­Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­րե­ւա­յին ա­ռա­ջին ինք­նա­շար­ժին ստեղ­ծու­մը կա­մա­ւոր­նե­րու եւ խան­դա­վառ­նե­րու ծրա­գիր է: ­Բան մը, զոր կը կա­տա­րեն մաս­նա­գի­տա­կան հա­ճոյ­քի հա­մար՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­րե­ւա­յին ե­լեկտ­րա­կան ինք­նա­շարժ­նե­րու ար­տադ­րու­թիւն հիմ­նե­լը:
«Ար­մէնփ­րես»ի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, ­Հա­յաս­տա­նի ու­ժա­նիւ­թի են­թա­կա­ռու­ցո­ւածք­նե­րու եւ բնա­կան պա­շար­նե­րու նա­խա­րա­րին տե­ղա­կա­լը յայտ­նեց, որ ա­սի­կա անձ­նա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մըն է, ո­րուն նպա­տա­կը ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­րե­ւա­յին ճար­տա­րա­գի­տու­թիւն­նե­րու, յատ­կա­պէս ե­լեկտրա­կան փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու հան­դէպ հե­տաքրք­րու­թիւն յա­ռա­ջաց­նելն է: «Ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը հե­տաքրք­րո­ւած ան­ձե­րու հետ եր­կու մա­սի բաժ­նե­ցինք. ա­ռա­ջի­նը՝ զե­րո­յէն ա­րե­ւա­յին ինք­նա­շարժ նա­խագ­ծել եւ կա­ռու­ցելն է, երկ­րոր­դը՝ գոր­ծող ո­րե­ւէ հին ինք­նա­շարժ ամ­բող­ջո­վին ե­լեկտ­րա­կան շար­ժի­չով ինք­նա­շարժ դարձ­նե­լը: Կ­՛ու­զենք ցոյց տալ, որ կա­րե­լի է գոր­ծող ինք­նա­շարժ­նե­րը փո­խել ե­լեկտ­րա­կան շար­ժի­չի։ ­Յոյս ու­նինք, որ հե­տա­գա­յին ա­նի­կա պի­տի դառ­նայ տա­րա­ծո­ւած փոր­ձա­ռու­թիւն ­Հա­յաս­տա­նի մէջ»,- յայտ­նեց ­Հայկ ­Յա­րու­թիւ­նեան:
Ըստ պաշ­տօ­նա­տա­րին՝ աշ­խար­հի ա­ռաջ­նա­կարգ ե­լեկտ­րա­կան ինք­նա­շարժ ար­տադ­րող ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը ի­րենց հիմ­նա­կան ճար­տա­րա­պետ­ներն ու աշ­խա­տա­կից­նե­րը կը գտնեն այն խում­բե­րէն, ո­րոնք կը մաս­նակ­ցին այս­պի­սի աշ­խա­տանք­նե­րու: Աւստ­րա­լիոյ մէջ գո­յու­թիւն ու­նի «ա­րե­ւա­յին մար­տահրա­ւէր» մրցու­մը, որ կը գոր­ծէ ա­ռա­ւել քան 30 տա­րի­նե­րէ ի վեր, եւ բո­լոր հա­մալ­սա­րան­նե­րը աշ­խոյժ կեր­պով կը մաս­նակ­ցին, իւ­րա­քան­չիւր խումբ կը նա­խագ­ծէ իր ա­րե­ւա­յին ինք­նա­շար­ժը: Այդ ինք­նա­շարժ­նե­րը պէտք է 3000 քմ. ճա­նա­պարհ կա­րե­նան անց­նիլ: «­Մենք եւս կ­՛ու­զենք այս­տեղ նման բան ստեղ­ծել՝ յոյս ու­նե­նա­լով, որ ո­րոշ հե­տաքրք­րու­թիւն պի­տի յա­ռա­ջաց­նենք մաս­նա­գէտ­նե­րու մօտ: Ա­նոնք այդ ուղ­ղու­թեամբ պի­տի աշ­խա­տին ա՛յն նպա­տա­կով, որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ դրո­ւի ա­րե­ւա­յին ե­լեկտրա­կան ինք­նա­շարժ­նե­րու ար­տադ­րու­թիւն»,- ը­սաւ փոխ-նա­խա­րա­րը: