Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Յու­նաս­տա­նի հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի տնօ­րի­նու­մով եւ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով, Կի­րա­կի՝ 22 Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման տօ­նին առ­թիւ։
Այս ա­ռի­թով, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ եւս, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս վրդ. Փա­շա­յեա­նի եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք եւ Դ­րօ­շա­կի օրհ­նու­թիւն։Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թան­քէն ան­մի­ջա­պէս ետք, հայր սուր­բը անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նու­թեան վե­րա­շի­նու­թեան, անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց ան­ցեա­լէն դէ­պի ներ­կայ ըն­թա­ցող բո­լոր հիմ­նախն­դիր­նե­րուն ու ա­ղօթք բարձ­րա­ցուց առ Աս­տո­ւած, որ­պէս­զի Հա­յաս­տան ժո­ղո­վուր­դը իր ձեռ­քով ամ­րաց­նէ իր ան­կա­խու­թիւնն ու պայ­ծա­ռաց­նէ զայն, ի փառս հա­յոց բա­նա­կին եւ պե­տա­կա­նու­թեան։
Ա­ւար­տին, եր­գո­ւե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ազ­գա­յին քայ­լեր­գը։