Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի, «­Տի­մոք­րի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի լե­զուա­բա­նա­կան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կու­թա­յին բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ հայ մշա­կու­թա­յին միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Շա­բաթ 24 ­Մարտ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, վե­րոն­շեալ հա­մալ­սա­րա­նի կեդ­րո­նա­կան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան տա­րազ­նե­րու ար­տադ­րիչ՝ ­Պոլ­սա­հայ տիկ. ­Ճու­լիա ­Մութ­լո­ւի ցու­ցա­հան­դէ­սը։ ­Սոյն միու­թիւ­նը բա­ցատ­րո­ղա­կան յա­տուկ յայ­տագ­րով կը ցու­ցադ­րէ 1590-2018 ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հայ­կա­կան տա­րազ­ներ, ինչ­պէս նաեւ կը ներ­կա­յաց­նէ հայ­կա­կան հինա­ւուրց պա­րեր։ ­Տիկ. ­Մութ­լու ցու­ցա­հան­դէս­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի, ­Գեր­մա­նիոյ եւ ­Պուլ­կա­րիոյ մէջ։ Ան ար­ժա­նա­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի ու ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան պա­տո­ւոյ շքան­շան­նե­րուն։
­Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ տիկ. ­Զա­պէլ Այ­վա­զեան, Հ.Յ.Դ. Կ.­Կո­մի­տէի ան­դամ տիկ. Ատ­րիկ Ս­տե­փա­նեան, ­Թա­ղա­յին խորհուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ս­տե­փան ­Մատ­թէո­սեան, ­Միջ-թա­ղա­յի­նի Ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պետ­րոս ­Մել­քո­նեան, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կու­թա­յին բաժ­նի տնօ­րէն տիկ. ­Նա­թա­շա ­Լի­վե­րիա­տու, փոխ քա­ղա­քա­պե­տը, ոս­տի­կա­նա­պե­տը, ­Մետ­րա­պո­լի­տի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, հա­մալսա­րա­նա­կան բրո­ֆէ­սօր­ներ ու ա­շա­կերտ­ներ, շրջա­կայ քա­ղաք­նե­րէն ու ­Պուլ­կա­րիա­յէն հա­յոր­դի­ներ եւ յոյն հան­րու­թիւ­նը։
­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց ­հայ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Ճէ­նի ­Գա­սա­պեան։ Ետ­քը օրդ. ­Մաք­րու­հի ­Յա­կո­բեան ներ­կա­յա­ցուց տիկ. ­Մութ­լո­ւի կա­տա­րած աշ­խա­տանքն ու նպա­տա­կը։ Ա­պա 38 ան­ձեր ներ­կա­յա­ցու­ցին հայ­կա­կան քա­ղաք­նե­րու ու գա­ւառ­նե­րու 131 տա­րազ­ներ ի­րենց բա­ցատ­րու­թեամբ։ ­Ներ­կա­յա­ցու­մը իր տե­սա­կին ու ո­րա­կին մէջ ե­զա­կի դէպք մըն էր բո­լո­րին հա­մար։ Ան մեծ յա­ջո­ղու­թեան կող­քին մեծ տպա­ւո­րու­թիւն թո­ղեց ներ­կա­նե­րուն մօտ։ ­Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ յու­շա­նո­ւէր­նե­րու փո­խա­նա­կում։ Ինչ­պէս նաեւ՝ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան ու պրն. Ս­տե­փան ­Մատ­թէո­սեան շնոր­հա­ւո­րե­ցին տիկ. ­Ճու­լիա ­Մութ­լուն եւ իր խում­բը։
­Գի­շե­րը ­Թա­ղա­յին Խոր­հուրդն ու ­Հայ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը, «Ա­լո­թի­նօ» ճա­շա­րա­նին մէջ պաշ­տօ­նա­կան ճաշ­կե­րոյ­թով մը պա­տո­ւե­ցին ի­րենց հիւ­րե­րը։
­Հարկ է նշել, թէ ­Պոլ­սէն ժա­մա­նած խում­բը Ուր­բաթ ե­րե­կոյ ժա­մը 7ին, մաս­նա­կից դար­ձաւ Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ հսկու­մի ա­րա­րո­ղու­թեան։

ԹՂԹԱԿԻՑ