Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105րդ ­տա­րե­լի­ցի նշու­մը ­Հա­յաս­տա­նի եւ աշ­խար­հի բո­լոր հա­յա­գա­ղութ­նե­րուն մէջ յար­մա­րած են Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կէն պաշտ­պա­նո­ւե­լու նպա­տա­կով որ­դեգ­րո­ւած սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րուն։
Ապ­րի­լեան պա­հան­ջա­տի­րա­կան նշում­նե­րու նա­խօ­րեա­կին, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րը, գա­ղու­թա­յին միա­ցեալ մար­մին­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րը ի­րենց ազ­դու քա­րո­զար­շաւ­նե­րը պի­տի կա­տա­րեն առ­ցանց, տար­բեր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րով եւ ծրա­գիր­նե­րով։


Ե­րե­ւա­նի մէջ, Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րած է, թէ ջա­հե­րով եր­թի տա­րե­կան քայ­լար­շա­ւը պի­տի փո­խա­րի­նէ մո­մա­վա­ռու­թեամբ, որ պի­տի կա­տա­րեն բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ի­րենց բնա­կա­րան­նե­րու պա­տու­հան­նե­րուն առ­ջեւ մո­մեր վա­ռե­լով, ի յի­շա­տակ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րուն։
Աւստ­րա­լիոյ մէջ, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, հա­մա­ցան­ցա­յին ու­ղիղ սփռում նա­խա­տե­սո­ւած է Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րի­լին, ուր պի­տի զրու­ցեն փրոֆ. ­Փա­նաեո­թիս ­Տիա­ման­տիս եւ գրա­գէտ ­Վի­գէն ­Բաբ­գէ­նեան, անդ­րա­դառ­նա­լով ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան փաս­տի բո­լոր հանգ­րո­ւան­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ Աւստ­րա­լա­ցի ժո­ղո­վուր­դի ու պե­տու­թեան կող­մէ հա­յու­թեան բե­կոր­նե­րուն հան­դէպ ցու­ցա­բե­րո­ւած զօ­րակ­ցա­կան քայ­լե­րուն շուրջ։
Անգ­լիոյ մէջ, Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ծրա­գիր մը սկսած է գոր­ծադ­րո­ւիլ, բջի­ջա­յին հե­ռա­ձայն­նե­րու վրայ յա­տուկ քայ­լար­շաւ մը կազ­մա­կեր­պե­լով, որ կը կո­չո­ւի #StepsToRecognition #OurWest #AYF
­Մաս­նա­կից­նե­րը պար­տին յա­տուկ այս քայ­լար­շա­ւը ամ­բող­ջաց­նել մին­չեւ 24 Ապ­րիլ, հա­մա­ցան­ցի վրայ զե­տե­ղե­լով ի­րենց բջի­ջա­յին հե­ռա­ձայ­նով ար­ձա­նագ­րո­ւած քայ­լե­րու տո­ւեալ­նե­րը։
Ա­մե­րի­կա­յի մէջ եւս, նա­խա­տե­սո­ւած են հա­մա­ցան­ցա­յին սփռում­ներ, ուր պատ­գամ­նե­րով հան­դէս պի­տի գան Ա.Մ.Ն.ի պե­տա­կան դէմ­քեր, գա­ղու­թա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ պի­տի գոր­ծադ­րո­ւին գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յա­տուկ յայ­տագրեր, տու­նե­րու մէջ ե­րի­զագ­րո­ւած ա­րո­ւես­տա­գի­տա­կան կա­տա­րում­նե­րով։
­Լի­բա­նա­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ խառն ժո­ղով Ս.Դ.Հ.Կ.ի , Ռ.Ա.Կ.ի եւ Հ.Յ.Դ.ի մի­ջեւ, ո­րուն ըն­թաց­քին քննար­կե­ցո­ւե­ցաւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105ա­մեա­կը նշե­լու կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը։  Ո­րո­շուե­ցաւ որ լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւ­նը ան­պայ­ման նշէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան սրբա­դա­սո­ւած նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը եւ վե­րա­նո­րո­գէ ­Հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րա­կան իր ուխ­տը։ ­Բո­լոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը պի­տի պատ­շա­ճե­ցո­ւին ներ­կայ կա­ցու­թե­նէն բխած պե­տա­կան ո­րո­շում­նե­րուն եւ ամ­բող­ջա­կա­նօ­րէն պի­տի յար­գո­ւի ըն­կե­րա­յին հե­ռա­ւո­րու­թեան սկզբուն­քը։
­Յու­նաս­տա­նի մէջ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ պե­տա­կան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ու Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան մաս­նակ­ցու­թեամբ ա­մէն տա­րի ծրագրո­ւած ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րու շար­քը, այս ան­գամ, ստեղ­ծո­ւած ի­րա­վի­ճա­կի բե­րու­մով, պի­տի փո­խա­րի­նո­ւի Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յաձ­նա­խում­բի առ­ցանց հա­ղոր­դու­մով, որ պի­տի կա­տա­րո­ւի Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին, ­Յանձ­նա­խում­բի ­Դի­մա­տետ­րի (facebook) է­ջէն եւ «Ա­զատ Օր»ի կայ­քէ­ջէն։