Կի­րա­կի, 22 Ապ­րիլ 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ ­Մարզ­պե­տա­րա­նին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Վել­լի­տիս» հան­դի­սաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ս. ­Նա­հա­տակ­նե­րու 103րդ­ տարելիցի կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նար­կը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նիս ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, ­Գա­ղու­թիս Ազգ. հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու, կա­ռոյց­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու բո­լոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ հո­գե­ւոր, քա­ղա­քա­կան եւ պե­տա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու ու մա­նա­ւանդ յոյն ու հայ ժո­ղո­վուր­դի հոծ բազ­մու­թեան։
Ս­րա­հը ամ­բող­ջու­թեամբ լե­ցուն էր։
Ձեռ­նար­կի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հայ Դատի ներկայացուցիչ՝ ­Սա­թե­նիկ ­Սի­մո­նեա­նը, բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով բո­լո­րին՝ ան­գամ մը եւս մեր յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցե­լու մեր Ս. ­Նա­հա­տակ­նե­րու յիշատակին նո­ւի­րո­ւած այս ո­գե­կոչ­ման։ ­Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին բա­նա­խօ­սեց «­Փան­տէու» հա­մալ­սա­րա­նի ­դա­սա­խօս՝ փ­րոֆ. Ան­կե­լոս ­Սի­րի­ղո­սի, «Օս­մա­նեան կայս­րու­թե­նէն մին­չեւ ժա­մա­նա­կա­կից ­Թուր­քիա. մտայ­նու­թիւն­ներ եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծե­լա­ձե­ւեր» թե­մա­յով։ ­Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քեր ու­նե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան եւ ­Վար­չա­պե­տին կող­մէ խօսք ա­ռաւ՝ Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց ­Փոխ-­Նա­խա­րար՝ ­Տիար Եոան­նիս Ա­մա­նա­թի­տիս,, Հ.Հ. ­Դես­պան՝ ­Մե­ծար­գոյ ­Տիար ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի կող­մէ՝ Հ.Հ. ­Հիւ­պա­տո­սու­հի՝ ­Տիկ. Ան­նա ­Խա­չատ­րեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մար­զա­յին Շրջա­նի ­Փոխ-­Մարզ­պե­տու­հի՝ ­Տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Քա­ղա­քա­պետ՝ ­Տիար Եոան­նիս ­Պու­թա­րիս, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ ­Լեռ­նիկ ­Բեկ­ջա­նեան։ ­Ներ­կայ էին Ֆ­րան­սա­յի, ­Կիպ­րո­սի, ­Ռու­մա­նիոյ եւ ­Ռու­սիոյ ­հիւ­պա­տոս­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Էս­թո­նիոյ, Ու­րու­կո­ւէ­յի եւ Ս­լո­վա­քիոյ ­Պա­տո­ւոյ ­Հիւ­պա­տոս­նե­րը, ­Յու­նաս­տա­նի ­Խորհր­դա­րա­նի ե­րես­փո­խան­ներ՝ Է­լե­նա ­Ռաբ­բի, ­Քոս­թաս ­Կիւ­լէ­քաս, Ս­թավ­րոս ­Քա­լա­ֆա­թիս եւ ­Գոս­տան­դի­նոս ­Զու­րա­րիս, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Մատ­րո­պո­լիտ՝ Ան­թի­մո­սի Արք.ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ ­Հայր Եա­գո­պո­սը, ­Յու­նաս­տա­նի տար­բեր ­Կու­սակ­ցու­թեան եւ ծո­վի ու ցա­մա­քի զի­նո­ւո­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Օ­րէօ­քասթ­րո­յի, ­Նէա­փո­լիի եւ Է­վոզ­մո­յի քա­ղա­քա­պետ­ներ, ­Պոն­տոսի ժո­ղո­վուր­դի կող­մէ միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ ­Յու­նա­հայ Ա­ռեւ­տու­րի եւ Ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ­Պա­լա­տի Ա­տե­նա­պետ։ ­Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին ելոյթ ունեցաւ հա­մա-յու­նա­կան հան­րա­ծա­նօթ «Οι Φιλοι του Μουσειου Βυζαντινου Πολιτισμου Θεσσαλονικης» երգ­չա­խում­բը, Է­լի­զա­պէթ ­Տէ­մի­րօղ­լու­յի ղե­կա­վա­րու­թեամբ, որ յու­նա­րէն եւ մա­նա­ւանդ հա­յե­րէն եր­գե­րով ճո­խա­ցուց օ­րո­ւան ե­լոյ­թը։
­Քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1։30-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ քայ­լար­շաւ դէ­պի Եր­րորդ ­Զօ­րա­բա­նա­կի Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի ­Յու­շար­ձա­նը ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղե­լու հա­մար։ Ն­շենք, որ տար­բեր բարձ­րաս­տի­ճան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու կող­մէ զե­տե­ղուե­ցան ծաղ­կեպ­սակ­ներ, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կա­հայ ­Հա­մայն­քի կող­մէ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց՝ ­Գա­ղու­թիս ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի Ա­տե­նա­պետ՝ Պրն. ­Յա­րու­թիւն Ար­թիւր Աբ­րա­հա­մեա­նը։