«­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք հա­մա­հայ­կա­կան 6րդ ­հա­մա­ժո­ղով»ի ան­դամ­նե­րը, հա­մա­ժո­ղո­վի ար­դիւնք­նե­րով, հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ըն­դու­նած են.-

«­Մենք` ­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման, 1918ի ­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մարտ­նե­րու 100ա­մեա­կի յո­բե­լեան­նե­րու եւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադր­ման 2800ա­մեա­կի նա­խա­շե­մին, Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րո­ւած «­Փո­խա­դարձ վստա­հու­թիւն, միաս­նա­կա­նու­թիւն եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն» խո­րա­գի­րով ­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք 6րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­ներս`
«Ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լով՝ ­Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք ե­ռա­միաս­նու­թեան ամ­րապնդ­ման գոր­ծին մէջ ողջ հա­յու­թեան նե­րու­ժի հա­մախմբ­ման, շա­րու­նա­կա­կան երկ­խօ­սու­թեան եւ բազ­մա­շերտ ներգ­րաւ­ման հրա­մա­յա­կա­նով,
«­Կա­րե­ւո­րե­լով՝ ազ­գա­յին նպա­տա­կադ­րում­նե­րու հա­մա­տեղ ամ­րագ­րու­մը, ա­տոնց կեն­սա­գործ­ման հա­մար ծրա­գիր­նե­րու մշա­կու­մը, տար­բեր մի­ջոց­նե­րով իւ­րա­քան­չիւ­րի մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար հնա­րա­ւո­րու­թեան ըն­ձե­ռու­մը եւ ար­դիւնք­նե­րու հա­մար հա­յու­թեան հա­մա­հա­ւաք պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան գի­տակ­ցու­մը,
«Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով՝ որ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հզօ­րա­ցու­մը եւ անվ­տան­գու­թեան ամ­րապն­դու­մը, ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ու կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գե­րու ա­ւե­լի ու­ժե­ղա­ցու­մը, տնտե­սա­կան վե­րըն­թաց զար­գա­ցու­մը, ժո­ղո­վուր­դի կեն­սա­մա­կար­դա­կի բարձ­րա­ցու­մը, հո­գե­ւոր, կրթա­կան ու մշա­կու­թա­յին յա­ռա­ջըն­թա­ցը, աշ­խար­հաս­փիւռ հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու մէջ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պա­նու­թիւ­նը եւ մշա­կու­թա­յին զար­գա­ցու­մը ­Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք միաս­նու­թեան եւ ողջ հայ ժո­ղո­վուր­դի հա­ւա­քա­կան նպա­տակ­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման գրա­ւա­կանն են,
«­Կեն­սա­կան նկա­տե­լով՝ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­ման գոր­ծին մէջ հո­գե­ւոր, բա­րո­յա­կան ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­նե­րու շուրջ հա­մախմ­բու­մը, հայ ըն­տա­նի­քի ամ­րապն­դու­մը եւ ծնե­լիու­թեան ա­ճի խթա­նու­մը,
«­Վե­րա­հաս­տա­տե­լով՝ մեր հա­մազ­գա­յին պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի սե­փա­կան ճա­կա­տա­գի­րը ա­զա­տօ­րէն տնօ­րի­նե­լու ան­քակ­տե­լի ի­րա­ւուն­քի ի­րաց­ման, ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան զար­գաց­ման եւ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան լիի­րաւ հա­մար­կու­մի հար­ցե­րուն,
«­Գի­տակ­ցե­լով՝ ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի առ­ջեւ առ­կայ եւ հնա­րա­ւոր նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն միաս­նա­բար` պե­տու­թեան, հայ ե­կե­ղեց­ւոյ, հա­մա­հայ­կա­կան կա­ռոյց­նե­րու եւ հա­մայն­քա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ջան­քե­րու հա­մադ­րու­մով ար­ձա­գան­գե­լու եւ հա­մա­հայ­կա­կան խնդիր­նե­րը միա­ցեալ ու­ժե­րով լու­ծե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը,
«­Հա­մո­զո­ւած ըլ­լա­լով՝ որ փո­փո­խո­ւող աշ­խար­հի մէջ Ս­փիւռ­քի հա­մայնք­նե­րու զօ­րու­թե­նա­կան զար­գա­ցու­մը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կու տայ նո­րո­վի մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րե­լու ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի տնտե­սա­կան ու մշա­կու­թա­յին զար­գաց­ման` այդ­պի­սով նպաս­տե­լով հզօր հայ­րե­նի­քի կա­ռուց­ման,
«­Փաս­տե­լով՝ որ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան սահ­մա­նադ­րու­թեան մէջ ամ­րագ­րո­ւած է հա­յա­պահ­պան­ման ուղ­ղո­ւած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն վա­րե­լու եւ հայ­րե­նա­դար­ձու­թեան հա­մա­կող­մա­նիօ­րէն նպաս­տե­լու պե­տու­թեան ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, ինչ որ նոր ո­րակ եւ բո­վան­դա­կու­թիւն պի­տի հա­ղոր­դէ ­Հայ­րե­նիք-Ս­փիւռք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն,
«­Հա­ւաս­տե­լով՝ որ իր ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան ու ար­դա­րու­թեան վե­րա­կանգն­ման հա­մար հա­յու­թեան պայ­քա­րը հիմ­նո­ւած է հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րու վրայ եւ կը հան­դի­սա­նայ մեր հա­մազ­գա­յին գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռանց­քա­յին ու­ղե­նիշ­նե­րէն մէ­կը,
«Ող­ջու­նե­լով՝ «հա­մա­հայ­կա­կան խոր­հուրդ»ի` իբ­րեւ հա­մազ­գա­յին ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րու ճշգրտման, ազ­գա­յին նե­րու­ժի մէկ­տեղ­ման եւ բարձր մա­կար­դա­կի ռազ­մա­վա­րա­կան երկ­խօ­սու­թեան հար­թա­կի ձե­ւա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը,
«­Հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ ­տա­րե­լի­ցի «հա­մա­հայ­կա­կան հռչա­կա­գիր»ի սկզբունք­նե­րուն,
«­Կը վե­րա­հաս­տա­տենք մեր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը` միաս­նա­բար եւ փո­խա­դարձ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ, մարդ­կա­յին, նիւ­թա­կան եւ հո­գե­ւոր նե­րու­ժի հա­մախմբ­մամբ ա­ւե­լի ամ­րապն­դե­լու ­Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք ե­ռա­միաս­նու­թիւ­նը` զայն ուղ­ղե­լով հե­տե­ւեալ նպա­տակ­նե­րու եւ խնդիր­նե­րու ի­րա­գործ­ման.
«­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հզօ­րաց­ման, անվ­տան­գու­թեան ամ­րապնդ­ման, բար­գա­ւաճ­ման, աշ­խար­հաս­փիւռ հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու հա­մախմբ­ման, ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­ման, ինչ­պէս նաեւ հայ­րե­նա­դար­ձու­թեան քա­ջա­լեր­ման,
«­Ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ եւ ար­դա­րա­ցի հան­գու­ցա­լուծ­ման, Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քի ի­րա­կա­նաց­ման մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման,
«Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան եւ ­Թուր­քիոյ տար­բեր վար­չա­կար­գե­րու կող­մէ պե­տա­կա­նօ­րէն ծրագ­րուած եւ ի­րա­գոր­ծո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման, դա­տա­պարտ­ման եւ ա­տոր հե­տե­ւանք­նե­րու յաղ­թա­հար­ման ուղ­ղու­թեամբ ա­ւե­լի հա­մա­կար­գո­ւած եւ միաս­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ի­րա­կա­նաց­ման, ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու եւ մարդ­կու­թեան դէմ ուղ­ղո­ւած յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման նպա­տա­կով մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան պայ­քա­րի ա­ռաջ­նա­գի­ծին վրայ հաս­տա­տուն դիր­քի պահ­պան­ման` ա­տի­կա հա­մա­րե­լով որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէ վե­րապ­րած ժո­ղո­վուր­դի հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի վրայ խարս­խո­ւած բա­րո­յա­կան պարտք՝ ողջ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան առ­ջեւ,
«­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման ուղ­ղո­ւած գոր­ծին մէջ ի­րա­զե­կո­ւա­ծու­թեան ա­ւե­լի բարձ­րաց­ման, պատ­մա­կան յի­շո­ղու­թեան պահ­պան­ման ու փո­խանց­ման կա­րե­ւո­րու­թեան եւ այդ յան­ցա­գոր­ծու­թեան ժխտման, նսե­մաց­ման դէմ պայ­քա­րի ի­րա­կա­նաց­ման` ո­րոնց շար­քին ի­րա­ւուն­քի ու­ժով,
«­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նո­ւա­ծու­թեան ամ­րապնդ­ման, զի­նո­ւած ու­ժե­րու ռազ­մար­հես­տա­գի­տա­կան, ար­հես­տա­գի­տա­կան եւ մաս­նա­գի­տա­կան նե­րու­ժի ար­դիա­կա­նաց­ման, ռազ­մաար­դիւ­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի զար­գաց­ման` որ­պէս տնտե­սու­թեան զար­գաց­ման եւ ար­հես­տա­գի­տու­թեան յա­ռա­ջըն­թա­ցի շար­ժիչ ուժ եւ «Ազգ-բա­նակ» հա­յե­ցա­կար­գի կեն­սա­գործ­ման ա­ռանց­քա­յին ուղ­ղու­թիւն,
«Աշ­խար­հի տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տար­բեր հար­թակ­նե­րու մէջ հա­յա­տեա­ցու­թեան եւ հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թեան փոր­ձե­րու դէմ միաս­նա­կան պայ­քար ծա­ւա­լե­լու եւ նման քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ազ­դե­ցու­թեան չէ­զո­քաց­ման ուղ­ղու­թեամբ գործ­նա­կան ծրա­գիր­նե­րու եւ հա­մա­կար­գո­ւած գոր­ծու­նէու­թեան շա­րու­նա­կա­կան ի­րա­կա­նաց­ման,
«Ե­րի­տա­սար­դու­թեան մէջ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան հա­ւա­քա­կան ո­րակ­նե­րու տա­րած­ման ու ամ­րապնդ­ման, հայ դպրո­ցի զօ­րաց­ման, հայ սե­րունդ­նե­րուն հայ­կա­կա­նու­թեան ո­գիով դաս­տիա­րակ­ման, հա­յե­ցի կրթու­թեան գոր­ծին մէջ ժա­մա­նա­կա­կից ար­հես­տա­գի­տու­թեան ներդր­ման, հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թեան նոր ծրա­գիր­նե­րու մշակ­մանն ու ի­րա­կա­նաց­ման,
«­Հա­յու­թեան մէջ սի­րոյ, հա­մե­րաշ­խու­թեան, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան, վստա­հու­թեան եւ միաս­նու­թեան ամ­րապնդ­ման, հայ մար­դու անվ­տանգ ու ար­ժա­նա­պա­տիւ կեան­քի հա­մար բա­րեն­պաստ մի­ջա­վայ­րի ա­պա­հով­ման,
«­Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու առ­ջեւ ծա­ռա­ցած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մագ­րաւ­ման ու յաղ­թա­հար­ման եւ հնա­րա­ւոր այլ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու բա­ցա­յայտ­ման ուղ­ղու­թեամբ ջան­քե­րու հա­մադրման,
«­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եւ, մաս­նա­ւո­րա­պէս, ծանր փոր­ձու­թիւն­նե­րու մէ­ջէն անց­նող ­Սու­րիոյ հա­յու­թեան հա­մա­կող­մա­նի ա­ջակ­ցու­թեան ցու­ցա­բեր­ման, այդ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ հայ­կա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու, պատ­մամ­շա­կու­թա­յին կո­թող­նե­րու եւ մշա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րու պահ­պան­ման,
«­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի բնա­կա­վայ­րե­րու (յատ­կա­պէս` սահ­մա­նա­մերձ) կեն­սա­գոր­ծու­նէու­թեան տար­բեր ո­լորտ­նե­րու զար­գաց­ման ուղ­ղո­ւած ծրա­գիր­նե­րու մշակ­ման եւ ի­րա­կա­նաց­ման,
«­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի վե­րա­բե­րեալ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­զե­կո­ւա­ծու­թեան բարձ­րաց­ման, այդ նպա­տա­կով հա­մա­հայ­կա­կան օ­րա­կար­գի ձե­ւա­ւոր­ման եւ ա­տոր լուծ­ման ուղ­ղու­թիւն­նե­րով միաս­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մշակ­ման եւ ի­րա­կա­նաց­ման` նոր եւ ա­ւան­դա­կան կա­ռոյց­նե­րու մի­ջո­ցով,
­Տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ հայ­կա­կան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւ­նը պահ­պա­նե­լու, աշ­խար­հի մէջ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թը պատ­շաճ կեր­պով ներ­կա­յաց­նե­լու, հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու ինք­նա­կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ միաս­նա­կան ջան­քե­րու գոր­ծադր­ման,
«Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման, տա­րած­ման, Ս­փիւռ­քի մէջ հա­յոց լե­զո­ւի եւ հա­յա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րու դա­սա­ւանդ­ման ա­ջակ­ցու­թեան նպա­տա­կով ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ս­փիւռ­քի մաս­նա­գի­տա­կան նե­րու­ժի հա­մախմբ­ման:
«­Հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­ներս լիա­յոյս ենք, որ ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի բո­լոր կա­ռոյց­նե­րը, ե­րի­տա­սար­դու­թեան լայն ներգ­րաւ­մամբ, պատ­շա­ճօ­րէն պի­տի նշեն ­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին ­Հան­րա­պե­տու­թեան ու ­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րու 100ա­մեա­կի, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քա­մայր Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադր­ման 2800ա­մեա­կի յո­բե­լեան­նե­րը:
«­Սոյն ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ կ­՛ե­րաշ­խա­ւո­րենք որ­պէս ու­ղե­նիշ ողջ հա­յու­թեան, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պե­տա­կան մար­մին­նե­րուն, հայ ե­կե­ղեց­ւոյ, հա­մա­հայ­կա­կան, հա­մայն­քա­յին կա­ռոյց­նե­րուն ու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն հա­մար` հե­տա­մուտ ըլ­լա­լու հա­մա­հայ­կա­կան նպա­տակ­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման»: