Ուր­բաթ՝ 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցո­ւած 13րդ­ ա­մե­նա­մեայ «­Դի­ջի­թեք» ցու­ցա­հան­դէ­սին ա­ռան­ձին տա­ղա­ւա­րով ներ­կա­յա­ցո­ւած է «Ին­ժե­նե­րա­կան քա­ղաք»ը:
«Ին­ժե­նե­րա­կան քա­ղաք»ի տա­ղա­ւա­րի մուտ­քին, հիւ­րե­րը կը դի­մա­ւո­րէ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ հա­ւա­քո­ւած ե­լեկտ­րա­կան ինք­նա­շար­ժը, որ ար­տադ­րո­ւած է «­Նե­շը­նըլ Ինսթ­րու­մընթս» (National Instruments) ըն­կե­րու­թեան եւ հայ մաս­նա­գէտ­նե­րու ջան­քե­րով:
­Տա­ղա­ւա­րին մէջ ներ­կա­յա­ցո­ւած են նաեւ տար­բեր հան­գոյց­ներ, ո­րոնք կ­՛ա­պա­հո­վեն ինք­նա­շար­ժի ինք­նա­վա­րու­թիւ­նը: ­Մաս­նա­ւո­րա­պէս, ինք­նա­վար ինք­նա­շար­ժին մաս կը կազ­մեն ռա­տիօ-տե­ղո­րո­շիչ­նե­րը, տե­սախցիկ­նե­րը, լէյ­զը­րով գոր­ծող «սքե­նըր»նե­րը: Ինք­նա­շար­ժը կ­՛աշ­խա­տի միայն ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեամբ: Ո­րոշ հան­գոյց­ներ պատ­րաս­տո­ւած են ­Հա­յաս­տա­նի մէջ, իսկ այլ մա­սեր նե­րա­ծո­ւած են, բայց ընդ­հա­նուր հա­մա­կար­գը ամ­բող­ջու­թեամբ հա­ւա­քո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ՝ 4էն 6 ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին:
«­Նե­շը­նըլ Ինսթ­րու­մընթս» ըն­կե­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ռու­բէն ­Սի­մո­նեան յայտ­նեց, որ այս նո­րա­ձեւ ե­լեկտ­րա­կան ինք­նա­շար­ժի գա­ղա­փա­րը հայ ճար­տա­րա­գէտ­նե­րը մտայ­ղա­ցած են 70ա­կան թո­ւա­կան­նե­րուն:
«­Մե­քե­նա­շի­նու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար նո­րու­թիւն չէ, դե­ռեւս 1975թ. ­Հա­յաս­տա­նում ա­ռա­ջին ան­գամ հա­ւա­քո­ւել է է­լեկտ­րա­մո­բիլ: ­Մենք միշտ ու­նե­ցել ենք այդ մշա­կոյ­թը եւ այս է­լեկտ­րա­մո­բի­լը այդ ին­ժե­նե­րա­կան մշա­կոյ­թի շա­րու­նա­կու­թիւնն է»,- ը­սաւ ­Ռու­բէն ­Սի­մո­նեան:
­Սի­մո­նեան յայտ­նեց, որ «Ին­ժե­նե­րա­կան քա­ղաք»ը կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­նա­չում ու­նե­ցող զա­նա­զան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու հետ՝ ա­ւելց­նե­լով.- «Օ­րի­նակ, մեր լու­ծում­նե­րից օգ­տա­գոր­ծում է հա­մաշ­խար­հա­յին Audi ըն­կե­րու­թիւ­նը: Աշ­խա­տում ենք նաեւ ռու­սա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րի հետ: ­Պա­տուէր­նե­րը շատ են, սա­կայն մեր նպա­տակն է ոչ միայն պա­տո­ւէր­ներն ա­ւե­լաց­նել, այ­լեւ՝ այս ուղ­ղու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նում զար­գաց­նել»:
Ն­շենք, որ «Ին­ժե­նե­րա­կան քա­ղաք»ը կը նա­խա­տե­սո­ւի կա­ռու­ցել Ե­րե­ւա­նի Ջր­վէժ թա­ղա­մա­սին մէջ: