­Չո­րեք­շաբ­թի օր, ­Յու­նաս­տան ժա­մա­նած է 11 մար­զիկ­նե­րէ բաղ­կա­ցած ­Հա­յաս­տա­նի սամ­պո­յի հա­ւա­քա­կա­նը, որ պի­տի մաս­նակ­ցի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ 15-17  ­Հոկ­տեմ­բե­րին կա­յա­նա­լիք աշ­խար­հի պա­տա­նե­կան ու ե­րի­տա­սար­դա­կան ա­ռաջ­նու­թեան:
­Պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ղե­կա­վարն է ­Հա­յաս­տա­նի սամ­պո­յի ֆե­տե­րա­սիո­նի նա­խա­գահ ­Մի­քա­յէլ ­Հայ­րա­պե­տեան: Մր­ցա­վայր հա­սած են նաեւ մար­զիչ­ներ` ­Վո­վիկ ­Խօ­ջա­յեան, Էռ­նեստ ­Միր­զո­յեան, ­Հայկ Ա­ւե­տի­սեան եւ մրցա­վար Ա­զատ Անդ­րեան:
­Յայտ­նի են մեկ­նար­կա­յին գօ­տե­մար­տե­րու օ­րե­րը: 15 ­Հոկ­տեմ­բե­րին մրցե­լոյթ­նե­րը պի­տի սկսին պա­տա­նի­ներ` Ա­րամ ­Խա­չի­կեան /53քկ/, Ա­շիկ Անդ­րէ­յեան /58քկ/, ­Մես­րոպ ­Նի­կո­յեան /64քկ/, ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն՝ ­Դա­ւիթ ­Յա­րու­թիւ­նեան /+98քկ/:
­Յա­ջորդ օ­րը մրցա­գորգ պի­տի մտնեն պա­տա­նի­ներ ­Վի­լիկ ­Սա­հա­կեա­նը /71քկ/ եւ ե­րի­տա­սարդ­ներ ­Դա­ւիթ ­Յով­սէ­փեան  /58քկ/ ու Ա­րամ Ա­ղա­ջա­նեան /64քկ/:
­Պա­տա­նի­ներ Գ­րի­գոր ­Բէկ­նա­զա­րեան /98քկ/ եւ ե­րի­տա­սարդ­ներ ­Նա­րեկ Ա­մի­րեան /71քկ/, ­Մա­մի­կոն Ա­ւե­տի­սեան /79քկ/ եւ ­Գոռ ­Յա­րու­թիւ­նեան /88քկ/։