­Յու­նաս­տա­նի «Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի կեդ­րո­նը» ծրա­գիր ու­նե­նա­լով յար­գել ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը, կը կազ­մա­կեր­պէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլ­մե­րու եր­կօ­րեայ ցու­ցադ­րու­թիւն։
Այս ա­ռի­թով, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րէն ­Յու­նաս­տան հրա­ւի­րած է շար­ժա­պատ­կե­րի հան­րա­ծա­նօթ հայ բե­մադ­րիչ ­Պա­րէտ ­Մա­րո­նեա­նը։ ­Կեդ­րո­նի սոյն նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ գոր­ծակ­ցա­բար ­Գա­լա­մա­թա­յի «­Նոր շար­ժա­պատ­կե­րի ա­կումբ»ին եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին, ո­րուն ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րեն ­Գա­լա­մա­թա­յի թա­ղա­յին խոր­հուր­դը եւ հա­մայն­քը, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թիւ­նը։ Ծ­րա­գի­րը կը վա­յե­լէ ­Գա­լա­մա­թա­յի յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը։ ­Կի­րա­կի՝ 20 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, քա­ղա­քի «Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան կեդ­րոն»ի հան­դի­սաս­րա­հին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթ, ո­րուն ըն­թաց­քին պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւի ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան եւ քա­ղա­քա­կան շրջա­գի­ծը, պի­տի ար­տա­սա­նո­ւին խօս­քեր Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան եւ շրջա­նի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ, ա­պա պի­տի ցու­ցադ­րո­ւի ­Պա­րէտ ­Մա­րո­նեա­նի «Women of 1915» (1915ի կի­ներ) վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը։ ­Պի­տի յա­ջոր­դէ զրոյց բե­մադ­րի­չին հետ, իսկ հան­րա­ծա­նօթ հայ ե­րա­ժիշտ ­Հայկ Եա­զը­ճեան ե­լոյ­թը պի­տի ճո­խաց­նէ հայ­կա­կան եր­գե­րու հա­մեր­գով։ ­Սոյն նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը օ­րի­նա­կե­լի ե­րե­ւոյթ մըն է յու­նա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի աշ­խար­հին հա­մար, որ ցոյց կու տայ յոյն հա­սա­րա­կու­թեան հե­տաքրք­րու­թիւ­նը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ի­րո­ղու­թեան մա­սին եւ պատ­մա­կան ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին դէպ­քե­րուն հա­մար, ո­րոնք ի­րենց ազ­դե­ցու­թիւ­նը ու­նե­ցան նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի պատ­մու­թեան վրայ, որ­պէս եր­կու բախ­տա­կից ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ճա­կա­տա­գիր՝ նոյն ցե­ղաս­պան ­Թուր­քիոյ կող­մէ։ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, բե­մադ­րիչ ­Պա­րէտ ­Մա­րո­նեան այ­ցե­լեց «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­տու­նը եւ ու­նե­ցաւ հե­տաքր­քա­կան հար­ցազ­րոյց մը, որ պի­տի հրա­տա­րա­կո­ւի յա­ջոր­դիւ։