2 ­Յու­նի­սին, Ա­թէն­քի մէջ իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Զի­նեալ ու­ժե­րու նախ­կին ընդ­հա­նուր հրա­մա­նա­տար, զօ­րա­վար ­Մի­խա­յիլ ­Քոս­թա­րա­քոս։
Ան ծնած էր 1956-ին եւ իր ու­սու­մը կա­տա­րած էր ­Յու­նաս­տա­նի սպա­յից վար­ժա­րա­նին մէջ։ Այ­նու­հե­տեւ, տի­րա­ցած էր կա­րե­ւոր պաշ­տօն­նե­րու իր զի­նո­ւո­րա­կան աս­պա­րէ­զէն ներս, ինչ­պէս նաեւ իր ու­սու­մը ընդ­լայ­նած էր Ա­թէն­քի Ի­րա­ւա­բա­նա­կան հա­մալ­սա­րա­նին եւ ա­ւե­լի յե­տոյ ստա­ցած էր մա­գիստ­րո­սի տիտ­ղոս քա­ղա­քա­կան եւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ուս­մանց մէջ։
2011-15 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին ան պաշ­տօ­նա­վա­րեց որ­պէս ­Յու­նաս­տա­նի Ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան Գլ­խա­ւոր շտա­պի պետ։ ­Նոյն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, սերտ կա­պեր մշա­կեց ­Հա­յաս­տա­նի ­Զի­նեալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան հետ, ո­րուն ըն­թաց­քին ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցան կա­րե­ւոր ի­րա­գոր­ծում­ներ։
­Զօ­րա­վար ­Մի­խա­յիլ ­Քոս­թա­րա­քո­սի պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին ստեղ­ծո­ւած երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ըն­դար­ձակ դաշ­տին մա­սին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի նախ­կին ռազ­մա­կան կցորդ եւ թեր­թիս սերտ բա­րե­կամ ­Սա­մո­ւէլ ­Ռա­մա­զեան քա­նի մը հե­տաքրք­րա­կան տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց, ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նենք ստո­րեւ։ ­Զօ­րա­վար ­Մի­խա­յիլ ­Քոս­թա­րա­քոս, որ­պէս ­Յու­նաս­տա­նի ­Զի­նեալ ու­ժե­րու ընդ­հա­նուր հրա­մա­նա­տար, եր­կու ան­գամ ըն­դու­նած է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Զի­նեալ ու­ժե­րու իր պաշ­տօ­նակի­ցը՝ 2012-ի ­Նո­յեմ­բե­րին եւ 2014-ի ­Սեպ­տեմ­բե­րին: ­Կայա­ցած էին ընդ­լայ­նո­ւած խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ ­Յու­նաս­տա­նի ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րա­կան կազ­մին հետ եւ քննար­կո­ւած էին երկ­կող­մա­նի ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցեր։ 28 ­Յու­նո­ւար 2013-ին, Հ.Հ. ­Զի­նեալ ու­ժե­րու օ­րո­ւան նո­ւի­րո­ւած տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին Ա­թէն­քի մէջ, ­Մի­խա­յիլ ­Քոս­թա­րա­քոս պար­գե­ւատ­րո­ւած էր ­Հա­յաս­տա­նին կող­մէ յու­շա­տախ­տա­կով մը, ինչ­պէս նաեւ յա­տուկ ե­լոյթ ու­նե­ցած էր։ 25 ­Սեպ­տեմ­բեր 2013-ին, ­Քոս­թա­րա­քոս պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ գտնո­ւած էր Ե­րե­ւան ու ըն­դու­նո­ւած էր Հ.Հ. նա­խա­գա­հին ու իր պաշ­տօ­նա­կի­ցին կող­մէ։ Այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, ստո­րագ­րո­ւած էր ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան 2014-ի ծրա­գի­րը։ ­Նոյն ա­ռի­թով, յոյն զօ­րա­վա­րը շեշ­տած էր, թէ երկ­կող­մա­նի գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ու­նի ռազ­մա­վա­րա­կան բնոյթ եւ յե­նո­ւած է եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու պատ­մա­կան կա­պե­րուն վրայ։ 27 ­Յու­նո­ւար 2014-ին, Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի հրա­մա­նին հա­մա­ձայն, զօ­րա­վար ­Քոս­թա­րա­քո­սին յանձ­նո­ւած էր ­Հա­յաս­տա­նի ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան «­Ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար» շքան­շա­նը, դար­ձեալ ­Հա­յաս­տա­նի բա­նա­կի օ­րո­ւան ա­ռի­թով։
Իր ու­նե­ցած ե­լոյ­թին մէջ, յոյն զի­նո­ւո­րա­կա­նը շեշ­տած էր, թէ հայ-յու­նա­կան ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կ­՚ըն­թա­նայ վստահ զար­գաց­ման ու­ղիով՝ իր շահ եր­կու եղ­բայ­րա­կից եր­կիր­նե­րուն եւ ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն։
Ան դրո­ւա­տի­քով խօ­սած էր ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ու­սա­նող սպա­նե­րուն մա­սին, պա­տիւ հա­մա­րե­լով գե­րա­զանց պատ­րաս­տու­թեան տէր հայ ու­սա­նող­նե­րու եւ սպա­նե­րու զար­գա­ցու­մը ­Յու­նաս­տա­նի ռազ­մա­կան վար­ժա­րան­նե­րէն ներս։ 2015-ի Ապ­րի­լին, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ա­մեա­կի նշում­նե­րու ծի­րէն ներս, զօ­րա­վար ­Մի­խա­յիլ ­Քոս­թա­րա­քոս մաս­նակ­ցած էր քա­ղա­քա­կան կեդ­րո­նա­կան ե­լոյ­թին Ա­թէն­քի մէջ, ա­պա ­Յու­նաստա­նի ­Զի­նեալ ու­ժե­րու ա­նու­նով դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղած էր ­Սին­տաղ­մա­յի Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի յու­շա­դամ­բա­նին առ­ջեւ։