­Մի­ցո­թա­քիս. «­Յու­նաս­տա­նը միշտ կանգ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի կող­քին։ ­Յու­նաս­տա­նի հայ­կա­կան հա­մայն­քը կա­րե­ւոր օ­ղակ մըն է, որ կ­՚ամ­րապն­դէ բա­րե­կա­մու­թիւնն ու գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը՝ ա­ւե­լի մօ­տեց­նե­լով եր­կու եր­կիր­նե­րու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը»

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը եւ միջ­պե­տա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, ո­րոնք ամ­րապն­դո­ւած են վեր­ջին 33 տա­րուան ըն­թաց­քին, դար­ձան կի­զա­կէ­տը ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քի­սի ­Հա­յաս­տա­նի իր պաշ­տօ­նա­կի­ցին՝ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նին հետ ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին։ Ք. ­Մի­ցո­թա­քի­սի հրա­ւէ­րով ե­րէկ՝ Ե­րեք­շաբ­թի, 27 ­Փետ­րո­ւա­րին Ա­թէնք ժա­մա­նեց Ն. ­Փա­շի­նեան ու իր պա­տու­իրա­կու­թիւ­նը եւ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ յոյն բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։
Ե­րեք տաս­նա­մեակ­նե­րու վրայ եր­կա­րող ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ի­րե­րա­յա­ջորդ ղե­կա­վար­նե­րու այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը Ա­թէնք, նպաս­տած են եր­կու եր­կիր­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րաց­ման, ստեղ­ծե­լով հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ ա­ռա­ւել զար­գաց­ման ու ընդ­լայն­ման բո­լոր մար­զե­րէն ներս։
Ն­շենք, որ ան­ցեալ ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Սու­րէն ­Պա­պի­կեան այ­ցե­լած էր ­Յու­նաս­տան, իսկ ­Յու­նո­ւա­րին՝ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը գտնո­ւե­ցաւ Ե­րե­ւան։

­Հան­դի­պում ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հին հետ

­Վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան նա­խա­պէս ըն­դու­նո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գահ Է­քա­թե­րի­նի ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին կող­մէ՝ նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քին մէջ։
Ող­ջու­նե­լով վար­չա­պե­տի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան, նա­խա­գա­հը նշեց. «­Ձեր այ­ցե­լու­թիւ­նը կ­՚ար­տա­ցո­լայ մեր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու գե­րա­զանց մա­կար­դա­կը, ինչ­պէս նաեւ մեր ընդ­հա­նուր կամ­քը, որ­պէս­զի մեր գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը զար­գա­նայ ու ա­ւե­լի խո­րա­նայ բո­լոր ո­լորտ­նե­րուն մէջ: ­Մեր եր­կու եր­կիր­նե­րը կա­պո­ւած են դա­րա­ւոր բա­րե­կա­մու­թեան եւ եղ­բայ­րա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ու փո­խըմբռն­ման զգա­ցում­նե­րով»:
Անդ­րա­դառ­նա­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նի խնդիր­նե­րուն, յոյն նա­խա­գա­հը շեշ­տեց, թէ ­Յու­նաս­տան ու­շադ­րու­թեամբ կը հե­տե­ւի ­Կով­կա­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, ա­ռա­ջին իսկ վայր­կեա­նէն հա­մե­րաշ­խու­թիւն ար­տա­յայ­տեց հայ ժո­ղովրդին` ու­ղար­կե­լով մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղէն բռնի տե­ղա­հա­նո­ւած հա­զա­րա­ւոր հա­յե­րուն, միա­ժա­մա­նակ, ըլ­լա­լով մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի ջա­տա­գով` դի­ւա­նա­գի­տա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջո­ցով խնդիր­նե­րը լու­ծե­լու գոր­ծին մէջ: ­Յու­նաս­տան ուղ­ղա­կի կը դա­տա­պար­տէ ու­ժի կի­րար­կու­մը եւ կը սա­տա­րէ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ատրպէ­ճա­նի մի­ջեւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցին, ընդգ­ծեց ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հը։
Իր պա­տաս­խա­նին մէջ, ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան յայտ­նեց. «Ու­րախ եմ, որ ա­ռիթ ու­նինք վեր­ջին 33 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին խո­րաց­նել նաեւ մեր միջ­պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը: ­Յու­նաս­տան Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան մէջ մեր կա­րե­ւո­րա­գոյն գոր­ծըն­կեր­նե­րէն է: Շ­նոր­հա­կալ ենք նաեւ, որ ­Յու­նաս­տա­նը մաս­նակ­ցու­թիւն ու­նի Ատր­պէյ­ճա­նի հետ ­Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նին Ե.Մ. քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան»:
­Հան­դի­պու­մի ըն­թաց­քին զրու­ցա­կից­նե­րը քննար­կած են ­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան գոր­ծակ­ցու­թեան, ­Հա­րա­ւա­յին ­Կով­կա­սին մէջ տե­ղի ու­նե­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րու, ­Հա­յաս­տան-Ատրպէյ­ճան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման, ինչ­պէս նաեւ եր­կուս­տէք հե­տաքրք­րու­թիւն ներ­կա­յաց­նող այլ հար­ցեր:

­Հան­դի­պում վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քի­սի հետ

­Յա­ջոր­դա­բար, ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տա­րա­նը եւ ըն­դու­նո­ւե­ցաւ իր յոյն պաշ­տօ­նա­կի­ցին կող­մէ։
Եր­կու այ­րե­րու ա­ռանձ­նա­կի հան­դի­պու­մէն ետք, տե­ղի ու­նե­ցաւ միա­ցեալ մամ­լոյ ա­սու­լիս եւ կա­տա­րուե­ցան պաշ­տօ­նա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ։
­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը յայ­տա­րա­րեց, որ իր պաշ­տօ­նա­կի­ցին հետ քննար­կած են երկ­կող­մա­նի գոր­ծակ­ցու­թեան հետ առն­չո­ւող հար­ցեր, մաս­նա­ւո­րա­պէս վե­րա­կանգ­նո­ւող ու­ժա­նիւ­թի ու ժա­մա­նա­կա­կից ար­հես­տա­գի­տու­թեան վե­րա­բե­րեալ։ Այդ տրա­մա­բա­նու­թեամբ ալ ստո­րագրուած է յա­տուկ յու­շա­գիր։
«Քն­նար­կե­ցինք նաեւ զար­գա­ցում­նե­րը հա­րաւ­կով­կա­սեան տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ՝ ար­ձա­նագ­րե­լով մօ­տե­ցում­նե­րու ընդ­հան­րու­թիւ­նը։ ­Յու­նաս­տա­նը դէմ է ու­ժի եւ ու­ժի սպառ­նա­լի­քի կի­րարկ­ման», յայտ­նեց ­Մի­ցո­թա­քիս։
«Քն­նար­կե­ցինք նաեւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղէն ա­ւե­լի քան հա­րիւր հա­զար տե­ղա­հա­նո­ւած­նե­րու կեան­քը ա­ւե­լի հեշ­տաց­նե­լու ձե­ւա­չա­փը։ ­Յու­նաս­տա­նը դի­ւա­նա­գի­տա­կան տե­սան­կիւ­նէն կանգ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի կող­քին՝ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ խա­ղա­ղու­թեան պայ­մա­նա­գիր կնքե­լու գոր­ծին մէջ, ո­րով­հե­տեւ միայն կա­յուն հա­մա­ձայ­նա­գի­րը կրնայ բա­նալ լաւ ա­պա­գա­յի ճա­նա­պարհ­նե­րը ­Հա­րա­ւա­յին ­Կով­կա­սի մէջ», նշեց ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը։
Ք. ­Մի­ցո­տա­քիս իր յար­գան­քի զգա­ցում­նե­րը յայտ­նեց նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի հայ­կա­կան հա­մայն­քին, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ նպաս­տած է փոխ­շա­հա­ւէտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ իր դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը ու­նե­նա­լով յու­նա­կան հա­սա­րա­կու­թեան մէջ։ Ան նշեց, որ հայ­կա­կան հա­մայն­քը գոր­ծուն ու կա­րե­ւոր օ­ղակ է, որ կ­՚ամ­րապն­դէ բա­րե­կա­մու­թիւնն ու գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը՝ ա­ւե­լի մօ­տեց­նե­լով եր­կու եր­կիր­նե­րու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը։
­Վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան խօսք առ­նե­լով անդ­րա­դար­ձաւ տա­րա­ծաշր­ջա­նի խնդոր­նե­րուն։ «Ի հար­կէ, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ի­րա­վի­ճա­կը, մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վի­ճա­կը մեր քննար­կում­նե­րի կա­րե­ւոր թե­մա­նե­րից մէկն էր: Ի հար­կէ, տե­ղեակ էք, որ ա­ռա­ջի­կա­յում սպաս­ւում է ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար­նե­րի հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը, եւ պէտք է յոյս ու­նե­նանք, որ այդ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում հնա­րա­ւոր կը լի­նի ա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րել», յայ­տա­րա­րեց ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը:
Եր­կու եր­կիր­նե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն անդ­րա­դառ­նա­լով ան ը­սաւ. «­Սա, իս­կա­պէս, կա­րե­ւոր այց է մեզ հա­մար՝ քննար­կե­լու ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան երկ­կողմ օ­րա­կար­գի հար­ցե­րը, ինչ­պէս նաեւ Եւ­րա­միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի յե­տա­գայ խո­րաց­ման հար­ցե­րը: ­Հա­ճոյ­քով պի­տի ընդգ­ծեմ, որ մեր միջ­պե­տա­կան կա­պե­րը նոյն­պէս բա­ւա­կան լաւ տեմ­պե­րով զար­գա­նում են, եւ այ­սօ­րո­ւայ այ­ցի ար­դիւնք­նե­րով, ի հար­կէ, նոր խթան կը տանք մեր երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րին՝ տնտե­սու­թեան ո­լոր­տում, մշա­կոյ­թի ո­լոր­տում, կրթու­թեան ո­լոր­տում, նաեւ անվ­տան­գու­թեան ո­լոր­տում: ­Պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տում ու­նենք հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բա­ւա­կա­նին եր­կար պատ­մու­թիւն եւ, հա­մո­զո­ւած եմ, որ այդ մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնն ա­ւե­լի ար­դիւ­նա­ւէտ կը դառ­նայ»:
­Փա­շի­նեան անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թեան.
«Ու­զում եմ ընդգ­ծել նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նում Եւ­րա­միու­թեան քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­ռա­քե­լու­թեա­նը, ո­րը դի­տար­կում է Ադր­բե­ջա­նի հետ Հ.Հ.-ի սահ­մա­նը: ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւնն այս­տեղ շատ գնա­հա­տե­լի է եւ կա­րե­ւոր»:
­Յա­ջոր­դա­բար, քննար­կում­նե­րը շա­րու­նա­կո­ւած են ընդ­լայ­նո­ւած կազ­մե­րով: ­Մաս­նա­ւո­րա­պէս, քննար­կո­ւած են ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան կա­պե­րու ընդ­լայն­ման, ներդ­րու­մա­յին ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման հետ վե­րա­բե­րող հար­ցեր: ­Հա­մա­ձայ­նու­թիւն ձեռք բե­րո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ի­րա­կա­նաց­նել միա­ցեալ ա­ռեւտ­րա­կան հա­մա­գու­մար: ­Միտ­քեր փո­խա­նա­կո­ւած են նաեւ ­Հա­յաս­տան-Եւ­րո­պա­կան միու­թիւն գոր­ծակ­ցու­թեան շուրջ:

­Հան­դի­պում ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­նի նա­խա­գա­հին հետ

­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի Ա­թէնք այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով, տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­պում ­Յու­նաս­տա­նի խոհրդա­րա­նի նա­խա­գահ ­Քոնս­տան­տի­նոս ­Թա­սու­լա­սի հետ:
­Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը ող­ջու­նած է վար­չա­պե­տի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան եւ ընդգ­ծած եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող բազ­մա­դա­րեայ բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու փաս­տը:
­Վար­չա­պե­տը իր կար­գին նշած է, որ նա­խա­պէս կա­րե­ւոր քննար­կում­ներ ու­նե­ցած է ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հին եւ վար­չա­պե­տին հետ։ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան կա­րե­ւո­րած է նաեւ խորհր­դա­րա­նա­կան ձե­ւա­չա­փով գոր­ծակ­ցու­թեան շա­րու­նա­կա­կան զար­գա­ցումն ու ամ­րապն­դու­մը եւ նշած, որ այս հան­դի­պու­մը նոր խթան պի­տի հան­դի­սա­նայ ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մա­կան խում­բի գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար:
­Քոնս­տան­տի­նոս ­Թա­սու­լաս հայ վար­չա­պե­տին պար­գե­ւատ­րած է ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ոս­կի մե­տա­լով:
Ա­պա, կա­յա­ցած է ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի եւ իր պա­տո­ւի­րա­կու­թեան հան­դի­պու­մը ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան խում­բի ան­դամ­նե­րուն հետ: Քն­նար­կո­ւած են երկ­կող­մա­նի գոր­ծակ­ցու­թեան, ինչ­պէս նաեւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ու մի­ջազ­գա­յին նշա­նա­կու­թեան տար­բեր հար­ցեր: ­Յոյն ե­րես­փո­խան­նե­րը ընդգ­ծած են, որ այս դժուար ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին ­Հա­յաս­տա­նի ու հայ ժո­ղո­վուր­դի կող­քին կանգ­նած են:
Ն­շենք, որ նա­խա­պէս ծրագ­րո­ւած էր յա­տուկ աշ­խա­տան­քա­յին նիստ եւ նա­խա­ճաշ ու­նե­նալ նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա­ռեւտ­րա­կան եւ ճար­տա­րա­պե­տա­կան հիմ­նար­կէն ներս, սա­կայն վեր­ջին պա­հուն ծրա­գի­րը չե­ղեալ նկա­տո­ւած է ու վար­չա­պե­տի այ­ցե­լու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը յա­պա­ւո­ւած է։