­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու 25ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ մը կազ­մա­կեր­պեց ­Հայ-­Յու­նա­կան ­Բա­րե­կա­մու­թեան ­Միու­թիւ­նը, ­Չո­րեք­շաբ­թի 22 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին, Ա­թէն­քի մէջ ­կոնս­դանդ­նու­պոլ­սե­ցի­նե­րու միու­թեան սրա­հէն ներս։
­Բա­ցու­մը կա­տա­րեց ­Բա­րե­կա­մու­թեան խմբա­կի նա­խա­գահ Ան­տո­նիս ­Փաւ­լի­տիս, որ խօ­սե­ցաւ եր­կու պե­տու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման 25ա­մեա­կի նշու­մի կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին, նշե­լով սա­կայն թէ եր­կու ազ­գե­րու մա­կար­դա­կին վրայ՝ հայ-յու­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը շատ ա­ւե­լի խորն ու փո­խա­դարձ վստա­հու­թեամբ յատ­կան­շո­ւած դա­րա­ւոր կա­պեր են։
­Ձեռ­նար­կին ներ­կայ ե­ղաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ­Կով­կա­սեան հար­ցե­րու բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար պրն. ­Գոնս­թան­տի­նոս ­Քա­քիու­սիս, յոյն պոն­տա­կան ու քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, նախ­կին դես­պան­ներ, հայ եւ յոյն ան­հատ­ներ։
­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հետ ­Յու­նաս­տա­նի դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման նա­խօ­րեա­կին տե­ղի ու­նե­ցած նա­խա­պատ­րաս­տա­կան ան­ցու­դար­ձե­րուն անդ­րա­դար­ձաւ նախ­կին դես­պան պրն. ­Մա­նոս ­Մե­ղա­լո­քո­նո­մոս, որ իր զե­կոյ­ցին մէջ տար­բեր դէպ­քեր հան­դի­սադ­րեց, կա­պակ­ցո­ւած Հ.Հ. կա­յաց­ման ա­ռա­ջին դժո­ւար տա­րի­նե­րուն։
­Նոյն­պէս, իր ու­նե­ցած փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն, քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ տար­բեր դէպ­քե­րու ու դէմ­քե­րու հետ խորհր­դակ­ցու­թեանց քու­լի­սա­յին հար­ցե­րու անդ­րա­դար­ձաւ՝ Հ­.Հ.ի մէջ ա­ռա­ջին յոյն դես­պան ­Լէո­նի­տաս Խ­րի­սան­թո­փու­լոս, շատ հե­տաքրք­րա­կան եւ կարգ մը հար­ցե­րու մէջ լոյս սփռող տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու շուրջ զե­կու­ցե­լով։
­Բա­նա­խօս­նե­րու շար­քը ամ­բող­ջա­ցաւ ռազ­մա­վա­րա­կան հար­ցե­րու խորհրդա­տու, ծա­նօթ փոր­ձա­գէտ ­Նի­քոս ­Լի­ղե­րո­սի զե­կոյ­ցով, որ զինք յատ­կան­շող սե­փա­կան ո­ճով՝ խօ­սե­ցաւ հայ եւ յոյն ազ­գե­րուն մի­ջեւ ու­րոյն բա­րե­կա­մա­կան բարձր մա­կար­դա­կին, գի­տակ­ցա­բար ի­րա­րու միա­ցող եւ դա­րե­րու խո­րե­րէն ի­րա­րու դաշ­նա­կից մնա­ցած հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մա­սին։