«Ա­մե­րի­կա­հայ վար­դա­սայ­լի ըն­կե­րակ­ցու­թեան» կող­մէ ­Փա­սա­տի­նա­յի 129րդ ­տա­րե­կան վար­դա­տօ­նին առ­թիւ պատ­րաս­տո­ւած հայ­կա­կան ծաղ­կա­սայ­լը ար­ժա­նա­ցաւ «­Դա­տա­ւոր­նե­րու մրցա­նա­կին»՝ գե­րա­զանց ձե­ւա­ւոր­ման եւ ազ­դե­ցիկ ներ­կա­յաց­ման հա­մար: «­Հայ­կա­կան Ար­մատ­ներ» խո­րագ­րո­ւած ծաղ­կա­սայ­լը յար­գան­քի տուրք մըն էր հայ կի­նե­րուն՝ մեծ մայ­րե­րուն, մայ­րե­րուն, քոյ­րե­րուն եւ դուստ­րե­րուն հան­դէպ, ո­րոնց կեան­քը ամ­բողջ նո­ւի­րում է եւ ո­րոնք ազ­նո­ւու­թեան ու բա­րու­թեան խորհր­դա­նիշ, յոյ­սի ու լա­ւա­տե­սու­թեան ներշնչման աղ­բիւր են:
Ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ հայ հա­մայն­քէն ընտ­րո­ւած ի­նը կի­ներ յա­տուկ պա­տի­ւի ար­ժա­նա­ցան:
Ընտ­րեալ­ներն էին ­Հեր­մի­նէ ­Ճա­նո­յեան, Կ­րէյս Ս­տե­փա­նեան, ­Թել­մա ­Ղա­զա­րեան, ­Ռա­մե­լա ­Մար­գա­րեան, Ա­լի­նա ­Դո­րեան, ­Սիլ­վի ­Մի­նա­սեան, Ա­լիս ­Պետ­րո­սեան, ­Սիր­վարդ ­Չի­մա­յեան եւ ­Գար­մէն Ա­զի­նեան-­Լի­պա­րի­տեան: