­Հա­յաս­տան-Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դի 17րդ ­նիս­տը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Մա­յի­սին, Պ­րիւք­սէ­լի մէջ: ­Նիս­տի ըն­թաց­քին խօսք առ­նե­լով՝ ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար Է­դո­ւարդ նալ­բան­դեան յայտ­նեց, որ «­Հա­յաս­տա­նը շա­րու­նա­կում է յանձ­նա­ռու մնալ Ա­րե­ւե­լեան ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան նպա­տակ­նե­րին եւ իր նպաս­տը բե­րել այդ բազ­մա­կողմ ձե­ւա­չա­փում ի­րա­կա­նա­ցո­ւող հա­մա­տեղ ջան­քե­րին»:
­Նիս­տի ըն­թաց­քին հան­գա­մա­նա­լից քննար­կում կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տան-Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն օ­րա­կար­գի հար­ցե­րու լայն շրջա­նա­կի մը շուրջ: Քննար­կո­ւած նիւ­թե­րու շար­քին էին քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թիւն, ա­ռեւ­տու­րի եւ կեն­սո­լոր­տա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն, մար­դու ի­րա­ւունք­ներ, շար­ժու­նա­կու­թիւն եւ բա­րե­փո­խում­նե­րու գոր­ծըն­թաց:
Ընդգ­ծե­լով ըն­թա­ցիկ տա­րուան ­Փետ­րո­ւա­րին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի ու Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­Տա­նըլտ ­Տուս­քի կող­մէ ­Հա­մա­պար­փակ եւ ընդ­լայ­նո­ւած ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գի­րին շուրջ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ա­ւար­տին մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը եւ ­Մար­տին Ե­րե­ւա­նի մէջ ա­նոր նա­խաս­տո­րագ­րու­մը՝ յոյս յայտ­նո­ւե­ցաւ, որ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը հնա­րա­ւոր պի­տի ըլ­լայ ստո­րագ­րել Ե.Մ. Ա­րե­ւե­լեան ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան պրիւս­քէ­լեան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին:
­Նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար ­Նալ­բան­դեան անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ 2017 Ապ­րիլ 2ին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն՝ նշե­լով, որ ա­նոնց հե­տե­ւած էին ան­նա­խա­դէպ մեծ թի­ւով մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ­ներ, ո­րոնք յայ­տա­րա­րե­ցին, թէ ընտ­րու­թիւն­նե­րը ե­ղած են լաւ կազ­մա­կեր­պո­ւած, հիմ­նա­րար ա­զա­տու­թիւն­նե­րը պաշտ­պա­նո­ւած են եւ ար­դիւնք­նե­րը ար­տա­յայ­տած են բնակ­չու­թեան կամ­քը:
­Կող­մե­րը քննար­կե­ցին մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հրա­տապ հար­ցեր:
Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ Ար­ցա­խի խնդի­րին: Ան ընդգ­ծեց, որ 2016 Ապ­րի­լի սկիզ­բը Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած յար­ձա­կու­մը ա­մէ­նէն լայն ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներն էին 1994 եւ 1995 ե­ռա­կողմ զի­նա­դա­դա­րի հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րու կնքու­մէն ի վեր: ­Նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տա­րը շեշ­տեց նաեւ, որ յար­ձա­կու­մի ըն­թաց­քին Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ մի­ջազ­գա­յին մար­դա­սի­րա­կան ի­րա­ւուն­քի եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու կոպ­տա­գոյն խախ­տում­նե­րը Ար­ցա­խի բնակ­չու­թիւ­նը ա­հա­բե­կե­լու նպա­տակ կը հե­տապն­դէին:
Ե.Մ.ի բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ֆե­տե­րի­քա ­Մո­կե­րի­նի յայտ­նեց, որ հիմ­նա­հար­ցը չու­նի ռազ­մա­կան լու­ծում, եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը լիո­վին կը սա­տա­րէ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ պե­տու­թիւն­նե­րու ջան­քե­րը:
­Կա­րե­ւոր նկա­տե­լով Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան սկզբուն­քա­յին դիր­քո­րո­շու­մը՝ հիմ­նա­հար­ցի խա­ղաղ հան­գու­ցա­լուծ­ման այ­լընտ­րան­քի բա­ցա­կա­յու­թեան վե­րա­բե­րեալ, նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար ­Նալ­բան­դեան նշեց, որ Ատր­պէյ­ճան կը շա­րու­նա­կէ չկա­տա­րել ­Վիեն­նա­յի եւ Ս. ­Փե­թերս­պուր­կի գա­գաթ­նա­ժո­ղով­նե­րուն ձեռք բե­րո­ւած պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րը, թէեւ ա­նոնց կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը շա­րու­նա­կա­բար կ­՛ընդգ­ծո­ւի, նե­րա­ռեալ՝ ­Ռու­սիոյ, ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու վեր­ջերս ­Մոս­կո­ւա­յի մէջ կա­յա­ցած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին:
­Նալ­բան­դեան եւ ­Ֆե­տե­րի­քա ­Մո­կե­րի­նի հան­դի­պու­մէն ետք հան­դէս ե­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով: