Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 105-ամեակ՝
Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ

Կի­րա­կի, 28 Մա­յիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ան­կա­խու­թեան 105-ա­մեա­կին ա­ռի­թով, Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ, կա­տա­րո­ղու­թեամբ՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի Հո­գե­ւոր Հո­վիւ Ե­ղիա աբղ. Մալ­խա­սեա­նին եւ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ ե­կե­ղեց­ւոյս սար­կա­ւագ­նե­րուն: Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք, դրօ­շա­կի օրհ­նու­թիւն եւ պաշ­տօ­նա­կան հո­գե­հան­գիստ՝ Սար­դա­րա­պա­տի դիւ­ցա­զուն­նե­րուն հո­գի­նե­րուն հա­մար:
­Յե­տոյ, Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հայր սուր­բին գլխա­ւո­րու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ 28 Մա­յիս 1918-ի ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած պատ­մա­կան դէպ­քե­րուն մա­սին ներ­կա­յա­ցում, Թե­սա­ղո­նի­կէի ե­րի­տա­սարդ հա­յու­հի­նե­րէն՝ Ա­լեք­սիա Ռա­ֆաէ­լի­տո­ւի կող­մէ:
Ա­ւար­տին, հայր սուր­բը իր կար­գին, ներ­կայ հա­յոր­դի­նե­րուն անդ­րա­դար­ձաւ Ան­կա­խու­թեան մարմ­նա­ւո­րած ար­ժէ­քին մա­սին` դի­տել տա­լով, որ ա­նի­կա հա­յու­թեան պատ­մու­թեան մէջ իւ­րա­յա­տուկ թո­ւա­կան է, ո­րով­հե­տեւ ա­նի­կա հիմ­քը հան­դի­սա­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին պե­տա­կա­նու­թեան եւ հա­յու ա­զատ կամ­քին, ա­զա­տա­տենչ ու ան­կա­խու­թեան ձգտող ո­գիին դրսե­ւոր­ման: Հայր սուր­բը ներ­կա­նե­րուն հետ քննար­կեց նաեւ Հա­յաս­տա­նէն ներս տի­րող վեր­ջին ա­նըն­դու­նե­լի դէպ­քե­րը ու ա­նոր դի­մաց Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ ար­ժա­նըն­տիր գա­հա­կալ Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին կոչն ու կե­ցուած­քը: ­Հան­դի­սու­թիւ­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ «­Սար­դա­րա­պատ» յաղ­թեր­գով եւ «­Մեր Հայ­րե­նիք» քայ­լեր­գով: ­Հուսկ, Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դին կող­մէ տե­ղի ու­նե­ցաւ սուր­ճի հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

ԹՂԹԱԿԻՑ