥΡ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΜΕΝΙΟΙ……..ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΤΥΧΟΣ, ΑΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΤΥΧΟΣ.

Σας ευχαριστώ