Թուր­քիոյ «­Մեծ ­Միու­թիւն» կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար ­Մուս­թա­ֆա ­Տես­թե­ճի հան­դէս ե­կած է հա­յա­տեաց յայ­տա­րա­րու­թեամբ` կոչ ուղ­ղե­լով երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թեան ան­մի­ջա­պէս ար­տաք­սե­լու ­Թուր­քիոյ մէջ բնա­կող հա­յե­րը: Այս մա­սին կը յայտ­նէ «Ար­մէնփ­րես»՝ վկա­յա­կո­չե­լով թրքա­կան T24 լրա­տո­ւա­կան գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը: ­Տես­թե­ճի ընդգ­ծած է, որ «­Թուր­քիա պէտք չէ ո­րե­ւէ յա­րա­բե­րու­թիւն ու­նե­նայ ­Հա­յաս­տա­նի հետ, սահ­մա­նը պէտք չէ բա­ցո­ւի»:
­Խօ­սե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ու Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին` ան կոչ ը­րած է ար­տաք­սե­լու երկ­րին մէջ բնա­կող, սա­կայն ­Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­ցիու­թիւն չու­նե­ցող հա­յե­րը: