­Գի­նի խմե­լու ե­րե­ւոյ­թին վե­րա­բե­րեալ վեր­ջին եօ­թը տա­րուան ըն­թաց­քը ցոյց կու տայ, որ ինհայ ժո­ղո­վուր­դը սկսած է ա­ւե­լի շատ գի­նի խմե­լու, քան՝ օ­ղի: Այս հաս­տա­տու­մը կա­տա­րած է գի­նե­գործ­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Ա­ւագ ­Յա­րու­թիւ­նեան:
2011 թո­ւա­կա­նին մրցա­նիշ սահ­մա­նո­ւե­ցաւ, երբ հա­յե­րը նկա­տո­ւե­ցան ա­մէ­նէն շատ օ­ղի խմող­նե­րը: 2013-2014 թո­ւա­կան­նե­րուն ար­դէն նկա­տո­ւած է գի­նի խմե­լու յա­ռա­ջըն­թաց: 2014-2015 թո­ւա­կան­նե­րու ճգնա­ժա­մը ազ­դած է, բայց 2016ին, ոչ-պաշ­տօ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րով, Ա­մա­նո­րի սե­ղան­նե­րուն վրայ ա­ւե­լի շատ հայ­կա­կան գի­նի կար, քան նա­խորդ տա­րի: ­Շուրջ 30 տո­կո­սով ա­ւել­ցած է հայ­կա­կան գի­նիի սպա­ռու­մը՝ ծա­ւա­լի ա­ռու­մով, իսկ ար­ժէ­քի ա­ռու­մով՝ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի կար­ծի­քով, ար­ձա­նագ­րո­ւած է շուրջ 10 տո­կո­սի աճ:
«Ե­թէ նախ­կի­նում գե­րակ­շիռ մա­սը կազ­մում էր 1200-1300 դրամ մէկ շշի դի­մաց, այ­սօր մեծ մա­սը նո­ւա­զա­գոյ­նը կազ­մում է 1700-1900 դրամ: Սկ­սած 2013 թո­ւա­կա­նից, նո­ւա­զում է ար­տա­սահ­մա­նեան գի­նի­նե­րի մաս­նա­բա­ժի­նը մեր ներ­քին շու­կա­յում: 500.000 շշից այ­սօր ու­նենք մօտ 200.000: Այդ­քան շշե­րից մօ­տա­ւո­րա­պէս 5000 շիշն է վրա­ցա­կան: Վ­րա­ցա­կան գի­նի մեր շու­կա­յում այն­քան էլ յար­գի չէ, բայց վրա­ցա­կան գի­նու յաղ­թար­շա­ւը այլ շու­կա­նե­րում շա­րու­նակ­ւում է»,- ը­սած է գի­նե­գործ­նե­րու միու­թեան նա­խա­գա­հը:
Եւ­րո­պա­յէն նե­րա­ծո­ւող գի­նի­նե­րու սպա­ռու­մը նուա­զած է եւ, կար­ծես թէ, հայ­կա­կան թանկ գի­նիի պա­հան­ջը ա­ւել­ցած է: Ըստ Ա­ւագ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի՝ այդ բո­լո­րը տնտե­սա­կան աշ­խու­ժու­թեան նո­ւա­զու­մին հետ շատ մեծ կապ ու­նին: «­Հինգ տա­րի ա­ռաջ մենք չու­նէինք մրցա­կից, երբ եւ­րո­պա­կան գի­նի­նե­րը ար­ժէին 10 դո­լար: ­Վեր­ջին հինգ տա­րում յայտ­նո­ւե­ցին ար­տադ­րող­ներ, ով­քեր զբա­ղեց­րին 7-10 դո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ ներ­քին շեր­տը, ո­րը բա­ւա­կա­նին բարձր ո­րա­կի էր: ­Սա նոյն­պէս ազ­դեց ներկ­րո­ւող գի­նի­նե­րի մի մա­սի վրայ: ­Մէկ այլ պատ­ճառ էլ կայ: ­Գի­նու մշա­կոյ­թը գնա­լով ա­ճում է եւ ժո­ղո­վուր­դը ար­դէն վստա­հա­բար գնում է 5-10 դո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ գի­նի­նե­րը եւ վստահ է, որ ի­րեն չեն խա­բում»,- յայտ­նած է ­Յա­րու­թիւ­նեան: