Հայազգի Խրիսթոս Ղալիլէաս նշանակուեցաւ Թեսաղոնիկէի համերգասրահի տնօրէն

0
754

­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հը վեր­ջերս ու­նե­ցաւ նոր գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տնօ­րէն։ ­Մի­ջազ­գա­յին համ­բաւ ստա­ցած ջու­թա­կա­հար եւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ճոր­ճիա նա­հան­գի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս հա­յազ­գի Խ­րիս­թոս ­Ղա­լի­լէաս ար­դէն ստանձ­նեց իր պաշ­տօ­նը 1 ­Յու­նուար 2021-էն սկսեալ։ Ան զա­ւակն է հան­րա­ծա­նօթ ե­րա­ժիշտ, հան­գու­ցեալ ­Գոզ­մաս ­Ղա­լի­լէա­սի եւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եր­կա­րա­մեայ ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Տի­րու­հի ­Գալ­ֆա­յեան-­Ղա­լի­լէա­սի։
­Մեծ թի­ւով թեկ­նա­ծու­նե­րու շար­քին, ­Ղա­լի­լէա­սի ընտ­րու­թիւ­նը նկա­տո­ւե­ցաւ ա­մէ­նէն յար­մարն ու կա­տա­րեա­լը, նկա­տի առ­նե­լով ա­նոր ա­կա­դե­մա­կան եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան փոր­ձա­ռու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ մի­ջազ­գա­յին ե­րաժշտա­կան գետ­նի վրայ ա­նոր ու­նե­ցած նո­ւա­ճում­ներն ու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը։
­Հա­մեր­գաս­րա­հի գոր­ծա­դիր խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­Վա­սի­լիս ­Ղա­քիս յայտ­նեց, որ Խ­րիս­թոս ­Ղա­լի­լէա­սի ընտ­րու­թեամբ նոր շրջան մը կը սկսի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հին հա­մար, որ­պէս­զի հաս­տա­տու­թիւ­նը կա­րո­ղա­նայ ա­ւե­լի յա­ջող եւ ար­դիւ­նա­ւէտ կեր­պով ի­րա­գոր­ծէ իր մշա­կու­թա­յին եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան դե­րը որ­պէս մի­ջազ­գա­յին ե­րաժշ­տա­կան կեդ­րոն։
Խ­րիս­թոս ­Ղա­լի­լէաս ծնած է 1975-ին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ եւ իր ե­րաժշ­տա­կան բարձրա­գոյն ու­սու­մը կա­տա­րած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու համ­բա­ւա­ւոր հա­մալ­սա­րան­նե­րէ ներս։ 2005-ին ստա­ցաւ տոք­թո­րա­յի տիտ­ղոս։
Որ­պէս ա­նո­ւա­նի ջու­թա­կա­հար, ան բարձ­րա­ցած է աշ­խար­հի ծա­նօթ բե­մե­րու վրայ, գոր­ծակ­ցած է եւ­րո­պա­կան եւ հա­մաշ­խար­հա­յին համ­բաւ ու­նե­ցող նո­ւա­գա­խում­բե­րու հետ, իսկ յատ­կան­շա­կան են ա­նոր ներ­կա­յա­ցում­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նի «Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեան» հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս եւ ու­նե­ցած գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի ֆի­լար­մո­նիկ նո­ւա­գա­խում­բին հետ։
­Հիմ­նած է սե­նե­կա­յին նո­ւա­գա­խումբ մը, որ ի­րա­գոր­ծած է ա­ւե­լի քան 35 ներ­կա­յա­ցում­ներ ա­մե­րի­կեան ցա­մա­քա­մա­սին վրայ։ 2015-էն ի վեր, ստանձ­նած է ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նա­թո­լիա» գո­լէ­ճի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նը։ Ան­դամ է «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մաս­նա­ճիւ­ղին եւ գոր­ծուն ան­դամ՝ քա­ղա­քի հայ հա­մայն­քին։