­Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2024-ի կե­սօ­րէ ետք ժա­մը 6-ին, ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, «Ֆ­րա­կո­լիմ­նա» հրա­պա­րա­կէն ներս կանգ­նած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-ա­մեա­կի ո­գե­կո­չու­մը։
­Ներ­կայ էին ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պետ պրն. ­Թա­նա­սիս ­Վա­սի­լո­փու­լոս, ­Մէ­սի­նիա­յի փոխ նա­հան­գա­պետ պրն. Ս­թա­թիս Ա­նաս­թա­սո­բու­լոս, տեղ­ւոյն Տ. Խ­րի­սոս­թո­մոս ­Մետ­րա­պո­լի­տի ա. քար­տու­ղա­րը Տ. ­Փի­լի­պոս ծ. վար­դա­պետ, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, ե­րես­փո­խան­ներ, զի­նո­ւո­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, լրագ­րող­ներ եւ տեղ­ւոյն հայ­կա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ու ան­դամ­նե­րը։
­Բաց­ման խօս­քէն ետք, Տ. ­Պա­րէտ քա­հա­նայ կա­տա­րեց ­Մեծ Ե­ղեռ­նի առ­թիւ գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թան­քը։ Ա­պա հեր­թա­բար խօսք ա­ռին պրն. ­Վա­սի­լոփու­լո­ս, պրն. Ա­նաս­թա­սո­բու­լո­ս եւ Տ. ­Փի­լի­պոս ծ. վար­դա­պե­տը։
Ա­նոնք յե­տա­դարձ ակ­նարկ մը կա­տա­րե­լով, նախ անդրա­դար­ձան 1915-ի հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­հա­ւոր ա­ղէ­տին մա­սին։ ­Դա­տա­պար­տե­ցին թուր­քե­րուն կող­մէ գոր­ծադ­րո­ւած կո­տո­րա­ծը, ա­պա շեշ­տե­ցին դա­րե­րու պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին հայ ու յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու դի­մագրա­ւած նոյն սեւ ու դժո­ւա­րին ճա­կա­տա­գի­րը, որ յա­ռա­ջա­ցած է միեւ­նոյն թշնա­միին կող­մէ։ Ա­ւար­տին, ա­նոնք գնա­հա­տան­քով ար­տա­յայ­տո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նէն եւ մաս­նա­ւո­րա­բար ­Քա­լա­մա­թա­յէն ներս ապ­րող ու գոր­ծող հա­յու­թեան մա­սին։
Պրն. ­Յո­վա­կի­մեան, իր կար­գին, անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ա­ղէ­տին եւ դրդա­պատ­ճա­ռին մա­սին։ Ետ­քը, ան յա­տուկ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց Ար­ցա­խի այ­սօ­րո­ւան ի­րա­վի­ճա­կը եւ դի­մեց քա­ղա­քա­կիրթ ու ա­զա­տա­միտ յոյն եւ այլ պե­տու­թիւն­նե­րուն, որ­պէս­զի շատ ա­րագ օգ­տա­կար դառ­նան ­Ղա­րա­բա­ղի հա­յու­թեան եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցի լուծ­ման։
­Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ դափ­նեպսակ­նե­րու զե­տե­ղում, ո­րմէ ետք քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շե­փո­րա­խում­բը նո­ւա­գեց յու­նա­կան ու հայ­կա­կան ո­գերգ­նե­րը։
Ա­պա, Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան ու պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան հան­դի­պում ու­նե­ցան ­Քա­լա­մա­թա­յի հայ­կա­կան գա­ղու­թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն ու ժո­ղո­վուր­դին հետ։

ԹՂԹԱԿԻՑ