­Շա­բաթ՝ 29 ­Յու­լի­սի յետ­մի­ջօ­րէին, Ե­րե­ւա­նի «­Մի­քա» մար­զա­կան հա­մա­լի­րին մէջ կա­տա­րո­ւած պաս­քեթ­պո­լի եւ ֆութ­պո­լի ա­ւար­տա­կան մրցում­նե­րով՝ ի­րենց ա­ւար­տին հա­սան հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան 10րդ ­մար­զա­խա­ղե­րը։ Ա­ւար­տա­կան մրցում­նե­րը կան­խե­ցին 3րդ­ եւ 4րդ ­դիր­քե­րու հա­մար մղո­ւած մրցում­նե­րը։ Ա­խո­յեան­նե­րու յստա­կա­ցու­մէն ետք, մար­զա­կան հա­մա­լի­րի պաս­քեթ­պո­լի դաշ­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ փակ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն՝ մա­ր­զա­խա­ղե­րու մաս­նա­կից պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րու տո­ղանց­քով, մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեամբ եւ իւ­րա­քան­չիւր մար­զա­ձե­ւի լա­ւա­գոյն մար­զի­կի ընտ­րու­թեամբ։ ­Հան­դի­սու­թեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­նու­նով Իշ­խան Ե­ղիա­յեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց մար­զա­խա­ղե­րու յա­ջո­ղու­թեան մե­ծա­պէս նպաս­տած հայ­րե­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, հիւ­րըն­կալ շրջա­նին՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վար­չու­թեան, մար­զա­խա­ղե­րու նա­խա­գահ ­Սար­գիս եւ Ա­լիս ­Տէր-­Պետ­րո­սեան­նե­րուն եւ բո­լոր բա­րե­րար­նե­րուն ու բա­րե­կամ­նե­րուն։ Ան ը­սաւ, որ հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան 10րդ ­մար­զա­խա­ղե­րուն ի­րա­գոր­ծու­մով՝ Հ.Մ.Ը.Մ. դէ­պի 100ա­մեակ կ­՛ուղ­ղո­ւի ա­ւե­լի քան եր­բեք խան­դա­վառ ու հաս­տատ կամ­քով, միշտ հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով իր նշա­նա­բա­նին՝ «­Բարձ­րա­ցիր-­Բարձ­րա­ցուր»ին։
­Խօսք ա­ռաւ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Դա­ւիթ ­Յա­կո­բեան, որ ող­ջու­նեց աշ­խար­հի 21 եր­կիր­նե­րէն հայ­րե­նիք հա­մախմ­բո­ւած Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան մար­զիկ­ներն ու մար­զի­կու­հի­նե­րը՝ յու­սա­լով, որ ա­նոնք ի­րենց եր­կիր­նե­րը կը վե­րա­դառ­նան միու­թե­նա­կան ան­մո­ռա­նա­լի յու­շե­րով եւ ազ­գա­յին բարձր տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րով։ Այս ա­ռի­թով, ­Յա­կո­բեան գնա­հա­տեց Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի 80 հո­գի­նոց կա­մա­ւոր­նե­րու խում­բը, որ ան­ցած 10 օ­րե­րուն կազ­մա­կերպ­չա­կան մե­ղո­ւա­ջան աշ­խա­տանք կա­տա­րեց՝ մար­զա­խա­ղե­րու յա­ջո­ղու­թեան ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար։ ­Փակ­ման հան­դի­սու­թեան ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով հնչեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ա­մեա­կի քայ­լեր­գը (խօսք՝ ­Ներ­սեհ ­Լի­պա­րեա­նի, ե­րաժշտու­թիւն՝ ­Վահ­րամ Էմ­միեա­նի, կա­տա­րո­ղու­թիւն՝ ­Գառ­նիկ ­Սար­գի­սեա­նի)։

ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԱԽՈՅԵԱՆՆԵՐԸ

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան 10րդ ­մար­զա­խա­ղե­րու ա­խո­յեան­նե­րուն յստա­կա­ցու­մը դիւ­րին չե­ղաւ։ 10 օ­րուան մրցակ­ցու­թե­նէ ետք, ա­ւար­տա­կան սպա­սո­ւած մրցում­նե­րը ե­ղան հե­տաքրք­րա­կան եւ ա­նակն­կալ­նե­րով լե­ցուն։
Ար­դա­րեւ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Լի­բա­նա­նի շրջա­նը տի­րա­ցաւ ֆութ­պո­լի ա­խո­յեա­նու­թեան տիտ­ղո­սին, իսկ Ա­րեւմտեան Մ. ­Նա­հանգ­նե­րու­նը՝ ֆութ­պո­լի կրտսեր­նե­րու ա­խո­յեա­նու­թեան տիտ­ղո­սին։
­Պաս­քեթ­պո­լի պա­րա­գա­յին, մե­ծա­գոյն ա­նակն­կա­լը ե­ղաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի աղջ­կանց խում­բին ա­ռաջ­նու­թեան տի­րա­ցու­մը, այ­լա­պէս ե­րէց տղոց, կրտսեր տղոց եւ աղջ­կանց տիտ­ղոս­նե­րուն տի­րա­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­րեւմ­տեան Մ. ­Նա­հանգ­նե­րու խում­բե­րը։ ­Փինկ-փոն­կի տղոց ու աղջ­կանց ա­խո­յեան հան­դի­սա­ցան ­Լի­բա­նա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.էն Ա­ւօ ­Մուն­ջօղ­լեան եւ ­Լա­րա ­Քէ­չէ­պա­շեան։ ­Ճատ­րա­կի մրցում­նե­րուն ա­ռա­ջին եւ երկ­րորդ հան­դի­սա­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.էն Հ­րա­չեայ ­Վար­դա­նեան եւ ­Ռազ­միկ Ա­ռա­քե­լեան։ ­Լի­բա­նա­նէն Հ­րայր Պ­րուն­սու­զեան տի­րա­ցաւ պրոն­զէ շքան­շա­նի։ ­Թե­նի­սի մրցում­նե­րուն, ա­ռա­ջին ե­րեք դիր­քե­րը գրա­ւե­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­րեւմ­տեան Մ. ­Նա­հանգ­նե­րու, ­Կիպ­րո­սի եւ Հ.Ա.Ս.Կ.ի մար­զիկ­նե­րը։
­Լո­ղի տղոց մրցում­նե­րուն, ­Թեհ­րա­նի Հ.Մ.Ա.Կ.ը տի­րա­ցաւ 20 շքան­շա­նի, Ա­րեւմ­տեան Մ. ­Նա­հանգ­ներ՝ 9, ­Լի­բա­նան՝ 7 եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.՝ 6։ ­Լի­բա­նա­նէն ­Սե­ւակ ­Տէ­միր­ճեան խլեց 4 ոս­կի եւ 3 ար­ծաթ շքանշան։ Աղջ­կանց մրցում­նե­րուն, Ա­րեւմ­տեան Մ. ­Նա­հանգ­նե­րը տի­րա­ցան 8 շքան­շան ի, ­Կիպ­րոս՝ 7, ­Սու­րիա եւ Հ.Մ.Ա.Կ.՝ 6, ­Լի­բա­նան եւ Հ.Ա.Ս.Կ.՝ 4ա­կան շքան­շա­նի։ ­Կիպ­րո­սէն ­Մա­րի ­Սո­մա­քեան-­Ճիոր­ճիու խլեց 7 ոս­կի մե­տալ, իսկ ­Սու­րիա­յէն ­Միր­նա Պզ­տի­կեան՝ 4 ոս­կի եւ 2 ար­ծաթ շքան­շան։
­Փակ­ման հան­դի­սու­թեան յայ­տա­րա­րո­ւե­ցան իւ­րա­քան­չիւր մար­զա­ձե­ւի լա­ւա­գոյն մար­զի­կին եւ մար­զի­կու­հիին ա­նուն­նե­րը, ո­րոնք ստա­ցան վաս­տա­կա­շատ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան­նե­րու ա­նու­նով բա­ժակ­ներ։