Նիւ Եոր­քի Swann Galleries ա­ճուր­դի կեդ­րո­նին մէջ աշ­խար­հի հա­յե­րէն ատ­լաս մը վա­ճա­ռո­ւած է $37.500ի։  Ըստ «Fine Books Magazine»ին՝ ատ­լա­սը վա­ճա­ռո­ւած է նախ­նա­կան գի­նէն հինգ ան­գամ ա­ւե­լի թանկ: Ատ­լա­սը 1849 թո­ւա­կա­նին ­Վե­նե­տի­կի ­Սուրբ ­Ղա­զար կղզիի Մ­խի­թա­րեան ­Միա­բա­նու­թեան մէջ ստեղ­ծած է ­Յով­հան­նէս Ա­մի­րա ­Դա­դեան` նպա­տակ ու­նե­նա­լով Ա­րեւ­մուտ­քի գի­տե­լիք­նե­րը փո­խան­ցել իր երկ­րին: Ատ­լա­սին մէջ կան ձե­ռա­գործ տա­սը գու­նա­ւոր քար­տէս­ներ, ո­րոնց շար­քին՝ ա­րե­գակ­նա­յին հա­մա­կար­գը պատ­կե­րող քար­տէս: Ա­տոնք բո­լո­րը տպագ­րո­ւած են ­Փա­րի­զի մէջ: