Յու­լի­սի 1-7ը ­Յու­նաս­տա­նի Օ­լիմ­պիա քա­ղա­քին մէջ կա­յա­ցաւ ­Մի­ջազ­գա­յին ո­ղիմպիա­կան ա­կա­դե­միոյ (հիմ­նար­կու­թեան) կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած (Մ.Օ.Ա.) ան­դամ եր­կիր­նե­րու վե­րա­պատ­րաստ­ման տա­րե­կան գի­տա­ժո­ղո­վը։ Նս­տաշրջա­նին կը մաս­նակ­ցէին 75 ան­դամ­ներ՝ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէ։
­Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն էին մար­զա­կան լրագրու­թեան եւ ճատ­րա­կի միա­ւո­րու­մի կրտսեր դա­սա­խօս Ա­րե­ւիկ ­Պաղ­տա­սա­րեան եւ մար­զա­կան բժշկու­թեան ու ֆի­զիո­լո­գիա­յի (կեն­սա­գի­տու­թեան) միա­ւո­րու­մի ա­ւագ դա­սա­խօս (դո­ցենտ) ­Լու­սի­նէ Ս­տե­փա­նեան։
­Կա­րե­ւո­րե­լով մար­զա­կան պատ­րաս­տո­ւա­ծու­թեան դերն ու նշա­նա­կու­թիւ­նը աշ­խար­հի վրայ խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման գոր­ծին մէջ՝ հա­մա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցան լիա­գու­մար եւ խմբա­յին նիս­տեր։
­Զե­կու­ցու­մով հան­դէս ե­կաւ Ա­րե­ւիկ ­Պաղ­տա­սա­րեան «Ո­ղիմ­պիզ­մի գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թիւ­նը մար­զի­կի ակ­մեա­բա­նա­կան (ան­ձի զար­գա­ցու­մի բարձ­րա­գոյն կէ­տը) մշա­կոյ­թի կա­ռուց­ուած­քում» նիւ­թով։ Ն­պա­տակն էր ի­րա­զե­կել ո­ղիմ­պիա­կան կրթու­թեան գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թիւ­նը, ա­ռանց խնդիր­նե­րու՝ մի­ջանձ­նա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ստեղ­ծու­մը։ Ինչ­պէս նաեւ, նա­խան­ձի բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թիւ­նը ան­հա­տի անձ­նա­յին, մասնա­գի­տա­կան ո­րակ­նե­րու զար­գաց­ման վրայ՝ շեշ­տե­լով մար­զի­կի զար­գացուա­ծու­թեան-մշակոյ­թի եւ ո­ղիմ­պիա­կան գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան մի­ջեւ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող փոխ-­կապուա­ծու­թիւ­նը:
Քն­նար­կում­նե­րու ըն­թաց­քին ­Հա­յաս­տա­նի պա­տո­ւի­րակ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին նաեւ ո­ղիմ­պիա­կան շար­ժու­մի եւ ար­ժէք­նե­րու տա­րած­ման ուղ­ղու­թեամբ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող աշ­խա­տանք­նե­րը, լու­սա­բա­նու­մի եւ հան­րայ­նա­ցու­մի մի­ջոց­ներն ու իւ­րա­հատ­կու­թիւն­նե­րը:
­Գոր­ծըն­կեր­նե­րու հետ հան­դի­պում­նե­րու ըն­թաց­քին Ե­րե­ւա­նի «Բ.ՈՒ.Հ»ի (­Բարձ­րա­գոյն ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն) դա­սա­խօս­նե­րը նաեւ գի­տա­կան, կրթա­կան ո­լորտ­նե­րուն մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն ծա­ւա­լե­լու պայ­մա­նա­ւորուա­ծու­թիւն ա­պա­հո­վե­ցին։
Ամ­փո­փե­լով ի­րենց աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցը ­Յու­նաս­տան՝ Ա­րե­ւիկ ­Պաղ­տա­սա­րեան նշեց, որ ի­րենց ներ­կա­յա­ցու­ցած գի­տա­կան զե­կու­ցում­նե­րը պի­տի զե­տե­ղո­ւին ­Մի­ջազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան ա­կա­դե­միոյ (International Olympic Academy) յօ­դո­ւած­նե­րու ժո­ղո­վա­ծո­ւին մէջ, ա­պա շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին «Բ.ՈՒ.Հ»ի տնօ­րէ­նու­թեան՝ գի­տա­ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար։