­Մոս­կո­ւա­յի մէջ ռու­սա­կան կող­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կա­յա­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի, ­Ռու­սիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­ներ Է­դո­ւարդ ­Նալ­պան­տեա­նի, ­Սեր­կէյ ­Լաւ­րո­վի եւ Էլ­մար ­Մա­մե­տեա­րո­վի աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մը:
Ինչ­պէս կը տե­ղե­կաց­նեն ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան լրա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու վար­չու­թե­նէն, հան­դի­պու­մին շա­րու­նա­կո­ւած են քննար­կում­նե­րը Ղա­րա­բա­ղեան կար­գա­ւոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը ա­ռաջ մղե­լու շուրջ: Ընդգ­ծո­ւած է ­Վիեն­նա­յի եւ Ս. ­Փե­թերս­պուր­կի մէջ 2016ի Ապ­րի­լին եւ ­Յու­նի­սին կա­յա­ցած գա­գա­թա­ժո­ղով­նե­րուն ձեռք բե­րո­ւած հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը: ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նած են ­Ռու­սիոյ ­Դաշ­նու­թեան Ա.Գ. նա­խա­րա­րին` ­Ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նա­հար­ցի խա­ղաղ հան­գու­ցա­լուծ­ման ա­ջակ­ցե­լուն ուղ­ղուած շա­րու­նա­կա­կան ջան­քե­րու հա­մար: ­Նա­խա­րար­նե­րը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած են շա­րու­նա­կելու շփում­նե­րը քննար­կո­ւած բո­լոր հար­ցե­րու առն­չու­թեամբ:
­Ռու­սիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­րար­նե­րու ե­ռա­կողմ հան­դի­պու­մէն ետք ա­նոնց միա­ցած են նաեւ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը` ­Ռու­սիոյ, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու եւ Ֆ­րան­սա­յի դես­պան­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Ե.Ա.Հ.Կ. գոր­ծող նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը: ­Կա­յա­ցած է մտքե­րու փո­խա­նա­կում` ­Ղա­րա­բա­ղեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բե­րեալ: