Հայ-յունական բարեկամութեան նուիրուած հոյակապ յուշարձանի բացում Նէա Զմիռնիի մէջ

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­կո­թո­ղէն՝ ծա­նօթ իբ­րեւ «­Զան­գակ» իր ա­նո­ւա­նու­մով, կարճ հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ, Նէա Զ­միռ­նիի կեդրո­նա­կան ըն­դար­ձակ հրա­պա­րա­կին կից գտնո­ւող Քա­րի­լու հրա­պա­րա­կին վրայ, իր տե­ղը գտաւ հայ-յու­նա­կան բա­րե­կա­մու­թիւ­նը խորհր­դան­շող գե­ղե­ցիկ յու­շար­ձան մը։
Յու­նա­կան մար­մա­րով քան­դա­կուած կո­թո­ղը գործն է հայ­րե­նիք ծնած ու եր­կար տա­րի­ներ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծած ա­նո­ւա­նի քան­դա­կա­գործ եւ նկա­րիչ Ա­րամ Թո­րո­սի։ Յու­շա­կո­թո­ղը ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ շնոր­հիւ Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ Մա­նու­կեան» կո­մի­տէի եւ Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան բազ­մա­մեայ գոր­ծակ­ցու­թեան։ Ա­նոր գա­ղա­փա­րը ի­րա­կա­նու­թիւն դար­ձաւ Նէա Զ­միռ­նիի հա­յազ­գի փոխ­քա­ղա­քա­պետ Վա­կէ­լի Խա­չա­տու­րեա­նի ա­ռա­ջար­կին եւ քա­ղա­քա­պե­տին ու քա­ղա­քա­պե­տու­թեան խոր­հուր­դի ո­րո­շու­մին վրայ, իսկ ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ կո­մի­տէի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։
Կի­րա­կի, 28 Մա­յիս 2023-ի ե­րե­կո­յեան, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան հռչակ­ման 105-ա­մեա­կի նշա­նա­կա­լից օ­րը, ան­նա­խըն­թաց հայ եւ յոյն բազ­մու­թիւն մը ներ­կայ ե­ղաւ հրա­պա­րա­կին վրայ, յար­գե­լու հա­մար եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու դա­րա­ւոր բա­րե­կա­մու­թեան նո­ւի­րո­ւած կո­թո­ղի բա­ցու­մը։
Ներ­կայ էին Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պետ Ս­թաւ­րոս Ծու­լա­քիս, փոխ­քա­ղա­քա­պետ Վա­կէ­լիս Խա­չա­տու­րեան, նախ­կին նա­խա­րար եւ այժ­մու ե­րես­փո­խան Խա­րիս Թէո­խա­րիս, քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի բազ­մա­թիւ ան­դամ­ներ, Հա­յաս­տա­նի մէջ Յու­նաս­տա­նի ա­ռա­ջին դես­պան եւ հայ-յու­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան լի­կա­յի փոխ­նա­խա­գահ Լէո­նի­տաս Խ­րի­սան­թո­փու­լոս եւ այլ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ։
Հայ­կա­կան կող­մէն ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ ե­լոյ­թը պա­տո­ւե­ցին յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեան, Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ Յով­սէփ թ.ծ.վ. Պէ­զա­զեան, Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Պա­րէտ քհնյ. Խա­չե­րեան, Հ.Հ. փոխ դեսպան տիկ. Աննա Մկրտչեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Թագ­ւոր Յո­վա­կի­մեան եւ ան­դամ­նե­րը, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ Յա­րու­թիւ­նեան եւ ան­դամ­նե­րը, շրջան­նե­րու կո­մի­տէ­նե­րու, Հ.Կ.­Խա­չի, Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։
Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց ընկ. Ար­շա­լոյս Սափ­րի­չեան, որ հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն լե­զու­նե­րով անդ­րա­դար­ձաւ օ­րո­ւան զոյգ ի­մաստ­նե­րուն։ Ան մաս­նա­ւո­րա­պէս շեշ­տեց.
«Շ­նոր­հա­ւո՛ր Մա­յիս 28: Այ­սօր հա­յե­րուս կա­րե­ւո­րա­գոյն ազ­գա­յին տօնն է: Դա­րե­րու ստրկու­թե­նէն ետք, ցե­ղասպա­նու­թեան ար­հա­ւիր­քէն ետք, ահ­ռե­լի պայ­ման­նե­րու տակ, 1918-ի այս օ­րը հայ ազ­գը մէկ բռունցք դար­ձաւ ու փիւ­նի­կի նման կո­տո­րա­ծի ու ա­ւե­րի մո­խիր­նե­րէն յառ­նե­լով, իր անձ­նու­րաց ղե­կա­վա­րու­թեամբ ու գո­յա­տեւ­ման ան­կոտ­րում կամ­քով, կեր­տեց ա­զատ ու ան­կախ Հա­յաս­տա­նը:
«­Մենք մեզ ճանչ­նանք Սար­դա­րա­պա­տէն», կը յոր­դո­րէ մեր մեծ բանաստեղծ Պա­րոյր Սե­ւակ: Մենք մեր ձեռ­քով կը կեր­տենք մեր ներ­կան ու ա­պա­գան: Մեր ինք­նո­րոշ­ման ու ա­զատ ապ­րե­լու տեն­չան­քը սոսկ քմա­հա­ճոյք չէ՛, այլ մարդ­կա­յին հիմ­նա­կան ի­րա­ւունք: Ար­ցա­խի մէջ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ուխ­տած են ապ­րիլ ու ա­րա­րել ա­զա՛­տօ­րէն ի­րենց պա­պե­նա­կան հո­ղե­րուն վրայ: Ո՛չ ոք կրնայ ի­րենց­մէ խլել այդ ի­րա­ւուն­քը: Սար­դա­րա­պա­տի խեն­թե­րը վկայ, մենք կրկի՛ն ոտ­քի պի­տի կանգ­նինք ու յաղ­թա­նա­կի դրօշ պի­տի պար­զենք:
Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,
Երբ ամ­բողջ աշ­խար­հը ան­տար­բեր կը մնայ Ար­ցա­խի մէջ կա­տա­րո­ւող նոր ո­ճի­րին դի­մաց, յոյժ կա­րե­ւոր է կա­տա­րել այ­սօր մեր ազ­գա­յին տօ­նի օ­րը, բա­ցու­մը այս նոր յու­շար­ձա­նին, որ կը խորհր­դան­շէ յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մու­թիւ­նը:
Մենք դա­րեր շա­րու­նակ զու­գա­հեռ ու­ղի­նե­րով քա­լած ենք: Դառն ճա­կա­տա­գի­րը զրկեց հա­յերս ու յոյ­նե­րը մեր տուն ու տե­ղէն: Գաղ­թա­կան հա­սած ենք հիւ­րըն­կալ Յու­նաս­տան ու բաժ­նած ենք ցա­ւը, կա­րօտն ու պա­տառ մը հա­ցը մեր եղ­բայր­նե­րուն՝ յոյ­նե­րուն հետ:
Գ­րե­թէ հա­րիւր տա­րի ետք, Հ.Յ.Դ. Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ջան­քե­րուն եւ Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ազ­նիւ ա­ջակ­ցու­թեան շնոր­հիւ, այ­սու­հե­տեւ քա­ղա­քի ա­մե­նա­բա­նուկ հրա­պա­րա­կին վրայ կը զե­տե­ղո­ւի յու­շար­ձան մը, որ կը պա­տո­ւէ մեր ազ­գե­րու մի­ջեւ բա­րե­կա­մու­թիւնն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը:
Շ­նոր­հա­կալ ենք Նեա Զ­միռ­նի: Շ­նոր­հա­կալ ենք պա­րոն Ծու­լա­քիս: Շ­նոր­հա­կալ ենք պա­րոն Խա­չա­տու­րեան»:
Իր սրտի խօս­քը հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ար­տա­սա­նե­լու փոխ­քա­ղա­քա­պետ Վա­կէ­լիս Խա­չա­տու­րեան, որ յու­զու­մով անդ­րա­դար­ձաւ յու­շա­կո­թո­ղի ի­րա­կա­նաց­ման ամ­բողջ ծրա­գի­րին։ Ան նշում կա­տա­րեց ա­ւե­լի քան 24 տա­րի շրջա­նի հայ գա­ղու­թին եւ Հ.Յ.Դ. մար­մի­նին հետ սերտ գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին, ո­րուն շնոր­հիւ բազ­մա­թիւ ծրա­գիր­ներ ի­րա­կա­նա­ցան, ա­ւե­լի մօտ բե­րե­լով հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ան­քակ­տե­լի բա­րե­կա­մու­թիւ­նը։ Ան յայտ­նեց, թէ ի­րեն հա­մար սրբա­զան պար­տա­կա­նու­թիւն եւ բա­րո­յա­կան մեծ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն է իր հան­րա­յին դիր­քե­րէն ծա­ռա­յել հայ տար­րը ու եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հա­սա­րա­կաց պատ­մու­թիւ­նը։
Հ.Յ.Դ. «Ա. Մա­նու­կեան» կո­մի­տէին կող­մէ յու­նա­րէն խօ­սե­ցաւ ընկ. Սեր­գօ Գու­յում­ճեան, ո­րուն խօս­քը կու տանք ա­ռան­ձին։
Ա­պա, յու­շա­կո­թո­ղի քան­դա­կա­գործ Ա­րամ Թո­րոս, իր շնոր­հա­կա­լու­թեան խօս­քը ար­տա­սա­նեց, որ ուղ­ղո­ւած էր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ կո­մի­տէին։
Պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մէն ա­ռաջ, օ­րո­ւան նա­խա­գա­հու­հին ներ­կա­յա­ցուց յու­շա­կո­թո­ղի ի­մաս­տը ու ա­նոր վրայ տեղ գտած պատ­մա­կան ու ազ­գա­յին խորհր­դա­նիշ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ հե­ղի­նա­կի՝ ա­րո­ւես­տա­գէտ Ա­րամ Թո­րո­սի կեն­սագ­րու­թեան։
Յու­զու­մի եւ ո­գե­ւո­րու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ, Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նոր­դը, Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տը եւ Հ.Յ.Դ. Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ընկ. Ար­ման Գ­րի­գո­րեան միաս­նա­բար կա­տա­րե­ցին յու­շար­ձա­նի բա­ցու­մը, ժո­ղո­վուր­դի ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րուն տակ։ Յու­զու­մը իր գա­գաթ­նա­կէ­տին հա­սաւ, երբ լսո­ւե­ցան Հա­յաս­տա­նի եւ Յու­նաս­տա­նի ո­գերգ­նե­րը։
Յայ­տա­գի­րի վեր­ջին մա­սը կը պա­րու­նա­կէր գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բա­ժին, ո­րուն մաս կազ­մե­ցին Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­նօր» պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան ե­րեք պա­րե­րով, պա­րու­սու­ցու­թեամբ Էտ­կար Է­կեա­նի եւ Ան­նա Պօ­ղո­սեա­նի։ Ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան «Ցն­ծու­թիւն», «­Նի­նօ» եւ «Հ­զօր Հա­յաս­տան» պա­րե­րը, ո­րոնք խան­դա­վա­ռե­ցին ներ­կա­նե­րը։
Ա­պա, յոյն երգ­չու­հի Անտ­րո­մա­խի Ք­սե­նու եւ ա­րո­ւես­տա­գէտ­ներ Խ­րիս­թոս Քու­մու­սիս ու Անտ­րէաս Քա­լո­ղե­րաս յա­ջո­ղու­թեամբ կա­տա­րե­ցին հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան ծա­նօթ եր­գեր։
Օ­րո­ւան նա­խա­գա­հու­հիին փակ­ման խօս­քով վերջ գտաւ հայ եւ յոյն բա­րե­կա­մու­թեան նո­ւի­րո­ւած յու­շա­կո­թո­ղի բաց­ման յու­զիչ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Ա­րո­ւես­տա­գէտ եւ քան­դա­կա­գործ
Ա­րամ Թո­րոս

Ա­րամ Թո­րոս ծնած է Ե­րե­ւան։ Փոքր տա­րի­քէն ան ցոյց տուաւ բա­ցա­յայտ սէր եւ տա­ղանդ գծագրու­թեան ու քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան ա­րո­ւես­տին հան­դէպ։ Իր պա­տա­նե­կան տա­րի­նե­րէն ան նաեւ ծա­նօթ դար­ձաւ իր յօ­դո­ւած­նե­րով ա­րո­ւես­տի պար­բե­րա­թեր­թե­րու մէջ։ Իր ու­սու­մը կա­տա­րեց Հա­յաս­տա­նի ա­րո­ւես­տի բարձ­րա­գոյն ու­սում­նա­րա­նէն ներս։
Ա­ւե­լի քան 27 տա­րիէ ի վեր հաս­տա­տո­ւած է Թե­սա­ղո­նի­կէ եւ ան­դամ է Հիւ­սի­սա­յին Յու­նաս­տա­նի քան­դա­կա­գործ­նե­րու ու գծագ­րիչ­նե­րու միու­թիւն­նե­րուն։
Իր գլխա­ւոր ի­րա­գոր­ծում­նե­րէն ե­ղած է Խալ­քի­տի­քիի ե­կե­ղեց­ւոյ մը սրբան­կար­նե­րու լրիւ վե­րա­կանգ­նու­մը, իսկ զա­նա­զան քան­դակ­ներ զե­տե­ղո­ւած են շրջա­նի այլ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մէջ։
Մաս կազ­մած է բազ­մա­թիւ ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու Յու­նաս­տա­նի եւ ար­տա­սահ­մա­նի մէջ, ինչ­պէս նաեւ իր ան­հա­տա­կան ե­լոյթ­նե­րով գրա­ւած է ա­րո­ւես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը։ Ար­ժա­նա­ցած է յա­տուկ մրցա­նա­կի Փա­րի­զի մէջ ցու­ցադ­րած իր գոր­ծե­րուն հա­մար, իսկ 2023-ին Յու­նաս­տա­նին մէջ ան ստա­ցաւ ա­ռա­ջին եւ երկ­րորդ պար­գե­ւը իր մար­մա­րեայ ստեղ­ծա­գործու­թիւն­նե­րուն հա­մար։

Ի՞նչ կը խորհր­դան­շէ յու­շա­կո­թո­ղը

Յու­նա­կան սպի­տակ մար­մա­րով քան­դա­կո­ւած յու­շա­կո­թո­ղը իւ­րա­յա­տուկ ստեղծագործութիւն մըն է, ո­րուն վրայ կ­՚ար­տա­ցո­լան հայ մշա­կոյ­թի ա­մէ­նէն յատ­կան­շա­կան նմուշ­նե­րը։ Ա­րե­ւը՝ որ­պէս լոյ­սի, բա­րու­թեան եւ ար­դա­րու­թեան խորհր­դա­նիշ, զոյգ Մա­սիս­նե­րը, Նու­ռը՝ որ­պէս վե­րած­նուն­դի ու բա­րօ­րու­թեան նշան, Որ­թա­տուն­կը՝ որ­պէս Հա­յաս­տա­նի ա­նուշ գի­նիի հա­զա­րա­մեայ գանձ, Ար­ծի­ւը՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի քա­ջու­թեան ու խի­զա­խու­թեան խորհր­դա­նիշ։ Խոր Վի­րա­պը կը յի­շեց­նէ, թէ հայ ժո­ղո­վուր­դը 301 թո­ւա­կա­նին ա­ռա­ջին ըն­դու­նեց քրիս­տո­նէա­կան հա­ւատ­քը, իսկ Ար­ցա­խի խորհր­դա­նի­շը՝ Մա­միկն ու Պա­պի­կը, կը կանգ­նի մեր խրոխտ լեռ­նե­րուն վրայ, հա­յը կը կա­պէ իր ար­մատ­նե­րուն ու կը յի­շեց­նէ, թէ «­Մենք ենք մեր սա­րե­րը»։

Ընկ. Սեր­գօ Գու­յում­ճեա­նի խօս­քը

Η ανέγερση αυτού του Μνημείου Ελληνοαρμενικής Φιλίας πραγματοποιείται σε μια πολύ σημαντική ημέρα για τον αρμενικό λαό, καθώς συμπίπτει με την 105η επέτειο των νικηφόρων μαχών κατά των τουρκικών στρατευμάτων του Κεμάλ, στο Γαρακιλισέ, το Πασαμπαράν και το Σαρνταραμπάτ, και της ανακήρυξης της πρώτης Ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, στις 28 Μαΐου του 1918.
Η ημέρα αυτή είναι σημαντική, γιατί ο αρμενικός λαός απέκτησε την ανεξαρτησία του, μετά από 8 και πλέον αιώνες υποτέλειας στους Οθωμανούς.
Ανεξαρτησία και εθνική κρατική υπόσταση, που μπορεί να μην κράτησε πολύ, όμως ήταν η κινητήρια δύναμη, ώστε μετά από εβδομήντα χρόνια σοβιετικής κυριαρχίας, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο λαός να διεκδικήσει και να ανακηρύξει την δεύτερη ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Αρμενίας, στις 21 Σεπτεμβρίου του 1991.
Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην ελληνοαρμενική φιλία.
Μια φιλία που έχει την αφετηρία της χιλιάδες χρόνια πίσω και μπορεί να τεκμηριωθεί με πολλά και αδιάσειστα ιστορικά γεγονότα. Αυτό είναι έργο των ιστορικών και ίσως θέμα για μια άλλου είδους εκδήλωση. Εμείς ας έλθουμε στο σήμερα, προσεγγίζοντας το θέμα από μια διαφορετική οπτική.
Ελληνοαρμενική φιλία, είναι ο συναισθηματικός δεσμός των δύο λαών. Πιο απλά, τα συναισθήματα που νοιώθουν οι άνθρωποι που ανήκουν στα δύο έθνη, ο ένας για τον άλλον. Η αγάπη του Γιώργου για παράδειγμα, προς τον Κεβόρκ ή της Μαρίας προς την Μαριάμ, (όπως είναι αντίστοιχα τα ονόματα στη κάθε γλώσσα).
Όσων έζησαν, αλλά και όλων μας, που συνεχίζουμε να ζούμε μαζί, από την Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη, από τον Πόντο στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αρμενία, στο Αρτσάχ και σε ολόκληρη την υφήλιο.
Είναι αυτό που νοιώθουν οι Έλληνες για τους Αρμενίους, στις 24 του Απρίλη, επέτειο της Αρμενικής Γενοκτονίας. Και αυτό που νοιώθουν οι Αρμένιοι για τους Πόντιους, στις 19 του Μάη, επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Τα αισθήματα που μοιραζόμαστε όλοι μας στις 14 του Σεπτέμβρη, επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής και στις 20 του Ιούλη, επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Εν τέλει, αυτό που νοιώθουμε όλοι, κάθε φορά που ο κοινός γείτονάς μας ξεχνά τις θεωρητικές υποσχέσεις «καλής» γειτονίας και απειλεί Ελλάδα ή Αρμενία.
Ελληνοαρμενική φιλία, είναι οι πράξεις μας, όπως η άμεση βοήθεια που προσέφερε η Ελλάδα στην Αρμενία μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1988.
Όπως το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα, κατά τον πρόσφατο πόλεμο που εξαπέλυσαν το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία, κατά του Αρτσάχ και της Αρμενίας, τον Σεπτέμβρη του 2020.
Ελληνοαρμενική φιλία είναι επίσης γνώριμοι τόποι και εκφράσεις πολιτισμού.
Εμείς, εδώ στη Νέα Σμύρνη, έχουμε έναν ακόμη λόγο να αισθανόμαστε υπερήφανοι, καθώς μόλις μερικές δεκάδες μέτρα πιο κάτω, στην πλατεία Χρυσοστόμου ή Πάρκο Εθνικής Μνημοσύνης, όπως ονομάζεται σήμερα, πριν από 44 χρόνια, τον Απρίλη του 1979, η πόλη αυτή είχε το θάρρος, κάτω από αντίξοες συνθήκες και πιέσεις, να στήσει την θρυλική πιά «Καμπάνα» του γλύπτη Βασίλη Καπάνταη, το μνημείο αφιερωμένο στην Γενοκτονία των Αρμενίων και να συμπεριληφθεί έτσι μεταξύ των πρώτων πόλεων παγκοσμίως, που είχαν τολμήσει κάτι ανάλογο.
Και αυτό ήταν μόνο η αρχή.
Η Νέα Σμύρνη έχει εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια αδελφοποιηθεί με την πόλη Σισιάν της ιστορικής επαρχίας Σιουνίκ της Αρμενίας.
Απόδειξη γνήσιας αδελφικής φιλίας και πραγματικής αλληλεγγύης μεταξύ λαών και ανθρώπων.
Αλλά και εμπειρίες ζωής ήταν, οι μικτές αποστολές του Δήμου και της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής στην Αρμενία, το οδοιπορικό στο Αρτσάχ, οι αποστολές βοήθειας στο Σισιάν, η φιλοξενία πολιτιστικών ομάδων από την Αρμενία στις Ιωνικές Γιορτές, και πολλά ακόμη.
Ελληνοαρμενική φιλία είναι οι άνθρωποι, που όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλλαν στην ενίσχυση αυτών των δεσμών και στην σφυρηλάτηση αυτής της φιλίας. Και είναι πολλοί οι άνθρωποι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε όλους.
Επιτρέψτε μου όμως, σε αυτήν την παρέμβασή μου, να κάνω έκκληση στην επιείκεια σας και να αναφερθώ μόνο σε έναν από αυτούς.
Και αναφέρομαι στον Βαγγέλη Χατζατουριάν, που ταυτόχρονα είναι Βαγγέλης, είναι και Χατζατουριάν.
Που, ως Βαγγέλης, υπηρετεί την ελληνική πατρίδα του, μέσα από την κοινωνική του προσφορά στον Δήμο. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η προσφορά του στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, και οι πρωτοβουλίες, οι πράξεις και το έργο του έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί σε πανελλήνια κλίμακα, τόσο από τους απλούς πολίτες, όσο και από επίσημους φορείς.
Που ταυτόχρονα όμως, ως Χατζατουριάν, υπηρετεί και την αρμενική πατρίδα του, εκεί που έχει τις ρίζες του, μέσα από τις πολλές επισκέψεις του στην Αρμενία και το Αρτσάχ, μέσα από τα τρία υπέροχα λευκώματα που έχει ήδη εκδώσει, το «Αρμενία – Πέτρα και Πολιτισμός», το «Ναγκόρνο Καραμπάχ», και το «Μαρτύρων Μνημεία», καθώς και το υπό έκδοση τέταρτο λεύκωμα του που θα είναι αφιερωμένο στα «Χατσκάρ» της Αρμενίας. Αυτά και πολλά ακόμη, που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.
Είναι άλλωστε κοινό μυστικό, πως και το μνημείο, του οποίου θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια σε λίγο, αποτελεί έμπνευση του ιδίου, και πρότασή του, που υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, και που σήμερα αποκτά σάρκα και οστά. Σ’ ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη. Είμαστε υπερήφανοι για σένα και ως Έλληνες και ως Αρμένιοι.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ φυσικά και τον καλλιτέχνη Αράμ Τορός, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και δημιούργησε αυτό το υπέροχο έργο, που θα αποκαλυφθεί σε λίγο, ενώπιον όλων μας.
Αγαπητοί φίλοι,
Η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ κρίσιμη για τον αρμενικό λαό, καθώς η Κυβέρνηση της Αρμενίας, κάτω από ασφυκτικές διεθνείς πιέσεις δυστυχώς, ετοιμάζεται να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία, όπως αρέσκονται να την ονομάζουν, η οποία αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού του Αρτσάχ, ευρύτερα γνωστού ως Ναγκόρνο Καραμπάχ, και με την οποία θα δέχεται το ιστορικά αρμενικό Αρτσάχ, ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν.
Το Αρτσάχ και ο λαός του, που εδώ και για σχεδόν έξι μήνες, βρίσκεται αποκλεισμένο από τον έξω κόσμο, κάνει έκκληση σε όλους μας για συμπαράσταση.
Άραγε μια εθνική τραγωδία είναι προ των πυλών; Όπως και να έχει, πέρα από πολιτικές αναλύσεις και στάσεις, τα σημαντικά ερωτήματα παραμένουν ίδια.
Θα αφεθεί ο λαός του Αρτσάχ, έρμαιο στις εθνοκαθαρτικές διαθέσεις του Αζερμπαϊτζάν;
Θα πάει χαμένος ο αγώνας και το αίμα χιλιάδων νεκρών που έπεσαν για την ελευθερία;
Εμείς λέμε όχι. Όχι σε μια τέτοιου είδους επιβεβλημένη ανειλικρινή συμφωνία.
Ο αρμενικός λαός λέει όχι, και θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις, για να αποτραπεί αυτό το έγκλημα, για να παραμείνει το Αρτσάχ αρμενικό, και ο λαός του να συνεχίζει να ζει ελεύθερα στα εδάφη του.
Οι αγώνες των λαών δεν πάνε χαμένοι, όσο δύσκολοι κι αν είναι. Σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε όλους τους φίλους μας στο πλευρό μας.
Για να μπορέσουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, το επόμενο μνημείο, που θα αναγείρουμε στην πόλη μας, να είναι αφιερωμένο στο ελεύθερο και υπερήφανο Αρτσάχ.
Σας ευχαριστώ πολύ.