Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­ռա­կողմ հան­դի­պում՝ Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րին եւ ­Կիպ­րո­սի ու ­Յու­նաս­տա­նի պե­տա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեանց մի­ջեւ։ ­Հան­դիպ­ման նպա­տա­կը ե­րեք եր­կիր­նե­րու սփիւռք­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­յա­ցումն ու ամ­րապն­դումն է, ինչ­պէս նաեւ եր­կիր­նե­րու ե­րի­տա­սարդ­նե­րու մի­ջեւ կրթա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ այլ ո­լորտ­նե­րու մէջ նա­խա­ձեռ­նու­թեանց ի­րա­գոր­ծու­մը։
Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեա­նի խօս­քով՝ ե­ռա­կողմ հան­դի­պու­մը տե­ղի կ­’ու­նե­նայ ար­դէն երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով։ ­Հայ-յու­նա­կան եւ հայ-կիպ­րա­կան սփիւռք­նե­րու մի­ջեւ աշ­խոյժ գոր­ծակ­ցու­թիւն սկսաւ դե­ռեւս այս տա­րո­ւան ­Յու­նիս 19ին, երբ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ ­Կիպ­րո­սի պաշ­տօ­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մի­ջեւ ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ փոխ-ըմբռն­ման յու­շա­գիր։
«­Դեկ­տեմ­բեր 15ին, Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նում կը ստո­րագ­րո­ւի փոխ-ըմբռն­ման յու­շա­գիր Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջեւ՝ սփիւռ­քի հար­ցե­րի շուրջ գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ»,- յայտ­նեց Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան։
­Նա­խա­րա­րը նշեց, որ ե­րեք եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը վեր­ջին շրջա­նին աշ­խու­ժա­ցած է, ինչ­պէս պե­տա­կան, այն­պէս ալ հա­մայն­քա­յին-հա­սա­րա­կա­կան մա­կար­դակ­նե­րով։ Ըստ ա­նոր՝ սփիւռ­քեան կա­ռոյց­նե­րը եւս շատ աշ­խոյժ կ­’աշ­խա­տին մէ­կը միւ­սին հետ։
«­Մեր գլխա­ւոր նպա­տակն է ա­ւե­լի աշ­խոյժ աշ­խա­տանք տա­նել ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ, տար­բեր եր­կիր­նե­րում կազ­մա­կեր­պել ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­ւաք­ներ ե­րեք եր­կիր­նե­րի մի­ջեւ, ինչ­պէս նաեւ աշ­խա­տանք­ներ տա­նել, որ­պէս­զի ե­րեք եր­կիր­նե­րում ձեռ­նար­կենք կրթա­կան, մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­ներ ե­րե­քիս մաս­նակ­ցու­թեամբ»,- ը­սաւ ան։
Իր խօս­քի ա­ւար­տին, Հ. ­Յա­կո­բեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն այն ա­մէ­նուն հա­մար, որ ա­նոնք ստեղ­ծած են հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու կեան­քը ի­րենց եր­կիր­նե­րուն մէջ բա­րե­լա­ւե­լու հա­մար։ Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րը նաեւ խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց՝ ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի կող­մէ ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտո­ղա­կա­նու­թեան մա­սին օ­րէնք ըն­դու­նե­լու հա­մար։
­Կիպ­րո­սի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի մար­դա­սի­րա­կան եւ ար­տերկ­րեայ հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար ­Ֆո­թիու ­Ֆո­թիս յայտ­նեց, որ այս հան­դի­պում­նե­րուն մի­ջո­ցաւ հնա­րա­ւոր կ­’ըլ­լայ ե­րեք եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ շա­րու­նա­կել գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։
«­Մենք ու­նինք պատ­մա­կա­նօ­րէն ձե­ւա­ւո­րո­ւած բա­րե­կա­մու­թիւն մշա­կու­թա­յին, քա­ղա­քա­կան, կրօ­նա­կան եւ այլ ո­լորտ­նե­րու մէջ։ Այս կար­գի հան­դի­պում­նե­րը, գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը նոր սկիզբ է, նոր էջ կը բա­նայ սփիւռք­նե­րու մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար։ ­Նի­կո­սիոյ մէջ մենք ռազ­մա­վա­րու­թիւն մշա­կե­ցինք սփիւռ­քի հար­ցե­րուն շուրջ գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ։ ­Կա­րե­ւոր նպա­տա­կը, որ դրինք այդ ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար այն էր, որ մենք պէտք է խրա­խու­սենք մեր սփիւռք­նե­րը՝ միա­սին գոր­ծակ­ցե­լու, ճանչ­նա­լու ի­րար եւ աշ­խա­տանք­ներ տա­նե­լու մշա­կու­թա­յին, կրթա­կան եւ այլ ո­լորտ­նե­րու մէջ»,- ը­սաւ ­Ֆո­թիու ­Ֆո­թիս։
­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ­Թե­րենս-­Նի­քո­լաոս ­Քո­ւիք ալ յատ­կա­պէս կա­րե­ւոր նկա­տեց ե­րեք եր­կիր­նե­րու ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հետ աշ­խա­տան­քը։ Ըստ ա­նոր՝ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու շնոր­հիւ հնա­րա­ւոր կ­’ըլ­լայ կեան­քի կո­չել նա­խա­տե­սո­ւած կա­րե­ւոր ծրա­գիր­նե­րը։
«Ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ա­մե­նա­մեծ ուժն են, ա­նոնք ու­նին տես­լա­կան, ուժ եւ կա­րող են մե­ծա­պէս օգ­նել մեր կա­րե­ւոր ծրագ­րե­րուն ի­րա­կա­նաց­ման հար­ցով։ ­Տա­րուան օ­րա­կար­գը ար­դէն ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ամ­բող­ջու­թեամբ, բայց կ­’ու­զեմ ո­րոշ յա­ւե­լեալ բա­ներ յայտ­նել։
Ա­ռա­ջի­նը՝ ­Փա­րի­զի մէջ հան­դի­պում պի­տի ըլ­լայ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ, իսկ երկ­րորդ մի­ջո­ցա­ռու­մը պի­տի ըլ­լայ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ուր մեծ հայ­կա­կան հա­մայնք կայ։ Այս­տեղ մենք ցու­ցա­հան­դէս պի­տի կազ­մա­կեր­պենք»,- յայտ­նեց ­Յու­նաս­տա­նի փոխ-արտ­գործ­նա­խա­րա­րը։