­Հա­յաս­տա­նի կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Էյ.­Թի.­Փի.ե բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մին մի­ջեւ ստո­րագ­րո­ւած է փոխ-ըմբռն­ման յու­շա­գիր՝ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ւել լուրջ մօ­տե­ցու­մով բնա­պահ­պա­նա­կան կրթու­թեան ի­րա­կա­նա­ցու­մը խրա­խու­սե­լու նպա­տա­կով:
Կր­թու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն կը յայտ­նեն, որ յու­շա­գի­րի նպա­տակն է նպաս­տել բնա­պահ­պա­նա­կան կրթու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւն տա­լուն եւ զայն ա­ռա­ւել եւս տա­րա­ծե­լուն՝ ­Հա­յաս­տա­նի կրթա­կան շրջա­նա­կին մէջ: ­Կող­մե­րը կ­՛ա­ջակ­ցին նոր մօ­տե­ցու­մով եւ լուրջ բնա­պահ­պա­նա­կան կրթու­թեան տա­րած­ման եւ յա­ռա­ջըն­թա­ցին մի­տո­ւած ծրա­գիր­նե­րուն ու գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն՝ տրա­մադ­րե­լով մաս­նա­գի­տա­կան խորհր­դա­տո­ւու­թիւն եւ տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւն: «Էյ.­Թի.­Փի.ե հիմ­նադ­րա­մը կը պար­տա­ւո­րո­ւի մաս­նա­գի­տա­կան նե­րուժ ներդ­րե­լու լուրջ բնա­պահ­պա­նա­կան կրթու­թեան ուղ­ղու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման, կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ այլ կա­ռոյց­նե­րու օ­ժան­դա­կու­թեամբ նպաս­տե­լու ու­սու­ցիչ­նե­րու եւ դաս­տիա­րակ­նե­րու մաս­նա­գի­տա­կան յա­ռաջ­խա­ղաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու ընդ­լայն­ման մէջ՝ կազ­մա­կեր­պե­լով վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­ներ, «­Միտք սեր­մա­նի՛ր, ծառ տնկի՛­րե ու­սում­նա­կան ձեռ­նար­կի եւ այլ ու­սում­նա­կան նիւ­թե­րու հի­ման վրայ:
­Հիմ­նադ­րա­մը աշ­խա­տանք­ներ պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ նաեւ քա­ղա­քա­ցիա­կան կրթու­թեան եւ հա­մա­պա­տաս­խան կա­նո­նա­ւոր ա­ջակ­ցու­թիւն: