­Հայ­կա­կան բա­նա­կի հիմ­նադ­րու­թեան 28րդ ­տա­րե­դար­ձի փա­ռա­շուք տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պա­նա­տան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Յու­նո­ւար 2020ին պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեամբ նշո­ւե­ցաւ մեր քա­ջա­րի բա­նա­կի տօ­նը։
Ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Ա­թէն­քի կեդ­րո­նը գտնո­ւող հել­լէն զի­նեալ ու­ժե­րու սպա­յից ա­կում­բի շքեղ սրա­հին մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ մեծ թի­ւով դի­ւա­նա­գի­տա­կան, զի­նո­ւո­րա­կան եւ յու­նա­հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու։
Այս­պէս, ներ­կայ ե­ղան ­Յու­նաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րու ցա­մա­քա­յին, ծո­վա­յին եւ օ­դա­յին բա­ժա­նում­նե­րու բարձ­րաս­տի­ճան զի­նո­ւո­րա­կան­ներ, դես­պա­նա­տու­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ռազ­մա­կան հար­ցե­րու մաս­նա­գէտ­ներ եւ լրագ­րող­ներ։ ­Յու­նա­հայ գա­ղու­թին կող­մէ ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ բա­նա­կի օ­րը պա­տո­ւե­ցին ­Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ­Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ ­Յով­սէփ ծ.վ. ­Պէ­զա­զեան, ­Հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի հո­վիւ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան, քա­հա­նա­յից դա­սը, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պե­տը, Հ.Կ.­Խա­չի եւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շրջ. վար­չու­թիւն­նե­րու ա­տե­նա­պետ­նե­րը, «Ա­զատ Օր»ը եւ հայ ան­հատ­ներ, ո­րոնք ներդ­րում ու­նե­ցած են հա­յոց բա­նա­կի կա­րիք­նե­րու լրաց­ման։ Ս­րա­հին մուտ­քին, պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րուն դի­մա­ւո­րե­ցին Հ.Հ. դես­պա­նա­տան նո­րանշա­նակ զի­նո­ւո­րա­կան կցորդ փոխ գնդա­պետ Ար­թուր Դա­լի­պալ­դեան եւ իր տի­կի­նը, իսկ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի ա­նու­նով՝ նո­րան­շա­նակ փոխ դես­պան եւ լիա­զօր նա­խա­րար ­Յաս­միկ ­Դաշ­տո­յեան։ Ա­նոնց կող­քին կանգ­նած, հել­լէն սպա­յից վար­ժա­րա­նի մէջ ու­սա­նող հայ զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րէն խումբ մը պա­տո­ւոյ բա­րեւ կու տա­յին սրա­հը մուտք գոր­ծող հիւ­րե­րուն։
Ե­լոյ­թի սկիզ­բին, զի­նո­ւո­րա­կան կցորդ փոխ գնդա­պետ Ա. ­Դա­լի­պալդեան իր խօս­քը ուղ­ղեց ներ­կա­նե­րուն եւ մէկ առ մէկ ներ­կա­յա­ցուց հա­յոց բա­նա­կի նո­ւա­ճում­նե­րը, իսկ պաս­տա­ռին վրայ ցու­ցադ­րո­ւե­ցան յատ­կան­շա­կան նկար­ներ ­Հա­յաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րու գոր­ծու­նէու­թե­նէն։ Ան յայտ­նեց, որ հա­յոց բա­նա­կը պի­տի շա­րու­նա­կէ տէր ու պաշտ­պան կանգ­նիլ մեր հայ­րե­նի­քի ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան, ժա­ռան­գած ըլ­լա­լով հայ զի­նո­ւո­րի քա­ջա­րի կեր­պարն ու անձ­նո­ւի­րու­թիւ­նը։
­Յա­ջոր­դա­բար, տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն, ուր մտեր­միկ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին բարձրաս­տի­ճան հիւ­րե­րը ա­ռի­թը ու­նե­ցան զրու­ցե­լու դես­պա­նա­տան եւ գա­ղու­թի կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ ներ­կայ ե­ղող ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ ­Բո­լորն ալ շնոր­հա­ւո­րե­ցին հա­յոց բա­նա­կի տօ­նը եւ մաղ­թե­ցին ան­խախտ եւ ան­սա­սան երթ ա­նոր։