­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան ­Յու­նիս 26ին ըն­դու­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ­Թե­րենս ­Քո­ւի­քին։ Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես»ին տե­ղե­կա­ցուց Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի վար­չու­թիւ­նը՝ ա­ւելց­նե­լով.- «Ող­ջու­նե­լով հիւ­րին՝ նա­խա­րար ­Նալ­բան­դեան նշեց, թէ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ դա­րե­րու խոր­քից ե­կող եղ­բայ­րա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը հիմ­նո­ւած են մեր եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մի­ջեւ պատ­մա­կա­նօ­րէն ձե­ւա­ւո­րո­ւած ա­մուր բա­րե­կա­մու­թեան վրայ»։
­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չու­թեան պա­տաս­խա­նա­տուն ընդգ­ծեց, որ ու­րա­խա­լի է իր յոյն գոր­ծըն­կե­րոջ՝ ­Նի­քոս ­Քո­ծիա­սի Ե­րե­ւան կա­տա­րե­լիք այ­ցէն կարճ ժա­մա­նակ ա­ռաջ, ըստ ձեռք բե­րո­ւած հա­մա­ձայ­նու­թեան, ըն­դու­նիլ ­Յու­նաս­տա­նի փոխ-արտ­գործ­նա­խա­րա­րին՝ ար­տերկ­րի մէջ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան հա­մայնք­նե­րու մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րը քննար­կե­լու հա­մար։
Զ­րու­ցա­կից­նե­րը մտքեր փո­խա­նա­կե­ցին ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան կա­պե­րու զար­գաց­ման ուղ­ղու­թեամբ ձեռ­նար­կո­ւող քայ­լե­րու շուրջ։ ­Փոխ-նա­խա­րար ­Քո­ւիք տե­ղե­կա­ցուց, որ ի կա­տա­րումն եր­կու եր­կիր­նե­րու արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րու պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թեան՝ աշ­խա­տանք­ներ կ­’ըն­թա­նան հայ-յու­նա­կան գոր­ծա­րար հա­մա­ժո­ղով կազ­մա­կեր­պե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

­Հան­դի­պում՝ նաեւ Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գա­հին հետ

Հ.Հ. Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նով ­Յու­նիս 26ին ըն­դու­նեց աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նած ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ­Թե­րենս ­Քո­ւի­քին: ­Հան­դիպ­ման ներ­կայ էր ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Նաֆ­սի­կա ­Նեն­սի Է­վա Վ­րայ­լան:
Ող­ջու­նե­լով հիւ­րին՝ Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նով նշեց, որ ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը գտնո­ւին բարձր մա­կար­դա­կի վրայ, սա­կայն տար­բեր ո­լորտ­նե­րու մէջ դեռ եւս առ­կայ է չօգ­տա­գոր­ծո­ւած մեծ նե­րուժ: Ա.Ժ. փոխ-նա­խա­գա­հը կա­րե­ւոր նկա­տեց ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցու­մը եւ գնա­հա­տեց տի­կին դես­պա­նի աշ­խա­տան­քը: Ա.Ժ. փոխ-նա­խա­գա­հը բարձր գնա­հա­տեց ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման հար­ցով ­Թե­րենս ­Քո­ւի­քի անձ­նա­կան ներդ­րումն ու ջան­քե­րը:
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւե­ցաւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խնդիր­նե­րու, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ դա­տա­պարտ­ման հար­ցին, Ար­ցա­խի, ինչ­պէս նաեւ ­Կիպ­րո­սի հիմ­նախն­դիր­նե­րու կար­գա­ւոր­ման հար­ցե­րուն: Ա.Ժ. փոխ-նա­խա­գա­հը նշեց, որ ­Հա­յաս­տա­նը եւ Ար­ցա­խը ար­ցա­խեան հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւո­րու­մը կ­’ակն­կա­լեն բա­ցա­ռա­պէս խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով՝ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կի շրջա­նա­կով: «Խնդ­րի կար­գա­ւոր­ման միակ խո­չըն­դոտն Ադր­բե­ջանն է իր ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ»,- նշեց Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նո­վը եւ ա­ւել­ցուց, որ ­Թուր­քիան, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով իր ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, կը շա­րու­նա­կէ շրջա­փակ­ման մէջ պա­հել ­Հա­յաս­տա­նի հետ սահ­ման­նե­րը եւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով սա­տա­րել Ադր­բե­ջա­նի յան­ցա­գործ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը, ո­րու քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հը ա­կա­նա­տես ե­ղաւ նաեւ Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն»:
Իր կող­մէ՝ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ­Թե­րենս ­Քո­ւիք շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նո­վին ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար եւ նշեց, որ ­Յու­նաս­տա­նը եւս շա­հագր­գիռ է շա­րու­նա­կե­լու ­Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րաց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րով:
Ան ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց ­Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նին՝ Օս­մա­նեան ­Թուր­քիա­յի մէջ 20րդ ­դա­րու սկիզ­բին տե­ղի ու­նե­ցած ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող եւ դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման հա­մար: ­Խօ­սե­լով Ար­ցա­խի հիմ­նախնդ­րի վե­րա­բե­րեալ՝ ­Քո­ւիք ընդգ­ծեց, որ այս հար­ցով ­Յու­նաս­տա­նի դիր­քո­րո­շու­մը յստակ է եւ չէ փո­խո­ւած. ­Յու­նաս­տա­նը եւս խնդրի կար­գա­ւո­րու­մը կ­’ակն­կա­լէ խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով՝ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­կի Խմ­բա­կի շրջա­նակ­նե­րուն՝ հա­մա­հունչ մի­ջազ­գա­յին սկզբունք­նե­րուն:
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Սուրբ ­Սո­ֆիա­յի տա­ճա­րը ­Ղու­րա­նի ըն­թերց­մամբ, ա­ղօթ­քի մի­ջո­ցով մզկի­թի վե­րա­ծե­լու փոր­ձին, ո­րը ան­թոյ­լատ­րե­լի եւ քրիս­տո­նէա­կան ար­ժէք­նե­րու դէմ ուղ­ղո­ւած քայլ հա­մա­րե­ցին զրու­ցա­կից­նե­րը:
Քն­նար­կո­ւե­ցան նաեւ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան սփիւռք­նե­րու մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րուն՝ ա­նոնց նե­րու­ժի օգ­տա­գործ­ման ա­ռա­ջադ­րան­քը շեշ­տե­լով:
Թ. ­Քո­ւիք Է. ­Շար­մա­զա­նո­վին փո­խան­ցեց Հ.Հ. Ա.Ժ. նա­խա­գահ Ա­րա ­Բաբ­լո­յեա­նին ուղ­ղո­ւած ­Յու­նաս­տան այ­ցե­լե­լու հրա­ւէ­րը: