Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած է ոսկ­րա­ծու­ծի` ա­րիւ­նաս­տեղծ ցօ­ղու­նա­յին բջիջ­նե­րու եր­կու փոխ-պա­տո­ւաս­տում:
«Այդ եր­կու ան­ձի­քը միե­լո­մա­յին հի­ւանդ­ներ են, քի­միա­բու­ժու­թե­նէն ետք հի­ւան­դու­թիւ­նը կրկնո­ւած է: Այդ հի­ւանդ­նե­րուն մօտ ցու­ցո­ւած է ցօ­ղու­նա­յին բջիջ­նե­րու փոխ-պա­տո­ւաս­տու­մը»,- ը­սած է Եո­լեա­նի ա­նո­ւան «Ա­րիւ­նա­բա­նա­կան կեդ­րոն»ի տնօ­րէն Սմ­բատ ­Դաղ­բա­շեան:
Բժշ­կին խօս­քով՝ փոխ-պա­տո­ւաս­տու­մը միակ հնա­րա­ւո­րու­թիւնն է այս պա­րա­գա­յին, որ­պէս­զի կա­րե­նան եր­կա­րեց­նել ա­նոնց կեան­քը:
­Հի­ւանդ­նե­րէն մէ­կը Ար­ցա­խէն է, միւ­սը` ­Հա­յաս­տա­նէն:
50ա­մեայ Էլ­մի­րան մին­չեւ փոխ-պա­տո­ւաս­տու­մը բժիշ­կին յայտ­նած է, որ կ­՛ու­զէ այն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը, որ պէտք է ապ­րի, ըլ­լայ ա­ռողջ եւ զգալ կեան­քը այն­պէս, ինչ­պէս կայ: Եւ այդ կեան­քը ապ­րիլ ըն­տա­նի­քին հետ: «­Հի­ւան­դը կեան­քի ո­րա­կի բարձ­րաց­ման խնդիր դրաւ»,- ա­ւել­ցու­ցած է Սմ­բատ ­Դաղ­բա­շեան: ­Փոխ-պա­տո­ւաս­տու­մը ի­րա­կա­նա­ցո­ւած է ­Համ­պուրկ Է­փեն­տորֆ հի­ւան­դա­նո­ցի փոխ-պա­տո­ւաստ­ման բաժ­նի ղե­կա­վար, փրո­ֆե­սոր ­Նի­քո­լա­յուս Ք­րեօ­կը­րի ղե­կա­վա­րու­թեամբ: Ա­նոր խօս­քե­րով` սա ամ­բողջ աշ­խար­հի մէջ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող նո­րա­րա­րա­կան ե­ղա­նակ է: ­Հա­յաս­տա­նի մէջ փոխ-պա­տո­ւաստ­ման կա­րիք ու­նի տա­րե­կան 60 հի­ւանդ: Այս տա­րի կը ծրագ­րո­ւի 7-10 նման գոր­ծո­ղու­թիւն կա­տա­րել: ­Բա­ցի այդ` չի բա­ցա­ռո­ւիր, որ հայ մաս­նա­գէտ­նե­րուն կը սկսին դի­մե­լու նաեւ հի­ւանդ­ներ հա­րե­ւան եր­կիր­նե­րէն: