­­Մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ, ­­Կի­րա­կի՝ 18 ­­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ք­սան­թիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ նո­ւի­րուած Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վու­դին։ Ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Ք­սան­թիի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ, գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին։
­­Հա­մեր­գի յայ­տա­գի­րը ճո­խա­ցաւ հայ եւ յոյն եր­գիչ­նե­րու ու ե­րաժշ­տա­նոց­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ Եր­գիչ­ներ ­­Յաս­միկ ­­Բէկ­լա­րեան, Հ­ռիփ­սի­մէ ­­Դա­նիէ­լեան, ­­Մի­խա­լիս ­­Խա­ծո­փու­լոս եւ ­­Վա­կե­լիս ­­Քոն­տո­փու­լոս ներ­կա­յա­ցու­ցին հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան եր­գեր, խան­դա­վա­ռե­լով բազ­մա­մարդ ներ­կա­նե­րը։ Հ­րա­պա­րա­կին վրայ կը ծա­ծա­նէին ­­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի, ­­Յու­նաս­տա­նի եւ ­­Կիպ­րո­սի դրօշ­նե­րը։ Եր­գիչ­ներն ու ժո­ղո­վուր­դը մէկ ձայ­նով դա­տա­պար­տե­ցին Ար­ցա­խի վրայ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մը ու թուրք-ա­զե­րիա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը։
Ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան շրջա­նի ­­Մետ­րո­պո­լի­տը, քա­ղա­քա­պե­տը՝ որ կար­դաց նաեւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի բա­նա­ձե­ւը, ե­րես­փո­խան­ներ, մարզ­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ, կիպ­րա­կան եւ պոն­տա­կան միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։