Հայոց ցեղասպանութեան 107-ամեակի ոգեկոչման ձեռնարկներու ծիրէն ներս Հ.Կ.Խաչի արիւնատուութեան արշաւը իր աւարտին հասաւ

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-ա­մեա­կի ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս Հ.Կ.­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան Բ. փու­լը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ, ­­Կի­րա­կի՝ 10 Ապ­րիլ 2022-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-էն մին­չեւ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 14:00,  ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս։­­Մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք ան­ցեալ ­Կի­րա­կի չէին մաս­նակ­ցած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան Ա. փու­լին, ­Ֆիք­սի շրջա­նէն ներս, ներ­կայ ե­ղան ­Գո­քի­նիոյ ա­կում­բը, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Կ.­­Խա­չի կո­չին: Հ.Կ.­­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րը, ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան բժիշկ­նե­րու խում­բին հետ սի­րով կ­’ըն­դու­նէին կա­մա­ւոր ա­րիւ­նա­տու­նե­րուն ու պա­տաս­խա­նա­տու բժիշ­կը խիստ քննու­թե­նէ կ­’ան­ցը­նէր կա­մա­ւոր­նե­րուն, որ­պէս­զի բո­լոր ա­ռող­ջա­պա­հա­կան օ­րէնք­նե­րը յար­գո­ւին:­­Կա­րե­լի ե­ղաւ 42 հո­գիէ ա­րիւն ստա­նալ, հա­կա­ռակ որ ներ­կա­նե­րու թի­ւը ա­ւե­լի բարձր էր, սա­կայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով՝ մաս մը մեր­ժո­ւե­ցաւ: Ս­տա­ցո­ւած ա­րեան քա­նա­կը տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ «Է­վան­կե­լիզ­մոս» հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­կար­գի ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի ա­նու­նին պահք դրո­ւած ա­րեան պա­հես­տա­նո­ցին։­Հա­կա­ռակ տի­րող դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն, ա­րեան նո­ւի­րա­բե­րու­մը թան­կա­գին գոր­ծըն­թաց մըն է, որ Հ.Կ. ­Խա­չը, գի­տակ­ցե­լով ա­նոր անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը, իր մար­դա­սի­րա­կան գոր­ծու­նէու­թեան ծրա­գի­րին մէջ կը նե­րառ­նէ ա­մէն տա­րի, յու­սա­լով որ պի­տի կա­րո­ղա­նայ օգ­նու­թեան հաս­նի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, երբ որ կա­րի­քը ստա­ցո­ւի: