Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վը ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ միա­ձայն ըն­դու­նեց «Ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րու կող­մէ ի­րենց վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ գտնո­ւող Ի­րա­քի ­Հան­րա­պե­տու­թեան տա­րածք­նե­րու մէջ ե­զի­տի ժո­ղո­վուր­դին նկատ­մամբ 2014ին ի­րա­կա­նա­ցո­ւած ցե­ղաս­պա­նու­թեան դա­տա­պարտ­ման մա­սին» նա­խա­գի­ծը:
­Նա­խա­գի­ծը դրո­ւե­ցաւ քո­ւէար­կու­թեան եւ ըն­դու­նո­ւե­ցաւ 91 կողմ եւ 1 ձեռն­պահ ձայ­նե­րու յա­րա­բե­րակ­ցու­թեամբ:
­Նա­խա­գիծ-յայ­տա­րա­րու­թեան հե­ղի­նակ­նե­րուն` ազ­գու­թեամբ ե­զի­տի պատ­գա­մա­ւոր ­Ռուս­տամ ­Մախ­մու­դեա­նին, ­Վահ­րամ ­Բաղ­դա­սա­րեա­նին եւ Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեա­նին միա­ցած են նաեւ` ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան խմբակ­ցու­թիւ­նը, «­Ծա­ռու­կեան ­Դա­շինք» խմբակ­ցու­թիւ­նը,­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան խմբակ­ցու­թիւ­նը,«Ելք ­Դա­շինք» խմբակ­ցու­թիւ­նը:
­Նախ­քան քո­ւէար­կու­թիւ­նը՝ հան­րա­պե­տա­կան ­Սա­մո­ւէլ ­Ֆար­մա­նեան նշած է, որ ը­րած է ա­ռա­ջարկ­ներ, ո­րոնք կար­ծես թէ չեն ըն­դու­նո­ւած հե­ղի­նակ­նե­րուն կող­մէ.- «Ո՛չ մէկ ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման բա­նա­ձե­ւի մէջ ճա­նա­չում բա­ռը չ­՛օգ­տա­գոր­ծո­ւիր, մենք շատ եր­կիր­ներ կը մե­ղադ­րենք ընտ­րո­վի վե­րա­բեր­մուն­քի հա­մար, մենք ալ նոյ­նը չը­նենք ու ամ­բող­ջու­թեամբ դա­տա­պար­տենք»,- կոչ ը­րած է ան: