ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ

«­Մի­թէ՞ 2 մի­լիոն ան­մեղ մարդ­կանց մոր­թը, կա­նանց, ե­րե­խա­նե­րի, ծե­րե­րի ան­մարդ­կա­յին կտտանք­նե­րով տար­հա­նու­մը, հա­րիւ­րա­ւոր քա­ղաք­նե­րի ու գիւ­ղե­րի ա­ւե­րու­մը եւ նա­խօ­րօք ո­րո­շո­ւած թուր­քի բո­լոր դժո­խա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը մնան ան­պա­տիժ: Ինչ­քան էլ նրանք փոր­ձեն թաքց­նել մարդ­կանց զան­գո­ւա­ծա­յին սպա­նու­թիւն­ներն ու խոշ­տան­գումն­րը, միեւ­նոյն է, նման չա­րա­գոր­ծու­թեան ճի­չը եր­կինք կը հաս­նի»:

­Հեն­րի ­Մօր­գեն­թաու

­Հա­յե­րին ի­րենց հայ­րե­նի­քի մէջ բնաջն­ջե­լու եւ տե­ղա­հա­նե­լու Ե­րիտ­թուր­քա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը, սկսած Ապ­րիլ 24ին, շա­րու­նա­կու­թիւն էր, սկիզբ չէր. ­Հա­մի­դեան ջար­դեր՝ ­Սա­սուն, ­Վան, ­Կի­լի­կիայ, Ա­դա­նա­յի կո­տո­րած, տե­ղա­կան զան­գո­ւա­ծա­յին խոշ­տան­գում­ներ…
­Խօ­սում է թուր­քի ա­տե­լու­թիւ­նը, չա­րու­թիւնն ու նա­խան­ձը խա­ղա­ղա­սէր, բա­րի, ազ­նիւ, ա­ւան­դա­պաշտ, պատ­մու­թիւն ու մշա­կոյթ ու­նե­ցող քրիս­տո­նեայ մի ժո­ղովր­դի հան­դէպ։
­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը լա­ւա­գոյն մի­ջոցն էր կա­սեց­նե­լու հայ բնակ­չու­թեան հա­սա­րա­կա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ տնտե­սա­կան զար­գա­ցումն ու վե­րել­քը, ազ­գա­յին ա­ռա­ջա­դի­մու­թիւ­նը. լա­ւա­գոյն ա­ռիթ էր նաեւ տի­րա­նա­լու հա­յե­րի հարս­տու­թեա­նը՝ ստեղ­ծուած տաս­նա­մեակ­նե­րի աշ­խա­տան­քով։ Եւ ա­հա, ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մը Ե­րիտ­թուր­քե­րի ան­մարդ­կա­յին այս ծրա­գի­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու ա­մե­նա­յար­մար ա­ռի­թը հան­դի­սա­ցաւ։
­Հայ խա­ղաղ բնակ­չու­թեան կո­տո­րա­ծը, մէկ բա­ռով՝ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, նա­խա­պէս ծրագ­րո­ւած, հա­յե­րի կող­մից ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան հնա­րա­ւոր ո­րե­ւէ փորձ նա­խա­պէս կան­խո­ւած՝ սկսո­ւեց նախ եւ ա­ռաջ Օս­մա­նեան բա­նա­կում ծա­ռա­յող ա­ւե­լի քան հա­րիւր հա­զար զի­նո­ւոր­նե­րի զի­նա­թա­փու­մից։ Ա­պա նրանց ու­ղար­կում էին ա­մե­նա­ծանր, հիւ­ծա­լի աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րե­լու։ ­Հա­մա­ձայն անգ­լիա­կան դես­պա­նի վկա­յու­թիւն­նե­րի՝ բա­ցար­ձակ խի­զա­խու­թիւն էին ցու­ցա­բե­րում հայ զի­նո­ւոր­նե­րը, սա­կայն զի­նա­թափ­մա­նը հե­տե­ւում էր դա­ժան սպա­նու­թիւ­նը։
Ար­դէն իսկ Օս­մա­նեան կայս­րու­թիւ­նում հա­յե­րին ար­գե­լո­ւած էր զէնք կրել, վկա­յու­թիւն տալ դա­տա­րա­նում, սա­կայն՝ վճա­րել ա­ւե­լի բարձր հար­կեր, որ­պէս ոչ մու­սուլ­ման։ Իսկ Ե­րիտ­թուր­քե­րի խոս­տա­ցո­ւած քա­ղա­քա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րը, հա­ւա­սա­րու­թիւ­նը, եր­բեք էլ չի­րա­կա­նա­ցաւ։ Ք­րիս­տո­նեա­նե­րը ­Հա­մար­ւում էին երկ­րորդ կար­գի քա­ղա­քա­ցի­ներ, որն էլ ա­ռաջ բե­րեց «­Հայ­կա­կան հար­ցը»՝ ինք­նո­րո­շում, յե­ղա­փո­խու­թիւն, ինք­նա­վա­րու­թիւն-ա­զա­տու­թիւն եւ հա­ւա­սա­րու­թեան ազ­գա­յին պայ­քար։ Վ­կա­յու­թիւն­նե­րի հա­մա­ձայն, 1890ա­կան­նե­րի հա­մի­դեան ջար­դե­րին զոհ դար­ձաւ շուրջ ե­րեք հա­րիւր հա­զար հայ։ «­Սուլ­թա­նի հայ հպա­տակ­նե­րը բա­ռա­ցիօ­րէն ան­պաշտ­պան են, ինչ­պէս գայ­լե­րով շրջա­պա­տո­ւած ոչ­խա­րի հո­տը», ա­սել է Ք­լի­ֆորդ Լ­լոյդ (Էրզրու­մում ­Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի հիւ­պա­տոս, 1895թ.)
­Յա­ջոր­դը քայ­լը, սոս­կա­լի եւ նոյն­քան դա­ժան, հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան սպանդն էր։ Առ­կայ են բազ­մա­թիւ վկա­յու­թիւն­ներ Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մում Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան դաշ­նա­կից պե­տու­թիւն­նե­րի­Գեր­մա­նիա­յի, Աւստ­րոյ-Հուն­գա­րիա­յի եւ ­Բուլ­ղա­րիա­յի ար­խի­ւա­յին փաս­տաթղ­թե­րում։ «Ապ­րի­լի 24-25ին ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սում ձեր­բա­կա­լո­ւել էին 235 հա­յեր՝ կա­ռա­վա­րող գոր­ծիչ­ներ հա­սա­րա­կու­թեան լա­ւա­գոյն շեր­տե­րից, դրա­նից ե­րեք օր ա­ռաջ սկսո­ւել էր մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան ձեր­բա­կա­լու­թիւ­նը եւ տե­ղա­հա­նու­թիւ­նը ամ­բողջ Ա­նա­տո­լիա­յի տա­րած­քում: Ն­րան­ցից ոչ մէ­կի դէմ դա­տա­կան գործ չյա­րու­ցո­ւեց, մեծ մա­սը մա­հա­պատ­ժի են­թար­կո­ւեց ա­ռանց դա­տա­կան ո­րոշ­ման», իր աշ­խա­տու­թեան մէջ նշել է ­Քա­հա­նայ Է. Շ­տի­րը ­Պոլ­սում: ­Մէկ այլ՝ իր «­Հա­յե­րի բնաջն­ջու­մը ­Թուր­քիա­յում» աշ­խա­տու­թեան մէջ Է. Շ­տի­րը ար­ձա­նագ­րել է. «1915 թ. Ապ­րի­լի 24ի լոյս 25ի գի­շե­րը Կ. ­Պոլ­սում յան­կար­ծա­կի ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցին 600 հայ մտա­ւո­րա­կան­ներ (պատ­գա­մա­ւոր­ներ, գրող­ներ, հո­գե­ւո­րա­կան­ներ, բժիշկ­ներ եւ այլն), եւ մի քա­նի օր անց ա­ռանց ո­րե­ւէ մե­ղադ­րան­քի եւ դա­տա­կան ո­րոշ­ման նրանց տե­ղա­փո­խե­ցին ­Փոքր Ա­սիա­յի խոր­քե­րը Կ’ո­նիայ»։ ­Հա­մե­մա­տե­լով ձեր­բա­կա­լո­ւած հա­յե­րի թի­ւը՝ նա մէկ աշ­խա­տու­թեան մէջ նշել է 600, միւ­սում՝ 235, նկա­տի ու­նե­նա­լով 235ը զուտ հայ պաշ­տօ­նեա­նե­րի ձեր­բա­կա­լու­թիւն, իսկ 600ը՝ հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րի, ո­րոնց մէջ էին եւ հայ պաշ­տօ­նեա­ներ, եւ գրող­ներ, հո­գե­ւո­րա­կան­ներ, լրագ­րող­ներ, բժիշկ­ներ ու այլք: ­Ձեր­բա­կա­լու­թիւնն ու աք­սո­րը յատ­կա­պէս կա­պո­ւած էր այն մտա­վա­խու­թեամբ, որ Կ. ­Պոլ­սում էին տե­ղա­կա­յո­ւած եւ­րո­պա­կան երկր­նե­րի դես­պա­նատ­նե­րը, եւ հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րը կա­րող էին բո­ղոք ներ­կա­յաց­նել։
Ապ­րի­լի 24ի լոյս 25ի գի­շե­րը, ­Պոլ­սում կա­տա­րո­ւած հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան ե­ղեռ­նի մա­սին պահ­պա­նո­ւած ար­խիւ­նե­րը խիստ կա­րե­ւոր են եւ ար­ժէ­քա­ւոր։ ­Յատ­կա­պէս՝ ա­ռանց մե­ղադ­րանք ներ­կա­յաց­նե­լու եւ ան­մի­ջա­պէս մտա­ւո­րա­կան­նե­րին մա­հա­պատ­ժի են­թար­կե­լու վկա­յու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ փաս­տե­րը, որ ցե­ղաս­պա­նու­թեան գոր­ծըն­թա­ցը սկսո­ւել էր ա­ւե­լի վաղ՝ ­Պո­լի­սի դէպ­քե­րից ե­րեք օր ա­ռաջ. մին­չեւ Ապ­րի­լի 24ը թուր­քա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ար­դէն սկսել էր ի­րա­գոր­ծել իր նա­խօ­րօք կազ­մած ծրա­գի­րը: Այս ի­րո­ղու­թիւ­նը հաս­տա­տել է նաեւ գեր­մա­նա­կան մէկ այլ աղ­բիւր. «Որ­պէս­զի մին­չեւ կո­ղո­պու­տը եւ բնաջն­ջու­մը հայ ժո­ղովր­դին ստի­պէին լռել, ար­դէն Ապ­րի­լի 28ի լոյս 29ի գի­շե­րը ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սի հա­յու­թեան բո­լոր հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րին, պատ­գա­մա­ւոր­նե­րին, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րին, ա­պա գրող­նե­րին, բժիշկ­նե­րին, ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րին եւ այ­լոց, ան­կախ կու­սակ­ցա­կան ու կրօ­նա­կան պատ­կա­նե­լու­թիւ­նից, ձեր­բա­կա­լել եւ մին­չեւ լու­սա­բաց ու­ղար­կել էին երկ­րի խոր­քե­րըԱն­գո­րայ (Ան­կա­րայ), Կո­նիայ, ­Դիար­բե­քիր»: Ե­րիտ­թուր­քե­րի որ­դեգ­րած հա­մա­թուր­քա­կան եւ հա­մաիս­լա­մա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը՝ հսկա­յա­ծա­ւալ մի կայս­րու­թիւն ստեղ­ծել մին­չեւ ­Չի­նաս­տան, նե­րա­ռէալ ­Կով­կաս, ­Մի­ջին Ա­սիա՝ սկսո­ւած էր ար­դէն Ապ­րիլ 24ի ե­րե­կո­յեան, բայց եւ՝ շատ ա­ւե­լի վաղ։ ­Բո­լոր քրիս­տո­նեայ ու իս­լա­մա­ցո­ւած այ­լազ­գի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րի թրքաց­ման ծրագ­րի ի­րա­կա­նաց­ման խոչն­դո­տը նկատ­ւում էր հայ բնակ­չու­թիւ­նը... եւ՝ նրանց պէտք է բնաջն­ջել, ո­րո­շեց դա­ժան թուր­քը. «…մենք ար­դէն ա­զա­տո­ւել ենք հա­յե­րի ե­րեք քա­ռոր­դից, նրանք այ­լեւս չկան ­Բիթ­լի­սում, ­Վա­նում եւ Էրզ­րու­մում։ ­Հա­յե­րի եւ թուր­քե­րի մի­ջեւ հի­մա ա­տե­լու­թիւնն այն­քան ու­ժեղ է, որ մենք պէտք է վերջ տանք դրան։ Ե­թէ մենք չա­նենք դա, նրանք վրէժ կը լու­ծեն»,- ա­սել է Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան ներ­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար ­Թա­լէա­թը Ա.Մ.Ն. դես­պան ­Մօր­գեն­թաո­ւի հետ զրոյ­ցում։ ­Կար­միր կի­րա­կի, այս­պէս են եր­բեմն կո­չում Ապ­րիլ 24ի ե­րե­կո­յեան ­Հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րի ձեր­բա­կա­լու­թեան տխուր յի­շա­տա­կի օ­րը՝ հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան Ե­ղեռն. ա­ռա­ջին շրջան նա­խա­պէս ծրագ­րո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան։ Այդ օ­րը հայ ազ­գը ան­վե­րա­դարձ կորց­րեց հայ մտքի ու գա­ղա­փա­րի հզօր մար­տիկ­ներ Գ­րի­գոր ­Զոհ­րա­պին, ­Դա­նիէլ ­Վա­րու­ժա­նին, ­Սիա­ման­թո­յին, ա­պա՝ ­Ռու­բեն ­Զար­դա­րեան, Ար­տա­շէս ­Յա­րու­թիւ­նեան, ­Ռու­բեն ­Սե­ւակ, Ե­րու­խան, ­Տիգ­րան ­Չո­կուրջ­յան, ­Տի­րան ­Քե­լե­կեան, Թլ­կա­տին­ցի եւ այլք։ ­Շատ քչե­րը միայն, այդ թւում՝ ­Կո­մի­տա­սը, Վր­թա­նես ­Փա­փա­զեա­նը, Ա­րամ Ան­տո­նեա­նը, Ե­րո­ւանդ Օ­տեա­նը, ­Թէո­դի­կը, ­Զա­բել Ե­սա­յեա­նը (ցու­ցա­կագ­րո­ւած միակ կին մտա­ւո­րա­կա­նը) եւ այլք փրկո­ւե­ցին։ Ն­րան­ցից ո­մանք գրե­ցին յու­շեր ու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ տե­ղա­հա­նում­նե­րի մա­սին։ Ո­մանք էլ ու­նե­ցան հո­գե­կան ծանր ապ­րում­ներ. ­Կո­մի­տա­սը մին­չեւ իր մա­հը (1935) այ­լեւս ի վի­ճա­կի չէր ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու։ ­Միակ ար­տա­սահ­մա­նեան երկ­րի դես­պա­նը, ով փոր­ձել է օգ­տա­կար լի­նել հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րի ա­զատ ար­ձակ­մա­նը՝ Ա.Մ.Ն. դես­պան ­Հեն­րի ­Մօր­գեն­թաուն էր: ­Նա բազ­մա­թիւ վկա­յու­թիւն­ներ է թո­ղել ­Հա­յոց Ե­ղեռ­նի ի­րա­կա­նու­թեան մա­սին։ ­Ցա­ւա­լի էր յատ­կա­պէս, որ օ­տա­րերկ­րեայ դի­ւա­նա­գէտ­նե­րը հայ ժո­ղովր­դի բնաջնջ­ման մա­սին ի­րենց եր­կիր տե­ղե­կու­թիւն­ներ էին ու­ղար­կում միայն, երբ նկա­տում էին տո­ւեալ երկ­րի տնտե­սա­կան շա­հե­րի ան­կում։ Ա­հա այս­պի­սի մի հա­շո­ւե­տո­ւու­թիւն՝ «­Հա­յե­րի հան­դէպ չա­րա­գոր­ծու­թիւն­նե­րի գրու­թիւն­ներ» ­Հա­լէ­պում ա­մե­րի­կա­յի հիւ­պա­տոս Ջ. ­Ջեկ­սո­նի կող­մից, 1915 թ. Օ­գոս­տո­սի 3. «­Պե­տա­կան թուրք պաշ­տօ­նեա­նե­րը ծաղ­րան­քով հարցնում են, թէ ինչ են ա­նե­լու ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը հի­մա մի­սիո­նե­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րի հետ, երբ ի­րենք ոչն­չաց­նեն հա­յե­րին: ­Քա­նի որ ներ­քին ա­ռեւտ­րի 90%ը հա­յե­րի ձեռ­քում էր, ար­դիւնքն այն է, որ եր­կի­րը կանգ­նած է փլուզ­ման եզ­րին: ­Հա­շո­ւի առ­նե­լով այն հան­գա­ման­քը, որ գոր­ծարք­նե­րի մեծ մա­սը կա­տար­ւում էր վար­կով, ուս­տի հա­րիւ­րա­ւոր ոչ հայ ա­ռեւտ­րա­կան­ներ կանգ­նած են սնան­կու­թեան եզ­րին: ­Տե­ղա­հա­նու­թեան են­թար­կուած տա­րածք­նե­րում, մի քա­նի բա­ցա­ռու­թեամբ, չի մնա­ցել ոչ մի քար­տաշ, կօշ­կա­կար, կա­ւա­գործ, դե­ղա­գործ, բժիշկ, ի­րա­ւա­բան կամ ո­րե­ւէ ծա­ռա­յող կամ ա­ռեւտ­րա­կան. եր­կի­րը փաս­տօ­րէն կը յայտ­նո­ւի ա­նօգ­նա­կան վի­ճա­կում»։ Այս­պի­սով, ­Հա­մա­ձայն վկա­յու­թիւն­նե­րի, հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան ոչն­չա­ցու­մը, որ­պէս ­Հա­յոց 1915-1916 թթ. ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ի­րա­կա­նաց­ման պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ ա­ռան­ձին փուլ՝ հիմ­նա­ւոր­ւում է յատ­կա­պէս Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան դաշ­նա­կից երկր­նե­րի ար­խի­ւա­յին փաս­տաթղ­թե­րով: Ըստ ո­րոշ աղ­բիւր­նե­րի, այն ծրագ­րո­ւել էր դե­ռեւս 1910-1911ին ­Սա­լո­նի­կում տե­ղի ու­նե­ցած գաղտ­նի ժո­ղո­վի ո­րոշ­մամբ. կայս­րու­թեան տա­րած­քում բնա­կո­ւող մու­սուլ­ման­նե­րին թրքաց­նել, քրիս­տո­նեա­նե­րին բնաջն­ջել եւ այս կերպ վերջ դնել ­Հայ­կա­կան հար­ցին՝ հա­մա­ձայն հա­մա­թուր­քա­կան եւ հա­մաիս­լա­մա­կան գա­ղա­փա­րի սկզբուն­քի: Ծ­րագ­րի հե­ղի­նակ­ներն էին ­Թա­լէաթ փա­շայ, է­նո­ւեր փա­շայ, ­Ջե­մալ փա­շայ եւ ու­րիշ­ներ։ ­Թա­լէա­թը գրել էր. «­Մենք ցան­կա­նում էինք թող­նել մէկ հայ այն էլ թան­գա­րա­նում: Ե­թէ այդ­տեղա­պա­գա­յում, դուք կաք եւ կար­դում էք այս նա­մա­կը, նշա­նա­կում է մենք պար­տո­ւել ենք»։
2020 թո­ւա­կան. ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105րդ ­տա­րե­լի­ցի ա­ռի­թով աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դը յի­շում ու պա­հան­ջում է իր ար­դար դա­տը, հայ­րե­նի հո­ղե­րը եւ իր նա­հա­տակ­նե­րի հո­գու հանգս­տու­թեան հա­մար պայ­քա­րը կը շա­րու­նա­կի մին­չեւ ցա­նա­կա­լի յաղ­թա­նակ։ ­Նա ով չի ըն­դու­նի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը՝ կը մնայ խո­նար­հո­ւած ա­րիւ­նա­լի սու­տին։