«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի շնոր­հիւ այս տա­րի օգ­տա­գործ­ման յանձ­նո­ւած է ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող «­Վար­դե­նիս-­Մար­տա­կերտ» մայ­րու­ղին, ի­րա­կա­նա­ցո­ւած են հա­մայն­քա­յին նշա­նա­կու­թեան շարք մը ծրա­գիր­ներ:
Ըստ «Ար­ցախփ­րես»ի՝ «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի Ար­ցա­խի մէջ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող ծրա­գիր­նե­րու հա­մա­կար­գող ­Վա­լե­րի ­Ղա­զա­րեան ը­սած է, որ ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան մէջ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած մեծ ծրա­գիր­նե­րէն ­Վար­դե­նիս-­Մար­տա­կերտ մայ­րու­ղիի օգ­տա­գոր­ծու­մը թոյլ կու տայ զար­գաց­նե­լու մեր­ձա­կայ շրջան­նե­րու տա­րածք­նե­րու ըն­կե­րատնտե­սա­կան վի­ճա­կը: «Ար­ցա­խը ­Հա­յաս­տա­նին կա­պող երկ­րորդ մայ­րու­ղիի (­Գո­րիս-Ս­տե­փա­նա­կերտ ճա­նա­պար­հէն ետք)` ­Վար­դե­նիս-­Մար­տա­կեր­տի գոր­ծար­կու­մը զգա­լիօ­րէն կը կրճա­տէ ոչ միայն ժա­մա­նակն ու տա­րա­ծու­թիւ­նը, այ­լեւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն կու տայ սեր­տաց­նե­լու միջ-հա­մայն­քա­յին կա­պե­րը, նպաս­տե­լու յա­րա­կից հա­մայնք­նե­րու տնտե­սա­կան զար­գաց­ման»,- նշած է ­Ղա­զա­րեան:
2017 թո­ւա­կա­նին օգ­տա­գործ­ման յանձ­նո­ւած են նաեւ հա­մայն­քա­յին կեդ­րոն­ներ ­Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի ­Կո­ճո­ղոտ, ­Մար­տու­նիի շրջա­նի ­Սարգ­սա­շէն եւ ­Հատ­րու­թի շրջա­նի ­Քիւ­րա­թաղ գիւ­ղե­րուն մէջ:
Ա­ւար­տած ծրա­գիր­նե­րէն են նաեւ Ս­տե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի ու­ռուց­քա­բա­նու­թեան կեդ­րո­նի շէն­քի եւ ­Շու­շիի մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի դահ­լի­ճի կա­ռու­ցու­մը:
Վ. ­Ղա­զա­րեա­նի խօս­քով` ման­կա­պար­տէզ­ներ օգ­տա­գործ­ման յանձ­նո­ւած են ­Շու­շիի շրջա­նի ­Քա­րին ­Տակ եւ Աս­կե­րա­նի շրջա­նի ­Նո­րա­գիւղ հա­մայնք­նե­րուն մէջ, իսկ ­Մար­տու­նիի շրջա­նի ­Սօս գիւ­ղին մէջ` նո­րա­կա­ռոյց դպրոց:
­Խօ­սե­լով բազ­մա­զա­ւակ ըն­տա­նիք­նե­րուն բնա­կա­րան­նե­րով ա­պա­հո­վե­լու ծրա­գի­րի մա­սին` ան նշած է, որ այս տա­րի 13 ա­ռանձ­նա­տուն յանձ­նո­ւած է ի­րենց տէ­րե­րուն: ­Կը կա­ռու­ցո­ւի եւս 10 ա­ռանձ­նա­տուն: «Ըն­թա­ցիկ ծրա­գիր­նե­րէն է նաեւ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի 9րդ դպ­րո­ցի վե­րա­կա­ռու­ցու­մը: Դպ­րո­ցա­կան շէն­քի մէկ մաս­նա­շէն­քը եւ մար­զա­դահ­լի­ճը ար­դէն վե­րա­կա­ռու­ցո­ւած են: Այժմ աշ­խա­տանք­նե­րը կը շա­րու­նա­կո­ւին միւս հա­տո­ւա­ծին մէջ»,- նշած է ­Ղա­զա­րեան:
­Նոր դպրո­ցա­կան շէնք կը կա­ռու­ցո­ւի նաեւ ­Հատ­րու­թի շրջա­նի Ուղ­տա­սար հա­մայն­քին մէջ:
«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի շնոր­հիւ շի­նա­րա­րա­կան լայ­նա­ծա­ւալ աշ­խա­տանք­ներ կը տա­րո­ւին ­Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի ­Թա­լիշ գիւ­ղին մէջ:
Ար­ցա­խի գրա­սե­նեա­կին ղե­կա­վա­րը ը­սած է, որ ըն­թաց­քի մէջ է ­Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի ­Գե­տա­ւան, ­Հատ­րու­թի շրջա­նի ­Տու­մի եւ ­Թա­ղա­սեռ, Աս­կե­րա­նի շրջա­նի Ք­ռաս­նի ու Խնձ­րիս­տան գիւ­ղե­րու մէջ հա­մայն­քա­յին կեդ­րոն­նե­րու կա­ռու­ցու­մը:
Անդ­րա­դառ­նա­լով այս տա­րո­ւան «­Բեր­քա­ռատ Ար­ցախ» խո­րա­գի­րը կրող հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նին` ան նշած է, որ «­Հե­ռուս­տա­մա­րա­թոն 2017»ի ար­դիւն­քով հա­ւա­քո­ւած 12 մի­լիոն 505 հա­զար 456 Ա.Մ.Ն. տո­լա­րը պի­տի ուղ­ղո­ւի եր­կու մեծ ծրա­գիր­նե­րու. ­Մար­տու­նիի եւ Աս­կե­րա­նի շրջան­նե­րուն մէջ խոր­քա­յին հո­րե­րու հո­րատ­ման ու նոր ո­ռոգ­ման ցան­ցի կա­ռուց­ման, ինչ­պէս նաեւ Աս­կե­րա­նի եւ ­Շու­շիի շրջան­նե­րուն մէջ ա­րե­ւա­յին ու­ժա­նիւ­թի կա­յան­նե­րու տե­ղադր­ման ու ­Քա­րին ­Տակ գիւ­ղը ամ­բող­ջու­թեամբ տաք ջու­րով ա­պա­հո­վե­լու ծրագ­րին:
­Հիմ­նադ­րա­մի 2018 թո­ւա­կա­նի ծրա­գի­րե­րէն պի­տի ըլ­լայ նաեւ Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի գլխա­ւոր մաս­նա­շէն­քի վե­րա­կա­ռու­ցու­մը: