Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Վա­հագն ­Խա­չա­տու­րեան շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ յղեց ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քել­լա­րո­փու­լուին, նշե­լով՝ «Հա­յաս­տա­նը կա­րե­ւո­րում է ­Յու­նաս­տա­նի հետ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին սերտ կա­պե­րի, ընդ­հա­նուր ար­ժե­հա­մա­կար­գի եւ փո­խա­դարձ յար­գան­քի վրայ խարս­խո­ւած դա­րա­ւոր բա­րե­կա­մու­թիւ­նը, որն ա­մուր հիմք է միջ­պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի շա­րու­նա­կա­կան զար­գաց­ման եւ ընդ­լայն­ման հա­մար»:
­Նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան շնոր­հա­ւո­րեց ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քօ ­Մի­ցո­թա­քի­սին ի մի­ջի այ­լոց նշե­լով՝ «լիա­յոյս եմ, որ ա­ռա­ջի­կա­յում եւս երկ­կողմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րի ա­ռաջմղ­ման, ինչ­պէս նաեւ բազ­մա­կողմ, այդ թւում՝ ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան-­Կիպ­րոս ե­ռա­կողմ հար­թակ­նե­րում փոխ­գոր­ծակ­ցու­թեան խթան­ման ուղ­ղո­ւած ջան­քերն ի­րենց նպաս­տը կը բե­րեն հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րի անվ­տան­գու­թեան ու բա­րօ­րու­թեան»:
­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան, շնոր­հա­ւո­րե­լով ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան տօ­նը ի մի­ջի այ­լոց նշեց՝ «մաղ­թում եմ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ եւ բա­րօ­րու­թիւն, իսկ եր­կու երկր­նե­րի մի­ջեւ ար­դիւ­նա­ւետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեա­նը՝ ընդ­լայ­նում եւ զար­գա­ցում՝ ի շահ հայ-յու­նա­կան ա­րիւ­նակ­ցա­կան եղ­բայ­րու­թեան»։