Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան դա­տա­պարտ­ման եւ հա­տուց­ման
պա­հանջ­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան
100ա­մեա­կը միաս­նա­բար տօ­նե­լու յաղ­թա­կան մթնո­լոր­տին մէջ

22 Ապ­րիլ 2018ի ­Կի­րա­կի օ­րը յի­շա­տա­կե­լի էջ մը եւս ա­ւել­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան ար­ձա­նագ­րած ­Հայ ­Դա­տի պա­հան­ջա­տի­րա­կան ե­լոյթ­նե­րու՝ քա­ղա­քա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու հա­րուստ եւ ո­գե­ւո­րիչ մա­տեա­նին վրայ։
Ա­թէն­քի կեդ­րո­նա­կան սրահ­նե­րէն «­Բալ­լաս»ի մէջ, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բին հրա­ւէ­րին, մեծ թի­ւով հա­յեր եւ յոյ­ներ ու օ­տար­ներ հա­ւա­քո­ւած էին՝ ո­գե­կո­չե­լու հա­մար 103րդ ­տա­րե­լի­ցը թրքա­կան պե­տու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած ու գոր­ծադ­րո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան։
­Ժա­մը 11:30էն սկսեալ, Ա­թէն­քի կեդ­րո­նի ­Սին­տաղ­մա հրա­պա­րա­կի մեր­ձա­կայ «­Բալ­լաս» թա­տե­րաս­րա­հը բե­մա­հար­թա­կը դար­ձաւ, ի նպաստ ­Հայ ­Դա­տի եւ ­Հա­յաս­տա­նի, հել­լէն զօ­րակ­ցու­թիւ­նը վե­րա­հաս­տա­տող պե­տա­կան ու քա­ղա­քա­կան հան­դի­սա­ւոր ե­լոյթ­նե­րու։
Ատ­տի­կէի ­Մարզ­պե­տա­րա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցած Ապ­րիլ 24ի այս տա­րո­ւան քա­ղա­քա­կան կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նար­կին տպա­ւո­րիչ էր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ինչ­պէս հել­լէն պե­տա­կան եւ քա­ղա­քա­կան պաշ­տօ­նա­տար անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու, նոյն­պէս եւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած դես­պա­նու­թեանց քա­ղա­քա­կան եւ զի­նո­ւո­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն։ ­Թա­տե­րաս­րա­հի մուտ­քին պա­տո­ւոյ ըն­դու­նե­լու­թեան կարգ կը պա­հէին Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րը, իսկ պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րուն կը դի­մա­ւո­րէին եւ դէ­պի սրա­հի ա­ռա­ջին կար­գե­րը կ­՚ա­ռաջ­նոր­դէին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին ան­դամ­նե­րը։ ­Պա­տո­ւոյ հիւ­րե­րու ա­ռա­ջին շար­քին էին ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան եւ խորհր­դա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, Ատ­տի­կէի մարզ­պե­տա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ­Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ Առաջնորդը, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, հել­լէն իշ­խա­նու­թեանց նա­խա­րար­ներ ու փոխ-նա­խա­րար­ներ, խորհր­դա­րա­նա­կան­ներ, օ­տար դես­պան­ներ ու զի­նո­ւո­րա­կան կցորդ­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝ հայ կա­թո­ղի­կէ ու ա­ւե­տա­րա­նա­կան յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց ա­ռաջ­նորդ­ներն ու յու­նա­հա­յոց ծխա­տէր հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ։ ­Ներ­կայ էին նաեւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ: Ներկայ էին նաեւ Ռ.Ա.Կ.ի եւ Ս.Դ.Հ.Կ. կուսակցութիւններու Յունաստանի մարմիններու ներկայացուցիչները:
­Հան­դի­սու­թիւ­նը սկսաւ յա­տուկ պատ­րաս­տո­ւած պատ­մա­կան վի­տէօ-ե­րի­զի մը ցու­ցադ­րու­թեամբ, որ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կա­նը կը ներ­կա­յաց­նէր եւ երկ­րորդ մա­սը զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու մէջ Ապ­րի­լի պա­հան­ջա­տի­րա­կան ցոյ­ցեր: Հան­դի­սու­թեան պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց զոյգ ո­գերգ­նե­րով՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի կա­տա­րո­ղու­թեամբ եւ ներ­կա­նե­րու յոտնկայս ունկնդրու­թեամբ։
Օ­րո­ւան նա­խա­գահ եւ հան­դի­սա­վար ընկ. Ար­թօ ­Շեմ­մաս, ի յիշատակ մեր նահատակներուն մէկ վայրկեանի յոտնկայս լռութեան հրաւիրելէ ետք ներկաները, յա­նուն Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին, յու­նա­րէ­նով ներ­կա­յա­ցուց հան­դի­սու­թեան պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման խօս­քը։
Ընդ­հա­նուր կեր­պով շեշ­տը դրաւ ­Հայ ­Դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թեան շար­ժու­մին պատ­մա­կան հո­լո­վոյ­թին վրայ՝ ­Մեծ Ե­ղեռ­նի 50ա­մեա­կին ա­ռի­թով ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ծա­ւա­լած ա­ռա­ջին ցոյ­ցե­րէն մեկ­նե­լով, ո­րոնք կա­տա­րո­ւե­ցան 1965ին: Անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւանք­նե­րուն եւ մեծ ո­ճի­րէն ե­րեք տա­րի յե­տոյ հա­յու­թեան մղած հե­րո­սա­կան յաղ­թա­կան պա­տե­րազ­մին, որ ամ­րագ­րեց ա­զատ ապ­րե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դին կամ­քը:
Անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ ­Ղա­րա­բա­ղի ան­կա­խու­թեան 30ա­մեա­կի պայ­քա­րին՝ թէ՛ պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին ու մին­չեւ զի­նա­դա­դար եւ թէ վեր­ջին տա­րի­նե­րու հա­յոց բա­նա­կին ու­նե­ցած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն: Այ­նու­հե­տեւ՝ ի­րա­րու յա­ջոր­դե­ցին ­Հել­լէն կա­ռա­վա­րու­թեան, ­Հել­լէն խորհր­դա­րա­նի, Ատ­տի­կէի մարզ­պե­տա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:
­Հել­լէն կա­ռա­վա­րու­թեան ա­նու­նով հան­դի­սու­թեան իր ող­ջոյ­նի խօս­քը ուղ­ղեց ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար պրն. ­Թե­րենս ­Քո­ւիք, որ անդ­րա­դար­ձաւ իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն ­Հա­յաս­տան եւ շեշ­տեց իր յու­զու­մը՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շար­ձան եւ թան­գա­րան այ­ցե­լու­թեան ժա­մա­նակ:
­Նաեւ՝ խօ­սե­ցաւ ար­դէն իսկ ստո­րագ­րո­ւած ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րու մա­սին՝ ­Յու­նաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ, ո­րոնք կը վե­րա­բե­րին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մշա­կու­թա­յին եւ կրթա­կան ո­լորտ­նե­րէն ներս:
­Հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ պրն. ­Նի­քօ ­Վու­ցի­սի կող­մէ խօսք ա­ռաւ տիկ. Է­լէ­նի Ս­թա­մա­թա­քի, որ կը նա­խա­գա­հէ հայ-յու­նա­կան միջ-խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան վար­չու­թիւ­նը: Ան ը­սաւ, որ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը կը մնայ 20րդ ­դա­րու ա­մե­նա­դա­ժան ոճ­րա­գոր­ծու­թիւ­նը մեր հա­ւա­քա­կան յի­շո­ղու­թեան մէջ:
Ա­նոր յա­ջոր­դեց Ատ­տի­կէի մարզ­պե­տի՝ ­Ռե­նա ­Տու­րո­ւի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը տիկ. ­Մա­րիա Խ­րիս­թա­քի: Ան շեշ­տեց եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու եղ­բայ­րա­կան կա­պե­րը եւ նոյն պատ­մա­կան ու­ղին ան­ցած ըլ­լա­լու ա­ւան­դը:
Ա­պա՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բը, խմբա­վար պրն. Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ ու տիկ. ­Վար­դե­նի Ս­պար­թա­լեա­նի դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, յա­ջո­ղու­թեամբ մեկ­նա­բա­նեց եւ սրա­հը ջեր­մա­ցուց «Ով հա­յոց աշ­խարհ», եւ «­Տէր ­Զօր» խմբերգ­նե­րով։
­Յա­ջոր­դա­բար, նա­խա­գա­հը բեմ հրա­ւի­րեց ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ դես­պա­նորդ պրն. Ա­լեք­սանտր ­Սարգ­սեա­նը, որ փո­խան­ցեց պա­րոն դես­պա­նին խօս­քը: Իր խօս­քին մէջ, պրն. ­Սարգ­սեան նշեց ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը Մ.Ա.Կ.ի մէջ՝ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման նպա­տա­կով: ­Նաեւ՝ մեր ժո­ղո­վուր­դի ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը յայտ­նեց ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նին, որ 1996ին ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը:
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ող­ջոյ­նի խօս­քը ար­տա­սա­նեց ընկ. ­Վազ­գէն ­Սա­վու­լեան: Իր խօս­քին մէջ ան ծան­րա­ցաւ ­Թուր­քիոյ այ­սօ­րո­ւան ներ­քին եւ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վրայ՝ նշե­լով, թէ եր­կիր մը, որ չի յար­գեր իր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, կը ճնշէ ու կը բան­տար­կէ զա­նոնք, այդ պե­տու­թե­նէն չենք կրնար սպա­սել, որ յար­գէ յոյ­նե­րուն, ա­սո­րի­նե­րուն, քիւր­տե­րուն եւ հա­յե­րուն ի­րա­ւունք­նե­րը:
Այ­նու­հե­տեւ՝ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ օ­րո­ւայ բա­նա­խօս եւ ­Կիպ­րո­սի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նախ­կին նա­խա­րար պրն. Իոան­նիս ­Քա­սու­լի­տիս: Ան խօ­սե­ցաւ ­Թուր­քիոյ ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մա­սին եւ ա­նոր բա­նե­ցու­ցած ճնշու­մին մա­սին այն եր­կիր­նե­րուն վրայ, ո­րոնք ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­նա­լու ճա­նա­պար­հին վրայ են՝ սպառ­նա­լիք­նե­րով եւ վա­խի մթնո­լոր­տի տա­րա­ծու­մով: ­Նաեւ՝ անդ­րա­դար­ձաւ կիպ­րա­հայ հա­մայն­քին, որ ըստ ի­րեն շատ դրա­կան ար­դիւնք ու­նե­ցած է երկ­րի բո­լոր ո­լորտ­նե­րուն մէջ՝ անդ­րա­դառ­նա­լով նաեւ բռնագ­րա­ւո­ւած շրջա­նին մէջ լքո­ւած հայ­կա­կան ­Մա­կա­րա­վանքին:
­Յայ­տա­րա­րեց նաեւ, որ Ար­ցա­խը միշտ պի­տի ըլ­լայ հայ­կա­կան հող եւ ա­նոնք, ո­րոնք կը խօ­սին հա­յե­րու կող­մէ հո­ղե­րու բռնագ­րաւ­ման մա­սին, հա­ւա­նա­բար ան­ծա­նօթ է ա­նոնց տա­րա­ծաշր­ջա­նի պատ­մու­թիւ­նը եւ հայ­կա­կան բնակ­չու­թեան մե­ծա­մաս­նու­թիւն ըլ­լա­լը դա­րե­րու ընդ­մէ­ջէն:
Օ­րո­ւան բա­նա­խօ­սի ա­ւար­տին «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բը, Էտ­կար Է­կեա­նի պա­րու­սուց­չու­թեամբ, ներ­կա­յա­ցուց եր­կու հայ­կա­կան պա­րեր՝ «­Կար­միր նուռ»ը եւ «­Բերդ»ը:
Հան­դի­սու­թիւ­նը իր աւարտին հասաւ յա­տուկ պատ­րաս­տո­ւած պատ­մա­կան վի­տէօ-ե­րի­զի մը ցու­ցադ­րու­թեամբ՝ նուիրուած Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 100ամեակին: ­Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին եւ պար­բե­րա­բար՝ օ­րո­ւան հան­դի­սա­վա­րը սրա­հին փո­խան­ցեց ներ­կայ պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րու ա­նուն­նե­րը։
­Հան­դի­սու­թեան ա­ւար­տին, ներ­կա­նե­րը՝ պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թեանց ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րու եւ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նո­ւա­գա­խում­բի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, սրա­հէն հա­ւա­քա­բար քա­լե­ցին դէ­պի ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կի Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւոր յու­շա­դամ­բա­նը, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ ծաղ­կեպ­սակ­նե­րու զե­տեղ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։
­Յա­նուն ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով եւ ի յի­շա­տակ հա­յոց սրբա­ցեալ նա­հա­տակ­նե­րուն, Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի յու­շա­դամ­բա­նին ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց ընկ. ­Մի­քա­յէլ ­Տիլ­սի­զեան։
­Ծաղ­կեպ­սակ­ներ զե­տե­ղե­ցին նաեւ յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան, յու­նա­կան խորհր­դա­րա­նի, Ատ­տի­կէի մարզ­պե­տա­րա­նի, Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ­Կիպ­րո­սի նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը եւ օ­րո­ւան բա­նա­խօ­սը, Ատ­տի­կէի ա­պա­կեդ­րոն վար­չա­կազ­մի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ինչ­պէս նաեւ ­Կիպ­րո­սի եւ Խ­րուա­թիոյ դես­պան­նե­րը, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ­Պոն­տոս­ցի­նե­րու եւ Ա­սո­րի­նե­րու միու­թեանց նա­խա­գահ­նե­րը:
Ընդ­հա­նուր ա­ռու­մով՝ ­Յու­նաս­տա­նի պե­տա­կան, կա­ռա­վա­րա­կան եւ քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ օ­տար դի­ւա­նա­գի­տա­կան կա­ռոյց­նե­րը ի­րենց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րով ոչ միայն պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սա­ւո­րու­թիւն տուին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լի­ցի ո­գե­կոչ­ման կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նար­կին, այ­լեւ ի­րենց ե­լոյթ­նե­րով եւ ու­ղերձ­նե­րով ա­ւե­լիով շեշ­տադ­րե­ցին ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին փո­խան­ցած օ­րո­ւան պատ­գա­մը։
Այն պատ­գա­մը՝ որ հայ ժո­ղո­վուր­դի խա­չե­լու­թեան խոր­հուր­դին կը միաց­նէ ­Մեծ Ե­ղեռ­նէն ե­րեք տա­րի ետք ­Հա­յաս­տա­նի ու հա­յու­թեան նո­ւա­ճած հրա­շա­փառ յա­րու­թեան յաղ­թա­կան խոր­հուր­դը՝ հա­յու­թիւ­նը բնաջն­ջե­լու թրքա­կան ո­ճի­րին տրո­ւած հայ­կա­կան հա­տու պա­տաս­խա­նը նկա­տե­լով այս տա­րի ազ­գա­յին միաս­նա­կա­նու­թեամբ տօ­նա­կա­տա­րո­ւող ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան հա­րիւ­րա­մեա­կը։