­Հա­յաս­տան ­Հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րամ եւ­րո­պա­կան Phoneton 2019

«Ես իմ ա­նուշ ­Հա­յաս­տա­նի. ­կե­նա­րար ջուր եւ ա­րեւ հա­մայնք­նե­րուն»՝
բնա­բա­նով ­Ֆո­նէ­թո­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի 24 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին,
կէ­սօ­րո­ւայ ժա­մը 12էն մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8.00։

­Բո­լոր մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին
ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով սա­տար հան­դի­սա­նալ
Phoneton 2019ի դրա­մա­հա­ւա­քին եւ ի­րենց ներդ­րու­մը ու­նե­նալ
հայ­րե­նա­շի­նու­թեան վսեմ գոր­ծին, կրնան ի­րենց գու­մար­նե­րը
փո­խան­ցել Հ. Հ. Հ.ի դրա­մա­տան հա­շի­ւի հե­տե­ւեալ թի­ւին՝

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR 410172195000 5195050350 – 189
 
­Հիմ­նադ­րա­մի եւ ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան կա­ռոյց­նե­րու
կա­մա­ւոր­նե­րը հե­ռա­ձայ­նա­յին կա­պի մէջ պի­տի մտնեն ­ձե­զի հետ,
ա­ռի­թը տա­լով ձեր սրտա­բուխ մաս­նակ­ցու­թեան։

Ն­մա­նա­պէս, փա­փա­քող­նե­րը կրնան ի­րենց սրտա­բուխ
նո­ւէր­նե­րը փո­խան­ցել տե­ղա­կան հայ­կա­կան ո­րե­ւէ ե­կե­ղե­ցին
եւ կամ ­Հիմ­նադ­րա­մի գրա­սե­նեա­կը
(­Լա­միաս փո­ղոց, թիւ 30, ­Բա­լէա ­Գո­քի­նիա)։

 
Հ. Հ. Հ.­ Յու­նաս­տա­նի ­Վար­չու­թիւն